Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu politiku, sniedzot Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem, kā arī to valstu, ar kurām Latvija ir noslēgusi starpvalstu līgumus sociālās drošības jomā, iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts pensiju, valsts sociālo un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un atlīdzību piešķiršanu un izmaksāšanas administrēšanu;
  2. nodrošināt sociāli apdrošināto personu, valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku, sociālās apdrošināšanas iemaksu un personu apdrošināšanas (darba) stāžu reģistrēšanu un uzskaiti;
  3. nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu administrēšanu;
  4. nodrošināt valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu;
  5. atbilstoši kompetencei nodrošināt Eiropas Savienības tiesību aktu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas jomā un starptautisko divpusējo līgumu izpildi;
  6. nodrošināt iedzīvotāju konsultēšanu valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu, valsts sociālo pabalstu, valsts izdienas pensiju jautājumos un valsts fondēto pensiju shēmas jautājumos;
  7. nodrošināt informācijas tehnoloģiju atbalstu Labklājības ministrijai un tās padotībā esošām iestādēm saskaņā ar sadarbības līgumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Efektīva un uz klientu orientēta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbība

1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas (skaits)

35

38

34

34

34

2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodrošinātie e-pakalpojumi (skaits)

13

14

14

14

14

3. E-pakalpojumu izmantošanas gadījumi

 (skaits milj.) 67

9,1

5

10

10

10

4. Sniegtās elektroniskās konsultācijas (skaits tūkst.)

28,8

34,0

34,0

34,0

34,0

Optimizēti informācijas apmaiņas procesi, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS)

Organizācijas, kas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas saņemšanai izmanto e-pakalpojumus

163

160

160

160

160

Samazināts administratīvais slogs klientiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti (skaits)

20

22

22

22

22

67Rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie ieņēmumi, euro

17 583 558

19 755 807

18 840 724

18 729 124

18 662 924

Kopējie izdevumi, euro

17 514 278

19 755 807

18 871 278

18 759 678

18 693 478

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 241 529

-884 529

-111 600

-66 200

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,8

-4,5

-0,6

-0,4

Atlīdzība, euro

12 565 223

14 232 291

14 068 471

14 068 471

14 068 471

Finansiālā bilance, euro

69 280

-

-30 554

-30 554

-30 554

Naudas līdzekļi

-69 280

-

30 554

30 554

30 554

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-69 280

-

30 554

30 554

30 554

Vidējais amata vietu skaits gadā

961,6

1 030,9

97868

97868

97868

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 088,9

1 150,5

1 198,7

1 198,7

1 198,7

68Pārskatot pakalpojuma sniegšanas procesus, samazinātas 52,9 amata vietas, nodrošinot Valsts pārvaldes reformu plāna 2020.gadam ieviešanu.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 254 657

370 128

-884 529

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

82 800

-

-82 800

Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma „Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” (SAIS sistēmu pielāgošanai un papildinājumu nodrošināšanai) īstenošanai 2018.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam, samazinoties valsts speciālajā budžetā saņemtajam transfertam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”

82 800

-

-82 800

 

Ilgtermiņa saistības

20 025

17 896

-2 129

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Sociālās drošības asociācijā

20 025

17 896

-2 129

Citas izmaiņas

1 151 832

352 232

-799 600

Izdevumu palielinājums valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanai saistībā ar shēmas dalībnieku skaita pieaugumu (dalībnieku kontu apkalpošanas nodrošināšanai un paziņojumu nosūtīšanai valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem), izdevumu finansēšanai novirzot valsts speciālā budžeta (valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanas) naudas līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri

-

30 554

30 554

Izdevumu palielinājums valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanai, lai VSAA nodrošinātu informācijas sistēmas (SAIS) pielāgošanu saistībā ar 2018.gada 24.oktobrī izsludinātā likumā “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā” paredzētā pasākuma īstenošanu - valsts fondēto pensiju shēmas uzkrātā kapitāla mantošanas IS izstrādi

-

133 200

133 200

Izdevumu palielinājums, lai VSAA nodrošinātu izmaiņu veikšanu informācijas sistēmās saistībā ar 2019.gada 2.janvārī izsludinātā likumā “Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā” paredzēto pasākumu īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.decembra sēdes protokola Nr.58 33.§ 4.punktam

-

57 600

57 600

Atlīdzības palielinājums ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60 88.§ 6.3.1.apakšpunktam

-

1 534

1 534

Izdevumu samazinājums atlīdzībai pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšanas nodrošināšanai 2018.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 6.punktam

163 920

-

-163 920

Izdevumu palielinājums ERAF projekta “Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” ietvaros izveidoto IT sistēmu uzturēšanai - klientu informēšanai par iesnieguma apstrādes un lēmuma pieņemšanas gaitu ar īsziņas palīdzību saistībā ar plānoto īsziņas skaita palielinājumu, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokola Nr.38 47.§ 10.2.apakšpunktam

-

8 022

8 022

Izdevumu samazinājums 2016.gada 10.decembrī izsludinātajos likumos: „Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””, “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” un “Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā” paredzēto pasākumu ieviešanas nodrošināšanai 2018.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 18.4.apakšpunktam

380 000

-

-380 000

Izdevumu samazinājums programmatūras izstrādei (4 556 euro) un atlīdzībai (1 434 euro) 2018.gadā, lai VSAA nodrošinātu Latvijas bankas organizētā “Latvijas privāto mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauja par 2013. un 2016.gadu” apsekojuma datu apstrādi, samazinoties valsts speciālajā budžetā saņemtajam transfertam no Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta programmas 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana”

5 990

-

-5 990

Izdevumu samazinājums izmaiņu nodrošināšanai SAIS sistēmā 2018.gadā saistībā ar 2016.gada 10.decembrī izsludinātā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā paredzēto pasākumu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.septembra sēdes protokola Nr.49 8.§ 3.punktam

54 000

-

-54 000

Izdevumi programmatūras izstrādei un uzturēšanai saistībā ar 2017.gada 8.augustā izsludinātajiem grozījumiem likumā “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” un grozījumiem Solidaritātes nodokļa likumā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 11.2.apakšpunktam, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”

547 922

121 322

-426 600

 

Finansēšana 2019.gada plānā, euro

Pasākums

2019. gada plāns

Finansēšana – kopā

30 554

t. sk.:

Naudas līdzekļi

30 554

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

30 554