Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu politiku, sniedzot Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem, kā arī to valstu, ar kurām Latvija ir noslēgusi starpvalstu līgumus sociālās drošības jomā, iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts pensiju, valsts sociālo un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un atlīdzību piešķiršanu un izmaksāšanas administrēšanu;
  2. nodrošināt sociāli apdrošināto personu, valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku, sociālās apdrošināšanas iemaksu un personu apdrošināšanas (darba) stāžu reģistrēšanu un uzskaiti;
  3. nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu administrēšanu;
  4. nodrošināt valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu;
  5. atbilstoši kompetencei nodrošināt Eiropas Savienības tiesību aktu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas jomā un starptautisko divpusējo līgumu izpildi;
  6. nodrošināt iedzīvotāju konsultēšanu valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu, valsts sociālo pabalstu, valsts izdienas pensiju jautājumos un valsts fondēto pensiju shēmas jautājumos;
  7. nodrošināt informācijas tehnoloģiju atbalstu Labklājības ministrijai un tās padotībā esošām iestādēm saskaņā ar sadarbības līgumiem.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Efektīva un uz klientu orientēta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbība

1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas (skaits)

38

38

38

35

35

2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodrošinātie e-pakalpojumi (skaits)

13

14

14

14

14

3. E-pakalpojumu izmantošanas gadījumi (skaits tūkst.)

6 741

5 000

5 000

5 000

5 000

4. Sniegtās elektroniskās konsultācijas (skaits tūkst.)

30,2

34,0

34,0

34,0

34,0

Optimizēti informācijas apmaiņas procesi, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS)

Organizācijas, kas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas saņemšanai izmanto e-pakalpojumus

154

160

160

160

160

Samazināts administratīvais slogs klientiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti (skaits)

20

21

22

22

22

Nodrošināta VSAA informācijas sistēmas SAIS pilnveide atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos

Papildināto moduļu skaits*

-

-

2

-

-

*Rādītāju mēra tikai 2018.gadā

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

15 901 572

17 534 895

19 755 807

18 650 519

18 650 519

Kopējie izdevumi, euro

15 906 671

17 534 895

19 755 807

18 650 519

18 650 519

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 628 224

2 220 912

-1 105 288

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,2

12,7

-5,6

-

Atlīdzība, euro

11 304 711

12 562 898

14 232 291

14 066 937

14 066 937

Finansiālā bilance, euro

-5 099

-

-

-

-

Naudas līdzekļi

5 099

-

-

-

-

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

5 099

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

962,2

1 030,9

1 030,9

1 030,9

1 030,9

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

979,1

1 015,5

1 150,5

1 137,1

1 137,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

373 541

2 594 453

2 220 912

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 682 800

1 682 800

Prioritārā pasākuma „Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” īstenošana (SAIS sistēmas pielāgošanai un papildinājumu nodrošināšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”

-

82 800

82 800

Prioritāra pasākuma “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam

-

1 600 000

1 600 000

Vienreizēji pasākumi

174 600

-

-174 600

Izdevumu samazinājums 2017.-2019.gada jaunās politikas iniciatīvas "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" ieviešanai 2017.gadā (SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam, t.sk. samazinoties valsts speciālajā budžetā saņemtajam transfertam 63 000 euro apmērā no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”

108 000

-

-108 000

Izdevumu samazinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma "Atbalsta palielināšana apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem" ieviešanai 2017.gadā (SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam, samazinoties valsts speciālajā budžetā saņemtajam transfertam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”

66 600

-

-66 600

Ilgtermiņa saistības

22 541

20 025

-2 516

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Sociālās drošības asociācijā

22 541

20 025

-2 516

Citas izmaiņas

176 400

891 628

715 228

Izdevumu palielinājums 2017.-2019.gada jaunās politikas iniciatīvas "Materiālā atbalsta pilnveidošana pensijas vecumu sasniegušajām personām" ieviešanas nodrošināšanai (SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam

-

36 000

36 000

Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu apkalpošanas nodrošināšana, palielinoties VSAA ieņēmumiem par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu saistībā ar shēmas dalībnieku kontu skaita pieaugumu

-

4 682

4 682

Izdevumu palielinājums pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšanas nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 6.punktam

-

74 532

74 532

Izdevumu palielinājums ERAF projekta "Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēma un centralizētās IKT infrastruktūras attīstība" ietvaros izveidoto IT sistēmu uzturēšanai - klientu informēšanai par iesnieguma apstrādes un lēmuma pieņemšanas gaitu ar īsziņas palīdzību saistībā ar plānoto īsziņas skaita palielinājumu

-

8 021

8 021

Izdevumu palielinājums 2016.gada 10.decembrī izsludinātajos likumos: „Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam", “Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"” un “Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā” paredzēto pasākumu ieviešanas nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 18.4.apakšpunktam

-

105 600

105 600

Izdevumi izmaiņu nodrošināšanai SAIS sistēmā saistībā ar 2016.gada 10.decembrī izsludinātā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā paredzēto pasākumu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.septembra sēdes protokolam Nr.49 8.§ 3.punktam

176 400

54 000

-122 400

Izdevumu palielinājums programmatūras izstrādei un uzturēšanai, t.sk. 3 amata vietu atlīdzības nodrošināšanai, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu nozarē, saistībā ar 2017.gada 8.augustā izsludinātajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un grozījumiem Solidaritātes nodokļa likumā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 11.2 apakšpunktam, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”

 -

547 922

547 922

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam

-

44 796

44 796

Izdevumu palielinājums programmatūras izstrādei (4 556 euro) un atlīdzībai (1 434 euro), lai VSAA nodrošinātu Latvijas Bankas organizētā “Latvijas privāto mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauja par 2013. un 2016. gadu” apsekojuma datu apstrādi, saņemot transferta pārskaitījumu no Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta programmas 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana”

 -

5 990

5 990

 Izdevumu palielinājums, lai VSAA nodrošinātu administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanu valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustāmie īpašumi" un telpu uzturēšanas izdevumu segšanu saistībā ar VSAA darba vietu skaita un aizņemtās platības izmaiņām Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 26.punktam, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”

 -

10 085

10 085