Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu politiku, sniedzot Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem, kā arī to valstu, ar kurām Latvija ir noslēgusi starpvalstu līgumus sociālās drošības jomā, iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts pensiju, valsts sociālo un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un atlīdzību piešķiršanu un izmaksāšanas administrēšanu;
  2. nodrošināt sociāli apdrošināto personu, valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku, sociālās apdrošināšanas iemaksu un personu apdrošināšanas (darba) stāžu reģistrēšanu un uzskaiti;
  3. nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu administrēšanu;
  4. nodrošināt valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu;
  5. atbilstoši kompetencei nodrošināt Eiropas Savienības tiesību aktu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas jomā un starptautisko divpusējo līgumu izpildi;
  6. nodrošināt iedzīvotāju konsultēšanu valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu, valsts sociālo pabalstu, valsts izdienas pensiju jautājumos un valsts fondēto pensiju shēmas jautājumos;
  7. nodrošināt informācijas tehnoloģiju atbalstu Labklājības ministrijai un tās padotībā esošām iestādēm saskaņā ar sadarbības līgumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Efektīva un uz klientu orientēta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbība

1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas (skaits)

-

38

38

38

35

2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodrošinātie e-pakalpojumi (skaits)

13

14

14

14

14

3. E-pakalpojumu izmantošanas gadījumi (skaits tūkst.)

621,6

445

5 000

5 000

5 000

4. Sniegtās elektroniskās konsultācijas (skaits tūkst.)

31,8

33,0

34,0

34,0

34,0

Optimizēti informācijas apmaiņas procesi, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS)

Organizācijas, kas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas saņemšanai izmanto e-pakalpojumus

36

159

160

160

160

Samazināts administratīvais slogs klientiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti (skaits)

20

22

21

22

22

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

14 767 061

15 873 737

17 534 895

17 466 730

16 876 832

Kopējie izdevumi, euro

14 821 310

15 873 737

17 534 895

17 466 730

16 876 832

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 052 427

1 661 158

-68 165

-589 898

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,1

10,5

-0,4

-3,4

Atlīdzība, euro

10 624 827

11 244 491

12 562 898

12 637 430

12 473 510

Finansiālā bilance, euro

-54 249

-

-

-

-

Naudas līdzekļi

54 249

-

-

-

-

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

54 249

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

977,2

1 031,9

1 030,9*

1 030,9

1 030,9

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

906,1

908,1

1 015,5

1 021,6

1 008,3

* 1 amata vieta pārdalīta uz LM pamatbudžeta apakšprogrammu 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” (nepārdalot finansējumu), nepalielinot kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

481 320

2 142 478

1 661 158

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

313 084

313 084

Jaunās politikas iniciatīvas "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" ieviešanas nodrošināšana (SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšana) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam, tai skaitā saņemot transferta pārskaitījumu 63 000 euro apmērā no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”

-

108 000

108 000

Prioritāra pasākuma "Atbalsta palielināšana apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem" īstenošanas nodrošināšana (SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšana) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”

-

66 600

66 600

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam

-

138 484

138 484

Vienreizēji pasākumi

67 000

-

-67 000

Izdevumu samazinājums programmatūras izstrādes nodrošināšanai 2016.gadā saistībā ar solidaritātes nodokļa administrēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.50 48.§ 3.punktam, samazinoties valsts speciālajā budžetā saņemtajam transfertam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”

67 000

-

-67 000

Ilgtermiņa saistības

21 420

22 541

1 121

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Sociālās drošības asociācijā, t.sk. 1 121 euro atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokola Nr.39 48.§ 15.punktam

21 420

22 541

1 121

Citas izmaiņas

392 900

1 806 853

1 413 953

2015.gada 18.decembrī izsludinātajā likumā “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” paredzēto pasākumu īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.50 51.§ 4.punktam

250 000

29 600

-220 400

Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu apkalpošanas nodrošināšana, palielinoties VSAA ieņēmumiem par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu saistībā ar shēmas dalībnieku kontu skaita pieaugumu

-

8 171

8 171

Izdevumu samazinājums pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšanas nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 6.punktam

105 400

-

-105 400

Izdevumu samazinājums ERAF projekta „E–pakalpojumi un to infrastruktūras izstrāde” ietvaros izstrādātās Informācijas servisu sistēmas uzturēšanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 12.2.apakšpunktam, samazinoties valsts speciālajā budžetā saņemtajam transfertam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”

37 500

-

-37 500

ERAF projekta "Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētās IKT infrastruktūras attīstība" ietvaros izveidoto IT sistēmu uzturēšana, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokola Nr.38 47.§ 10.2.apakšpunktam, t.sk. 4 darba vietu izveidošana un uzturēšana (100 511 euro), nepalielinot kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu, un klientu informēšana par iesnieguma apstrādes un lēmuma pieņemšanas gaitu ar īsziņas palīdzību (28 279 euro)

-

128 790

128 790

Valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē iekļautos likumprojektos: „Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””, “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” un “Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā” paredzēto pasākumu ieviešanas nodrošināšana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 18.4.apakšpunktam

-

274 400

274 400

VSAA administratīvās kapacitātes stiprināšana, novēršot intensīvo personāla mainību, kas rada nesamērīgu papildu slodzi pārējiem darbiniekiem, un darbinieku motivēšana (1 089 492 euro), VSAA IT sistēmas uzturēšana un neatliekamo izmaiņu veikšana (100 000 euro) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 18.5.apakšpunktam

-

1 189 492

1 189 492

Izmaiņu veikšana SAIS sistēmā saistībā ar 2016.gada 10.decembrī izsludinātā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā paredzēto pasākumu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.septembra sēdes protokola Nr.49 8.§ 3.punktam

-

176 400

176 400