Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu politiku, sniedzot Latvijas un citu ES valstu iedzīvotājiem, kā arī to valstu, ar kurām Latvija ir noslēgusi starpvalstu līgumus sociālās drošības jomā, iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts pensiju, valsts sociālo un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un atlīdzību piešķiršanu un izmaksāšanas administrēšanu;
  2. nodrošināt sociāli apdrošināto personu, valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku, sociālās apdrošināšanas iemaksu un personu apdrošināšanas (darba) stāžu reģistrēšanu un uzskaiti;
  3. nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu administrēšanu;
  4. nodrošināt valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu;
  5. atbilstoši kompetencei nodrošināt ES tiesību aktu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas jomā un starptautisko divpusējo līgumu izpildi;
  6. nodrošināt iedzīvotāju konsultēšanu valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu, valsts sociālo pabalstu, valsts izdienas pensiju jautājumos un valsts fondēto pensiju shēmas jautājumos;
  7. nodrošināt IT atbalstu LM un tās padotībā esošām iestādēm saskaņā ar sadarbības līgumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Efektīva un uz klientu orientēta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbība

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas (skaits)

34

34

34

34

34

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodrošinātie e-pakalpojumi (skaits)

13

14

14

14

14

 E-pakalpojumu izmantošanas gadījumi (skaits milj.)

12,2

10

12

12

12

Sniegtās elektroniskās konsultācijas (skaits tūkst.)

35,4

34

34

34

34

Optimizēti informācijas apmaiņas procesi, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS)

Organizācijas, kas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas saņemšanai izmanto e-pakalpojumus (skaits)

162

160

160

160

160

Samazināts administratīvais slogs klientiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti (skaits)1

21

531

53

53

53

Piezīmes.
1 Līdz 2019. gadam tika uzskaitīti tikai tie pakalpojumi, kuru izpildes gala rezultāts bija naudas izmaksa klientam, sākot no 2020. gada šī rādītāja izpildē tiek uzskaitīti visi pakalpojumi (tostarp, apliecības, sertifikāti, izziņas, uzziņas, paziņojumi, lēmumi, informācija), kuru klients var pieprasīt neiesniedzot papildus dokumentus.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

18 869 412

20 944 765

23 417 132

22 634 254

22 555 197

Kopējie izdevumi, euro

18 871 278

20 975 319

23 447 686

22 634 254

22 555 197

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 104 041

2 472 367

-813 432

-79 057

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,1

11,8

-3,5

-0,3

Atlīdzība, euro

14 065 123

14 071 308

15 447 095

15 447 095

15 447 095

Finansiālā bilance, euro

- 1 866

-30 554

-30 554

-

-

Naudas līdzekļi

1 866

30 554

30 554

-

-

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

1 866

30 554

30 554

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

926,1

978

978

978

978

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 265,6

1 199

1 316,2

1 316,2

1 316,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

250 632

2 722 999

2 472 367

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

10 369

10 369

Prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana”  īstenošana (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

10 369

10 369

Vienreizēji pasākumi

93 225

865 936

772 711

Izdevumu samazinājums saistībā ar 2020. gadā īstenotajiem vienreizējiem pasākumiem valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanai, t.sk.:

- VSAA informācijas sistēmas (SAIS) pielāgošanai (73 200 euro);

- dotācijai Zvērināto notāru padomei programmēšanas darbiem Notāru informācijas sistēmu (NIS) pielāgošanai (20 025 euro).

93 225

-

-93 225

Izdevumu palielinājums VSAA informācijas sistēmas (SAIS) pielāgošanai, lai nodrošinātu 11.12.2020. izsludinātajā  likumā “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” un likumā “Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā” paredzētā pasākuma īstenošanu – VSAOI minimālā objekta ieviešanu

-

554 482

554 482

Izdevumu palielinājums VSAA IS pielāgošanas nodrošināšanai saistībā ar prioritārā pasākuma “Ģimenes valsts pabalsta un bērna piedzimšanas pabalsta saņēmēju loka paplašināšana” īstenošanu, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 19.punkts)

-

311 454

311 454

Ilgtermiņa saistības

18 326

20 859

2 533

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Sociālās drošības asociācijā

18 326

20 859

2 533

Citas izmaiņas

139 081

1 825 835

1 686 754

Izdevumu samazinājums 2020.-2022. gada prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai, ņemot vērā, ka likumam “Par valsts budžetu 2020. gadam” 2.lasījumā Saeimā finansējums tika piešķirts vienam gadam

2 837

-

-2 837

Izdevumu palielinājums 2020.-2022. gada prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 19.punkts), t.sk., saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti”(transferta pārskaitījuma palielinājums 10 560 euro apmērā)

 

120 451

120 451

Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu VSAA īstenotā projekta “LatEESSI” ietvaros izveidotās SAIS Eiropas datu apmaiņas apakšsistēmas uzturēšanu, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti”

-

325 448

325 448

Izdevumu palielinājums pasākuma “Kvalitātes paaugstināšana nozares iestādēs klientiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanai, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu, samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalsta izmaksām speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§. 22.2.apakšpunkts)

-

1 279 468

1 279 468

Izdevumu palielinājums valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanai saistībā ar shēmas dalībnieku skaita pieaugumu, īsziņu sūtīšanai klientiem par iesniegumu un lēmumu pieņemšanu saistībā ar uzkrātā pensijas kapitāla mantošanu un programmatūras uzturēšanas un funkcionālitātes uzlabojumu nodrošināšanai

-

87 468

87 468

Izdevumu palielinājums, lai VSAA nodrošinātu SAIS sistēmas pielāgošanu saistībā ar 24.10.2018. izsludinātajā likumā “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā” paredzēto pasākumu īstenošanu

 

13 000

13 000

Izdevumu samazinājums saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

57 044

-

-57 044

Izdevumu samazinājums 2020. gadā veiktajām izmaiņām VSAA informācijas sistēmā (SAIS) saistībā ar 02.01.2019. izsludinātajā likumā “Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā” paredzēto pasākumu īstenošanu

79 200

-

-79 200

Finansēšana 2021. gada plānā (eiro)

Pasākums

2021. gada plāns

Finansēšana – kopā

30 554

t. sk.:

Naudas līdzekļi

30 554

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

30 554