Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu politiku, sniedzot Latvijas un citu ES valstu iedzīvotājiem, kā arī to valstu, ar kurām Latvija ir noslēgusi starpvalstu līgumus sociālās drošības jomā, iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts pensiju, valsts sociālo un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un atlīdzību piešķiršanu un izmaksāšanas administrēšanu;
  2. nodrošināt sociāli apdrošināto personu, valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku, sociālās apdrošināšanas iemaksu un personu apdrošināšanas (darba) stāžu reģistrēšanu un uzskaiti;
  3. nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu administrēšanu;
  4. nodrošināt valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu;
  5. atbilstoši kompetencei nodrošināt ES tiesību aktu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas jomā un starptautisko divpusējo līgumu izpildi;
  6. nodrošināt iedzīvotāju konsultēšanu valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu, valsts sociālo pabalstu, valsts izdienas pensiju jautājumos un valsts fondēto pensiju shēmas jautājumos;
  7. nodrošināt informācijas tehnoloģiju atbalstu Labklājības ministrijai un tās padotībā esošām iestādēm saskaņā ar sadarbības līgumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Efektīva un uz klientu orientēta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbība

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas (skaits)1

34

34

 -

 -

-

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodrošinātie e-pakalpojumi (skaits)2

13

14

 -

 -

-

 E-pakalpojumu izmantošanas gadījumi (skaits milj.)3

12,2

12

 -

 -

-

Sniegtās elektroniskās konsultācijas (skaits tūkst.)4

35,4

34

 -

 -

-

Samazināts administratīvais slogs klientiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti (skaits)5

21

53

 -

 -

-

Elektroniski iesniegtie klientu iesniegumi kopējo iesniegumu skaitā (%)6

 -

 -

75,0

80,0

80,0

Elektroniski nosūtītie lēmumi klientiem kopējo lēmumu skaitā (%)6

 -

 -

80,0

80,0

80,0

Telefoniski un elektroniski sniegtās konsultācijas kopējo konsultāciju skaitā (%)6

 -

 -

70,0

70,0

70,0

 

Optimizēti informācijas apmaiņas procesi, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS)

Organizācijas, kas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas saņemšanai izmanto e-pakalpojumus (skaits)7

162

160

 -

 -

-

Nodrošināti valsts sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu sistēmas pakalpojumi

Nodrošināti sociālās drošības pakalpojumi (skaits)6

 -

 -

64

64

       64

Sniegtas konsultācijas (skaits  tūkst.)6

 -

 -

592

592

592

Izmaksāti sociālās apdrošināšanas pakalpojumi un valsts  sociālie pakalpojumi (skaits milj.)6

 -

 -

13,5

13,5

13,5

Apstrādāti pakalpojumu iesniegumi/pieprasījumi (skaits milj.)6

 -

 -

1,15

1,15

1,15

Apstrādātas  informācijas apmaiņas formas ar ES institūcijām un līgumvalstīm (skaits tūkst.)6

 -

 -

60

60

60

Nodrošināts IT atbalsts labklājības nozares iestādēm

Nozares iestādēm sniegti IT atbalsta pakalpojumi (skaits)6

 -

 -

21

21

21

Uzlabota informācijas par VSAA datiem un pakalpojumiem  pieejamība elektroniskā vidē

Izstrādāts datu e-panelis (skaits)8

 -

 -

1

 -

 -

IS RINA programmatūras pilnvērtīgas darbības nodrošināšana, pārņemot tās uzturēšanu no Eiropas Komisijas

Nodrošināta IS RINA programmatūras pilnvērtīga darbības nepārtrauktība (skaits)8

 -

 -

1

 -

 -

Novērsta piegādes maksas pieauguma negatīvā ietekme uz pensiju, pabalstu un atlīdzību apmēriem, ko personas saņem ar piegādi mājās

Personas, kuras saņem pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādi dzīvesvietā, vidēji mēnesī (skaits)8

 -

 -

64 493

 

 -

 -

Piezīmes.

[1] Rādītāju, sākot ar 2022. gadu, neplāno, jo VSAA klātienes klientu apkalpošanas centri ir tikai viens no kanāliem, caur kuru tiek veikta klientu apkalpošana un aptver tikai daļu no klientiem. Līdz ar to rādītājs tikai daļēji atspoguļo VSAA darbības rezultātu.

2 Rādītāju, sākot ar 2022. gadu, neplāno, jo VSAA nodrošināto e-pakalpojumu skaits nesniedz  pilnīgu informāciju par VSAA pakalpojumiem. Līdz ar to, sākot ar 2022. gadu, tiek uzrādīts jauns rādītājs “Nodrošināti sociālās drošības pakalpojumi (skaits)”, kas atspoguļos kopējo sociālās drošības pakalpojumu skaitu.

3 Rādītāju, sākot ar 2022. gadu, neplāno, jo rādītājs neraksturo VSAA darbību, bet klientu uzvedību.

4 Rādītāju, sākot ar 2022. gadu, neplāno, jo sniegto elektronisko konsultāciju skaits nesniedz informāciju par kopējo konsultāciju apjomu. Līdz ar to, sākot ar 2022. gadu, tiek uzrādīts jauns rādītājs “Sniegtas konsultācijas (skaits tūkst.)”.

5 Rādītāju, sākot ar 2022. gadu, neplāno, jo VSAA turpmāk neplānot veikt rādītāja uzlabojumus.

6 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2022. gadu.

7 Rādītāju, sākot ar 2022. gadu, neplāno, jo, sākot ar 2023.gadu, plānota VSAA informācijas nodošana kredītbirojiem (maksas pakalpojums), pārtraucot to sniegt kredītiestādēm, līdz ar to rādītāja skaitliskā vērtība būtiski samazināsies, bet vienlaikus tas neliecinās par VSAA darbības efektivitātes kritumu.

8 Rādītāju mēra tikai 2022. gadā.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

21 069 869

23 417 132

24 255 637

22 621 632

22 611 146

Kopējie izdevumi, euro

21 105 565

23 447 686

24 255 637

22 621 632

22 611 146

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 342 121

807 951

-1 634 005

-10 486

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,1

3,4

-6,7

-0,05

Atlīdzība, euro

14 223 972

15 447 095

15 455 218

15 463 536

15 463 536

Finansiālā bilance, euro

- 35 696

-30 554

-

-

-

Naudas līdzekļi

35 696

30 554

-

-

-

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

35 696

30 554

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

896,5

978

9721

9681

9681

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 322,2

1 316,2

1 325

1 331,2

1 331,2

Piezīmes.

1 Apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” 2022. gadā un turpmāk ik gadu samazinātas 6 amata vietas (5 inspektori un 1 datorsistēmu un datortīklu administrators), 2023. gadā un turpmāk ik gadu samazinātas vēl 4 amata vietas (kopā 10 amata vietas (9 inspektori un 1 datorsistēmu un datortīklu administrators), amata vietas pārdalot uz LM pamatbudžeta apakšprogrammām, tai skaitā:

-  22.01.00 “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis” 2022. gadā un turpmāk ik gadu 5 amata vietas, 2023. gadā un turpmāk ik gadu vēl 4 amata vietas (kopā 9 amata vietas (nepārdalot finansējumu un to novirzot VSAA nodarbināto atlīdzības palielināšanai);

- 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” 2022. gadā un turpmāk ik gadu 1 amata vietu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

934 182

1 742 133

807 951

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 588 222

1 588 222

Prioritārā pasākuma “Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu” īstenošana, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

30 674

30 674

Prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošana, tai skaitā saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti”16 896 euro apmērā (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

492 324

492 324

Prioritārā pasākuma “Valsts apmaksāto darbnespējas dienu skaita palielināšana” īstenošana (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts, priekšlikums Nr.111 – 114 un Nr.82 – 85 2.lasījumam)

-

24 956

24 956

Prioritārā pasākuma “E-paneļa risinājuma izstrāde iedzīvotāju pensiju un sociālā atbalsta informācijas vizualizācijai” īstenošana, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

600 000

600 000

Prioritārā pasākuma “Investīcijas IT sistēmu pielāgošanai saistībā ar likumdošanas izmaiņām (VSAA)” īstenošana, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” (MK 24.09.2021. sēdes prot.Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

250 000

250 000

Prioritārā pasākuma “Informācijas sistēmas RINA integrācija ar VSAA sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu un NVD starptautiskās sadarbības informācijas sistēmu” īstenošana, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

190 268

190 268

Vienreizēji pasākumi

865 936

-

-865 936

Izdevumu samazinājums VSAA informācijas sistēmas (SAIS) pielāgošanai 2021. gadā saistībā ar 11.12.2020. izsludinātajā likumā “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” un likumā “Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā” paredzētā pasākuma īstenošanu – VSAOI minimālā objekta ieviešanu

554 482

-

-554 482

Izdevumu samazinājums VSAA IS pielāgošanas nodrošināšanai saistībā ar prioritārā pasākuma “Ģimenes valsts pabalsta un bērna piedzimšanas pabalsta saņēmēju loka paplašināšana” īstenošanu 2021.gadā, samazinoties saņemtajam transferta pārskaitījumam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” (MK 22.09.2020. sēdes prot.Nr.55 38.§ 19.punkts)

311 454

-

-311 454

Ilgtermiņa saistības

20 859

20 314

-545

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Sociālās drošības asociācijā

20 859

20 314

-545

Citas izmaiņas

47 387

133 597

86 210

Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu VSAA īstenotā projekta „LatEESSI” ietvaros izveidotās Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) Eiropas datu apmaiņas apakšsistēmas uzturēšanu, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti”

-

18 024

18 024

Izdevumu samazinājums valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanas izdevumiem, kas tika segti no valsts speciālā budžeta (valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanas) naudas līdzekļu atlikuma

30 554

-

-30 554

Izdevumu palielinājums valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanai saistībā ar shēmas dalībnieku skaita pieaugumu, īsziņu sūtīšanai klientiem par iesniegumu un lēmumu pieņemšanu saistībā ar uzkrātā pensijas kapitāla mantošanu, palielinoties VSAA ieņēmumiem par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu

-

39 204

39 204

Izdevumu palielinājums, lai VSAA (Kuldīgas ielā 2, Ventspilī) atbilstoši MK 19.09.2018. rīkojumā Nr.448 noteiktajam nodrošinātu aprīkojuma iegādi, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas  97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts)

-

25 830

25 830

Izdevumu palielinājums, lai VSAA nodrošinātu “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)” projekta ietvaros izstrādāto Informācijas servisu sistēmas risinājumu rezultātu uzturēšanu, saņemot transferta pārskaitījumu no VARAM pamatbudžeta programmas 30.00.00 “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti”

-

2 250

2 250

Izdevumu samazinājums atlīdzībai, ņemot vērā saņemtā transferta pārskaitījuma no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” samazināšanos, saistībā ar VSAA  IT sistēmanalītiķa 1 amata vietas pārdali uz LM pamatbudžeta apakšprogrammu 97.02.00“Nozares centralizēto funkciju izpilde”, efektivizējot centralizētās IT funkcijas izpildi

16 833

-

-16 833

Izdevumu palielinājums, lai VSAA nodrošinātu  valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma apmaksu (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57, 52.§ 18.7.4.apakšpunkts)

-

48 289

48 289