Programmas mērķa formulējums:

  • No valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem, kuri mācās pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kas nenodrošina internāta pakalpojumus, un pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī bērniem, kuri apmeklē interešu izglītības iestādes iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību atbilstoši izglītības pakāpei, programmām, katra individuālām spējām un interesēm, kā arī tautsaimniecības attīstības vajadzībām.

Galvenās aktivitātes:

  • No valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pedagogu, kuri strādā pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kuras nav internātskolas un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī interešu izglītības iestādēs darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta bērniem, kuri mācās pašvaldību izglītības iestādēs, iespēja iegūt bezmaksas izglītību

Izglītojamo skaits pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs

199 842

199 304

199 756

199 756

199 756

Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās skolās, kuras nav internātskolas

940

922

932

932

932

Izglītojamo skaits pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs

924

952

738

738

738

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

256915 842

267026 123

282477 570

282477 570

282477 570

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10110 281

15451 447

0

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,9

5,8

0

0

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

20 030

19 899

19890

19890

19890

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1068,9

1118,3

1183,5

1183,5

1183,5

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

185325

15636 772

15451 447

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

14 915 544

14 915 544

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam

-

14 915 544

14 915 544

Citas izmaiņas

185325

721 228

535 903

Saskaņā ar MK 15.01.2019. sēdes protokola Nr.2 15.§ par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas nodošanu IZM pārziņā

185325

-

-185325

Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2020.gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 750 EUR ar 2019.gada 1.septembri un izglītojamo skaita uz 2019.gada 1.septembri izmaiņu ietekmi, veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmu 01.00.00. “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, atbilstoši MK 24.09.2019.sēdes protokola Nr.43, 27.§

-

721 228

721 228