Programmas mērķa formulējums:

  • No valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem, kuri mācās pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kas nav internātskolas un pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī bērniem, kuri apmeklē interešu izglītības iestādes iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību atbilstoši izglītības pakāpei, programmām, katra individuālām spējām un interesēm, kā arī tautsaimniecības attīstības vajadzībām.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  • No valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pedagogu, kuri strādā pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kuras nav internātskolas un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī interešu izglītības iestādēs darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Programmas izpildītājs – Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta bērniem, kuri mācās pašvaldību izglītības iestādēs, iespēja iegūt bezmaksas izglītību

Izglītojamo skaits pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs

199 945

199 945

199 842

199 842

199 842

Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās skolās, kuras nav internātskolas)

929

929

940

940

940

Izglītojamo skaits pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs

1 086

1 086

924

924

924

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

245 591 246

255 336 155

256 905 624

256 905 624

256 905 624

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

- 9 744 909

1 569 469

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4

0,6

-

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

28 844

20 302

20 030

20 030

20 030

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

709,5

1 048,1

1 068,8

1 068,8

1 068,8

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 114 945

7 684 414

1 569 469

t. sk.:

Citas izmaiņas

6 114 945

7 684 414

1 569 469

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

1 033 015

1 033 015

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana

01.11.2016. MK prot. Nr.58, 42.§, 2.1.1.1.apakšpunkts

6 114 945

-

-6 114 945

Lai, nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem" uz budžeta programmu 05.00.00. "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

01.11.2016. MK prot. Nr.58, 42.§, 2.2.apakšpunkts

-

6 119 425

6 119 425

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

6 119 425

6 119 425

Finansējuma pārdale no budžeta programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem", lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2018.gadā atbilstoši aktuālajam izglītojamo skaitam 2017.gada 1.septembrī

-

531 974

531 974

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

531 974

531 974