Programmas mērķis:

  • No valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem, kuri mācās pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kas nav internātskolas un pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī bērniem, kuri apmeklē interešu izglītības iestādes iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību atbilstoši izglītības pakāpei, programmām, katra individuālām spējām un interesēm, kā arī tautsaimniecības attīstības vajadzībām.

Galvenās aktivitātes:

  • No valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pedagogu, kuri strādā pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kuras nav internātskolas un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī interešu izglītības iestādēs darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Programmas izpildītājs – Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta bērniem, kuri mācās pašvaldību izglītības iestādēs, iespēja iegūt bezmaksas izglītību

Izglītojamo skaits pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs

198 776

198 776

199 945

199 945

199 945

Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās skolās, kuras nav internātskolas)

922

922

929

929

929

Izglītojamo skaits pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs

1 243

1 243

1 086

1 086

1 086

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

234 742 604

238 182 417

255 336 155

255 340 635

255 340 635

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 439 813

17 153 738

4 480

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,5

7,2

-

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

28 839

28 844

20 302 

20 302 

20 302 

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

678,3

688,1

1 048,1

1 048,1

1 048,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada projektu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

17 153 738

17 153 738

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

9 073 614

9 073 614

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana

-

9 073 614

9 073 614

Citas izmaiņas

-

8 080 124

8 080 124

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

8 080 124

8 080 124

Lai, nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem" uz budžeta programmu 05.00.00. "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām".

-

8 080 124

8 080 124