Programmas mērķis:

no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem, kuri mācās pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kas nenodrošina internāta pakalpojumus un pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī bērniem, kuri apmeklē interešu izglītības iestādes, iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību atbilstoši izglītības pakāpei, programmām, katra individuālām spējām un interesēm, kā arī tautsaimniecības attīstības vajadzībām.

Galvenā aktivitāte:

no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pedagogu, kuri strādā pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kuras nav internātskolas un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī interešu izglītības iestādēs darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Programmas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta bērniem, kuri mācās pašvaldību izglītības iestādēs, iespēja iegūt bezmaksas izglītību

Izglītojamie pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs (skaits)

199 304

199 756

200 568

200 568

200 568

Izglītojamie pašvaldību speciālajās skolās, kas nav internātskolas (skaits)

922

932

823

823

823

Izglītojamie pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs un programmās (skaits)

952

738

880

880

880

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

272 014 462

282 477 570

308 275 128

318 306 950

318 306 950

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10 463 108

25 797 558

10 031 822

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,8

9,1

3,3

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

19 899

19 890

19 899

19 899

19 899

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 139,2

1 183,5

1 291,0

1 333,0

1 333,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 138 196

26 935 754

25 797 558

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

0

20 063 644

20 063 644

Pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 790 EUR ar 2020.gada 1.septembri un līdz 830 EUR ar 2021.gada 1.septembri (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

 

20 063 644

20 063 644

Citas izmaiņas

1 138 196

6 872 110

5 733 914

Samazināti izdevumi (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punkts)

1 138 196

 

-1 138 196

Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2021.gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 790 EUR ar 2020.gada 1.septembri un izglītojamo skaita uz 2020.gada 1.septembri izmaiņu ietekmi, veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmu 01.00.00. “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” (MK 29.09.2020. sēdes prot. Nr.56 46. un 47.§)

 

6 872 110

6 872 110