Programmas mērķis:

no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem, kuri mācās pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kas nenodrošina internāta pakalpojumus un pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī bērniem, kuri apmeklē interešu izglītības iestādes, iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību atbilstoši izglītības pakāpei, programmām, katra individuālām spējām un interesēm, kā arī tautsaimniecības attīstības vajadzībām.

Galvenā aktivitāte:

no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pedagogu, kuri strādā pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kuras nav internātskolas un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī interešu izglītības iestādēs darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Programmas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020.gads (izpilde)

2021.gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta bērniem, kuri mācās pašvaldību izglītības iestādēs, iespēja iegūt bezmaksas izglītību

Izglītojamie pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs (skaits)

199 756

200 568

200 031

200 031

200 031

Izglītojamie pašvaldību speciālajās skolās, kas nav internātskolas (skaits)

932

823

796

796

796

Izglītojamie pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs un programmās (skaits)

738

880

956

956

956

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

286 953 929

308 275 128

327 716 473

345 825 459

345 825 459

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

21 321 199

19 441 345

18 108 986

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,4

6,3 

5,5 

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

19 890

19 899

19 906

19 906

19 906

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 202,3

1 291,0

1 371,9

1 447,7

1 447,7

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

19 441 345

19 441 345

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

19 090 683

19 090 683

Pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 830 EUR ar 2021. gada 1. septembri (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.p.)

-

10 031 822

10 031 822

Pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 900 EUR ar 2022. gada 1. septembri (MK 24.09.2021. sēdē prot. Nr.63 1.§)

-

9 054 493

9 054 493

Pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšana līdz 872 EUR ar 2021. gada 1. septembri (MK 24.09.2021. sēdē prot. Nr. 63 1.§)

-

4 368

4 368

Citas izmaiņas

 

350 662  

350 662

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 01.00.00. “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2022. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 900 euro un pirmskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 872 euro, sākot ar 2021. gada 1. septembri, un izglītojamo skaita uz 2021. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi atbilstoši MK 02.11.2021. sēdes protokola Nr.73, 26.§

-

350 662  

350 662