Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt sociālās rehabilitācijas un citus sociālos pakalpojumus sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Izpildītājs

1.

Sociālā rehabilitācija

Neredzīgas personas

Patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve, orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguve, Braila raksta apguve, u.c., – institūcijā vai dzīvesvietā.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Neredzīgo biedrībai -

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu.

2.

Sociālā rehabilitācija

Nedzirdīgas personas

Zīmju valodas lietošanas apmācība, zīmju valodas tulka un komunikācijas pakalpojumi, konsultācijas klienta sociālo problēmu risināšanai, saskarsmes prasmju mācības, pārrunas ar speciālistiem par klienta problēmām un to novērtēšanas samazināšanas iespējām u.c., – institūcijā vai dzīvesvietā.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai -

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

3.

Sociālā rehabilitācija

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni un to pavadoņi

Vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, u.c. – institūcijā vai dzīvesvietā.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Bērnu fondam – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

4.

Sociālā rehabilitācija

No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni un pilngadīgas personas

Sociālās rehabilitācijas kurss bērniem līdz 18 mēnešiem, pilngadīgām personām – līdz 12 mēnešiem:

individuālās un grupu psihokorekcijas nodarbības psihisko procesu attīstīšanai,

motivācija un norobežošana no lietotāja vides, rehabilitācijas potenciāla izvērtēšana, pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņu apguve un uzlabošana, darba terapija, u.c.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

5.

Sociālā rehabilitācija

Cilvēku tirdzniecības upuri

Pakalpojumi līdz 180 dienām vienai personai:

drošs patvērums, pārtika, speciālistu konsultācijas, transporta izdevumi, atbalsts kriminālprocesa laikā līdz 150 stundām gadā.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

6.

Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana

Personas ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskajiem defektiem

Protēzes, ortozes, ortopēdiskie apavi, komunikācijas palīglīdzekļi,

personiskās pārvietošanās palīglīdzekļi, personiskās aprūpes palīglīdzekļi, u.c.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Neredzīgo biedrībai, Latvijas Nedzirdīgo savienībai un VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu un 2.2 daļu.

7.

Grupu mājas (dzīvokļi)

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

Mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju veicināšana, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, personiskā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā, citi klientam nepieciešamie pakalpojumi – psiholoģiskais atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.

Valsts nodrošina līdzfinansējumu 50% apmērā grupu māju (dzīvokļu) izveidošanai un aprīkošanai to izveidošanas gadā, valsts līdzfinansējumu 50% apmērā ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanai no vienai personai paredzētajām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uzturēšanas izmaksām tām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām.

Labklājības ministrija.

Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu.

8.

Dienas centri

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

Uzturēšanās dienas aprūpes centrā darba dienās, t.sk. attīstošas nodarbības, atbalsts klienta problēmu risināšanā un pašaprūpes un attīstības spēju veicināšanā.

Valsts nodrošina līdzfinansējumu dienas centru izveidošanas un uzturēšanas izdevumiem:

centru izveidošanas gadā – 80%, darbības pirmajā gadā – 60%, otrajā gadā – 40%, trešajā gadā – 20% apmērā.

Labklājības ministrija.

Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu.

9.

Atbalsts pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu dzīvesvietā

Personas ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Valsts finansējums, lai daļēji kompensētu pašvaldībām izmaksas par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kurām ir pārtraukta valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu sniegšana.

Finansējuma apmērs, ko var kompensēt vienai personai, ir līdz 7085.20 euro gadā. Pašvaldības izdevumi par personai sniegtajiem pakalpojumiem var būt mainīgi pa mēnešiem, bet kalendārajā pusgadā kompensācija nevar pārsniegt 50% no personai aprēķinātās gada summas.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar MK 18.12.2018.gada noteikumiem Nr.797 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā”.

10.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Pilngadīgas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas ar I un II grupas invaliditāti)

Pastāvīga dzīvesvieta, diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija, iespējas atpūtai un nodarbībām, atbalsts klienta problēmu risināšanā, atbalsts ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildē u.c.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts iepirkuma konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām un psihoneiroloģiskajām slimnīcām, ar kurām noslēgti valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – veikšanas līgumi.

11.

Atbalsts mājokļa pielāgošanai

Personas ar I grupas invaliditāti,

personas ar II grupas redzes vai dzirdes invaliditāti un personas līdz 18 gadu vecumam, kurām noteiktas medicīniskās indikā­cijas bērna ar invaliditāti kopšanas nepieciešamībai

Valsts finansējums, lai atlīdzinātu samaksātos kredīta procentus kredītam, kas ņemts mājokļa pielāgošanai.

Labklājības ministrija.

12.

Psihologa pakalpojumi

Personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē

Desmit 45 minūšu konsultācijas.

Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 8.punktu.

13.

Surdotulka pakalpojumi

izglītības programmas apguvei

Personas ar dzirdes invaliditāti, kuras iegūst profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību un augstāko izglītību

Surdotulka klātbūtne mācību procesā – līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā.

 

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13.panta trešo daļu.

14.

Surdotulka pakalpojumi

saskarsmes nodrošināšanai

Personas ar dzirdes invaliditāti

Surdotulka klātbūtne saskarsmes procesā ar citām fiziskām un juridiskām personām – līdz 10 stundām mēnesī.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13.panta trešo daļu.

15.

Nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšana bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē

Nepilngadīgi patvēruma meklētāji un nepilngadīgas personas, kuras ir bez vecāku pavadības

Faktisko izdevumu segšana saskaņā ar pašvaldības iesniegumu.

Labklājības ministrija

Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Patvēruma likuma 9.panta astoto, devīto vai desmito daļu.

16.

Asistenta pakalpojumi

Bērni ar invaliditāti

Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes, dienas centra, vietas, kur saņem pakalpojumus, – līdz 40 stundām nedēļā.

Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu.

17.

Asistenta pakalpojumi

Personas ar I un II grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem

Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes, darba vietas, lai nokļūtu uz/no un saņemtu pakalpojumus augstākās izglītības iestādē, dienas centrā vai pakalpojumu saņemšanas vietā, – līdz 40 stundām nedēļā.

Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu.

18.

Sociālā rehabilitācija

No vardarbības cietušās pilngadīgas personas

Vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, u.c.

Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta pirmās daļas 3.1punktu.

19.

Sociālā rehabilitācija

Vardarbību veikušās pilngadīgas personas

Novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

20.

Sociālā rehabilitācija

Personas ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļi

Sešu kalendāro dienu ilgs pusotru stundu garu secīgu nodarbību kurss grupā (ar izmitināšanu) ar mērķi dot iespēju personai un viņas ģimenei tikt galā ar emocionālo pārdzīvojumu un panākt savstarpējo psihoemocionālo atbalstu personai psihosociālo problēmu risināšanā, lai veicinātu personas reintegrāciju sabiedrībā, kā arī nodrošināt profesionālu informāciju par slimību un iespējām turpināt pilnvērtīgu dzīvi.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts biedrībai “Dzīvības koks”-

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

21.

Sociālā rehabilitācija

Bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes vai audžuģimenes locekļi

Psiholoģisks, sociāls un garīgs atbalsts bērnam un atbalsts ģimenes veseluma, iekšējā līdzsvara un stabilitātes saglabāšanai atbilstoši bērna situācijas izmaiņām, nodrošinot bērnam labāko iespējamo dzīves kvalitāti līdz iestājas nāve. Paliatīvās aprūpes kabineta starpdisciplināras bērnu paliatīvās aprūpes komandas sociālā darbinieka un kapelāna individuālas konsultācijas jebkurā diennakts laikā bez ilguma ierobežojuma vienai konsultācijai:

1. speciālistiem ierodoties bērna dzīvesvietā;

2. ģimenes locekļiem ierodoties uz konsultāciju klātienē paliatīvās aprūpes kabinetā;

3. speciālistiem sniedzot telefoniskas konsultācijas vai tālaprūpes konsultācijas, izmantojot interneta tehnoloģijas.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai -

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nedzirdīgām un neredzīgām personām, no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pieaugušajiem, cilvēku tirdzniecības upuriem, personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņu vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes vai audžuģimenes locekļiem nodrošināta sociālā rehabilitācija

Neredzīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

434

388

388

388

388

Nedzirdīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

1 017

876

876

876

876

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni institūcijā (skaits vidēji gadā)

938

1 000

1 000

1 000

1 000

No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu pavadoņi institūcijā (skaits vidēji gadā)

101

110

110

110

110

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni dzīvesvietā (skaits vidēji gadā)

1 015

1 050

1 050

1 050

1 050

No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni/ stacionārais pakalpojums (skaits vidēji gadā)

7

17

17

45

45

No psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgie bērni/ ambulatorais pakalpojums (skaits vidēji gadā)1

-

120

120

-

-

No psihoaktīvām vielām atkarīgās pilngadīgās personas (skaits vidēji gadā)2

11

10

10

10

10

No psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgās pilngadīgās personas/ ambulatorais pakalpojums (skaits vidēji gadā)3

-

-

15

-

-

Cilvēku tirdzniecības upuri (pakalpojumu saņēmēju skaits vidēji gadā)

35

24

24

24

24

Personas ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļi (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

354

840

960

960

960

Bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

289

300

300

300

300

Bērnu, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, ģimenes vai audžuģimenes locekļi (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

823

900

900

900

900

Izbraukumu skaits gadā pie bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un viņu ģimenes vai audžuģimenes locekļiem

812

1 200

1 200

1 200

1 200

No vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošināta sociālā rehabilitācija

No vardarbības cietušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

527

600

600

600

600

Vardarbību veikušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

448

488

488

488

488

Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi

Personas, kuras saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus (skaits)

19 406

19 536

19 500

19 500

19 500

Pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem (personu skaits rindā uz pārskata perioda beigām)

7 222

7 209

7 000

7000

7 000

Iepirktie tehniskie palīglīdzekļi (vienības)

21 115

17 914

21500

21 500

21 500

Izsniegtie tehniskie palīglīdzekļi (vienības), t.sk.:

22 858

21 251

20 500

20 500

20 500

steidzamības kārtā izsniegtie

5 656

5 639

6 000

6500

7 000

atkārtoti izsniegtie

411

421

500

500

500

saremontētie un tehniski apkoptie

693

687

700

700

700

Personas saņēmušas atbalstu mājokļa pielāgošanai, ja tā veikta sakarā ar personas invaliditāti

Valsts finansējumu kredīta procentu atlīdzināšanai saņēmušās personas

0

1

1

1

1

Personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināti institucionālai aprūpei alternatīvi pakalpojumi

No valsts budžeta līdzfinansētās grupu mājas (dzīvokļi)/grupu mājas (dzīvokļi), kas saņēmušas līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai

12/0

12/1

12/1

12/1

12/1

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)

67

70

75

80

85

No valsts budžeta līdzfinansētie dienas centri/dienas centri, kas saņēmuši līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai

5/0

1/1

1/1

2/1

2/1

Dienas centra pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)

59

15

20

20

20

Valsts atbalsts pašvaldībām sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personas dzīvesvietā (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)4

-

-

3

10

20

Personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līgumorganizācijās (skaits vidēji gadā)

966

956

956

956

7505

Personām ar invaliditāti nodrošināti atbalsta pasākumi saskaņā ar Invaliditātes likumu

Psihologa pakalpojumus saņēmušās personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē

4

10

10

10

10

Surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei saņēmušās personas

40

35

35

35

35

Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai saņēmušās personas

1 241

1 150

1 150

1 150

1 150

Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti

958

1 020

1 040

1 040

1 040

Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar I grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem

4 712

4 719

5 108

5 108

5 108

Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem

4 403

4 601

4 801

4 801

4 801

Nodrošināta izdevumu atmaksa pašvaldībām par nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē

Personas, par kurām atmaksāti izdevumi

3

3

3

3

3

Nodrošināts finansējums pašvaldībām pabalsta palielināšanai audžuģimenēm bērna uzturam

Bērnu skaits audžuģimenēs, kurus skars uzturnaudas palielinājums6

1 249

1 375

-

-

-

Piezīmes.

1Rādītājs tiek mērīts tikai 2019. un 2020.gadā pilotprojekta “Ambulators psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums no vielām un procesiem atkarīgiem bērniem” īstenošanas ietvaros (pilotprojekta īstenošana uzsākta 2018.gada 26.martā).

2 Rādītāja nosaukums ar 2020.gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

3 Rādītājs tiek mērīts tikai 2020.gadā plānotā pilotprojekta “Ambulators psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums no vielām un procesiem atkarīgām pilngadīgām personām” īstenošanas ietvaros.

4 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2020. gadu.

Rādītājs tiek samazināts, jo plānots valsts apmaksātos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošināt valsts sociālās aprūpes iestādēs un attīstīt sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā.

6 Rādītājs ar 2020.gadu tiek plānots apakšprogrammā 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei”, kas izveidota ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

34 150 564

34 707 277

35671 087

35 516 448

35 516 448

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

556 713

963 810

-154 639

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,6

2,8

-0,4

-

Atlīdzība, euro

893

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem, euro

893

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1005 941

1969 751

963 810

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

154 639

154 639

Prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošana atbilstoši priekšlikumam Nr.101 un Nr.55 2.lasījumam

-

154 639

154 639

Citas izmaiņas

1 005 941

1815 112

809 171

Izdevumu palielinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” apakšpasākuma “Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešana atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam” (psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem) īstenošanai, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam

-

34 965

34 965

Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšanai saistībā ar prognozēto pakalpojuma saņēmēju skaita palielināšanos

-

1780 147

1780 147

Izdevumu samazinājums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu statusa apliecinošo apliecību izsniegšanai saistībā ar minēto funkciju nodošanu Veselības ministrijai no 2020.gada

5 941

-

-5 941

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta

programmām (apakšprogrammām)

1 000 000

-

- 1 000 000

Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” apakšpasākuma “Pabalsta palielināšana audžuģimenei bērna uzturam, lai nodrošinātu to ne mazāku par divkāršu normatīvajā aktā noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam (mērķdotācija pašvaldībām)” īstenošanai, pārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei” saistībā ar ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanu

1000 000

-

- 1 000 000