Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt sociālās rehabilitācijas un citus sociālos pakalpojumus sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Izpildītājs

1.

Sociālā rehabilitācija

Neredzīgas personas

Patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve, orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguve, Braila raksta apguve, u.c., – institūcijā vai dzīvesvietā.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Neredzīgo biedrībai -

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

2.

Sociālā rehabilitācija

Nedzirdīgas personas

Zīmju valodas lietošanas apmācība, zīmju valodas tulka un komunikācijas pakalpojumi, konsultācijas klienta sociālo problēmu risināšanai, saskarsmes prasmju mācības, pārrunas ar speciālistiem par klienta problēmām un to novērtēšanas samazināšanas iespējām u.c., – institūcijā vai dzīvesvietā.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai -

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

3.

Sociālā rehabilitācija

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni un to pavadoņi

Vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, u.c. – institūcijā vai dzīvesvietā.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Bērnu fondam – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

4.

Sociālā rehabilitācija

No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni un pilngadīgas personas

Sociālās rehabilitācijas kurss bērniem līdz 18 mēnešiem, pilngadīgām personām – līdz 12 mēnešiem:

individuālās un grupu psihokorekcijas nodarbības psihisko procesu attīstīšanai,

motivācija un norobežošana no lietotāja vides, rehabilitācijas potenciāla izvērtēšana, pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņu apguve un uzlabošana, darba terapija, u.c.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

5.

Sociālā rehabilitācija

Cilvēku tirdzniecības upuri

Pakalpojumi līdz 180 dienām vienai personai:

drošs patvērums, pārtika, speciālistu konsultācijas, transporta izdevumi, atbalsts kriminālprocesa laikā līdz 150 stundām gadā.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

6.

Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana

Personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskajiem defektiem

Protēzes, ortozes, ortopēdiskie apavi, komunikācijas palīglīdzekļi,

personiskās pārvietošanās palīglīdzekļi, personiskās aprūpes palīglīdzekļi, u.c.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Neredzīgo biedrībai, Latvijas Nedzirdīgo savienībai un VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu un 2.2 daļu.

7.

Grupu mājas (dzīvokļi)

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

Mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju veicināšana, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, personiskā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā, citi klientam nepieciešamie pakalpojumi – psiholoģiskais atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.

Valsts nodrošina līdzfinansējumu 50% apmērā grupu māju (dzīvokļu) izveidošanai un aprīkošanai to izveidošanas gadā, valsts līdzfinansējumu 50% apmērā ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanai no vienai personai paredzētajām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uzturēšanas izmaksām tām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām.

Labklājības ministrija.

Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu.

8.

Dienas centri

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

Uzturēšanās dienas aprūpes centrā darba dienās, t.sk. attīstošas nodarbības, atbalsts klienta problēmu risināšanā un pašaprūpes un attīstības spēju veicināšanā.

Valsts nodrošina līdzfinansējumu dienas centru izveidošanas un uzturēšanas izdevumiem:

centru izveidošanas gadā – 80%, darbības pirmajā gadā – 60%, otrajā gadā – 40%, trešajā gadā – 20% apmērā.

Labklājības ministrija.

Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu.

9.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas ar I un II grupas invaliditāti)

Pastāvīga dzīvesvieta, diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija, iespējas atpūtai un nodarbībām, atbalsts klienta problēmu risināšanā,  atbalsts ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildē u.c.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām un psihoneiroloģiskajām slimnīcām, kurām noslēgti valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgam personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – veikšanas līgumi.

10.

Atbalsts mājokļa pielāgošanai

Personas ar I grupas invaliditāti,

personas ar II grupas redzes vai dzirdes invaliditāti un personas līdz 18 gadu vecumam, kurām noteiktas medicīniskās indikā­cijas bērna invalīda īpašas kopšanas nepieciešamībai

Valsts finansējums, lai atlīdzinātu samaksātos kredīta procentus kredītam, kas ņemts mājokļa pielāgošanai.

Labklājības ministrija.

11.

Psihologa pakalpojumi

Personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē

Desmit 45 minūšu konsultācijas.

Labklājības ministrija.                    

Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 8.punktu.

12.

Surdotulka pakalpojumi

izglītības programmas apguvei

Personas ar dzirdes invaliditāti, kuras iegūst profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību un augstāko izglītību

Surdotulka klātbūtne mācību procesā – līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā.

 

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13.panta trešo daļu.

13.

Surdotulka pakalpojumi

saskarsmes nodrošināšanai

Personas ar dzirdes invaliditāti

Surdotulka klātbūtne saskarsmes procesā ar citām fiziskām un juridiskām personām – līdz 10 stundām mēnesī.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13.panta trešo daļu.

14.

Nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšana bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē

Nepilngadīga patvēruma meklētāja un nepilngadīgas personas, kuras ir bez vecāku pavadības, izmitināšana bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē

Faktisko izdevumu segšana saskaņā ar pašvaldības iesniegumu.

Labklājības ministrija

Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Patvēruma likuma 9.panta astoto, devīto vai desmito daļu.

15.

Černobiļas atomelektrostacijas (tur­pmāk – ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un ČAES avārijas rezultātā cietušo personu apliecību izgatavošana

ČAES likvidēšanas dalībnieki un ČAES avārijas rezultātā cietušās personas

Apliecību izgatavošana.

Labklājības ministrija.

Finansējumu uz līguma pamata saņem un apliecības izgatavo VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”.

16.

Asistenta pakalpojumi

Bērni ar invaliditāti

Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes, dienas centra, vietas, kur saņem pakalpojumus, – līdz 40 stundām nedēļā.

Labklājības ministrija.                     Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu.

17.

Asistenta pakalpojumi

Personas ar I un II grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem

Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes, dienas centra, darba vai pakalpojumu saņemšanas vietas, – līdz 40 stundām nedēļā.

Labklājības ministrija.                     Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu.

18.

Sociālā rehabilitācija

No vardarbības cietušās pilngadīgas personas

Vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, u.c.

Labklājības ministrija.            Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām –  saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta pirmās daļas 3.1 punktu.

19.

Sociālā rehabilitācija

Vardarbību veikušās pilngadīgas personas

Novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

20.

Sociālā rehabilitācija

Personas ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļi

Sešu kalendāro dienu ilgs  pusotru stundu garu secīgu nodarbību kurss  grupā (ar izmitināšanu) ar mērķi dot iespēju personai un viņas ģimenei tikt galā ar emocionālo pārdzīvojumu un panākt savstarpējo psihoemocionālo atbalstu personai psihosociālo problēmu risināšanā, lai veicinātu personas reintegrāciju sabiedrībā, kā arī nodrošināt profesionālu informāciju par slimību un iespējām turpināt pilnvērtīgu dzīvi.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts biedrībai “Dzīvības koks” - uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

21.

Sociālā rehabilitācija

Bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes vai audžuģimenes locekļi

Psiholoģisks, sociāls un garīgs atbalsts  bērnam un atbalsts ģimenes veseluma, iekšējā līdzsvara un stabilitātes saglabāšanai atbilstoši bērna situācijas izmaiņām,  nodrošinot bērnam labāko iespējamo dzīves kvalitāti  līdz iestājas nāve. Paliatīvās aprūpes kabineta starpdisciplināras bērnu paliatīvās aprūpes komandas sociālā darbinieka un kapelāna  individuālas konsultācijas jebkurā diennakts laikā bez ilguma ierobežojuma vienai konsultācijai:

1. speciālistiem ierodoties bērna dzīvesvietā;

2. ģimenes locekļiem ierodoties uz konsultāciju klātienē paliatīvās aprūpes kabinetā;

3. speciālistiem sniedzot telefoniskas konsultācijas vai tālaprūpes konsultācijas, izmantojot interneta tehnoloģijas.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai -

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nedzirdīgām un neredzīgām personām, no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pieaugušajiem, cilvēku tirdzniecības upuriem, personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņu vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes vai audžuģimenes locekļiem nodrošināta sociālā rehabilitācija

Neredzīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

420

314

388

388

388

Nedzirdīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

1 029

876

876

876

876

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni institūcijā (skaits vidēji gadā)

1 121

1 115

1 000

  1 000

1 000

No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu pavadoņi institūcijā (skaits vidēji gadā)

137

144

110

110

110

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni dzīvesvietā (skaits vidēji gadā)

1 098

950

1 050

1 050

1 050

No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni/ stacionārais pakalpojums (skaits vidēji gadā) 20

26

47

1722

45

45

No psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgie bērni/ ambulatorais pakalpojums (skaits vidēji gadā) 19

×

×

120

×

×

No psihoaktīvām vielām atkarīgās pieaugušās personas (skaits vidēji gadā)

9

10

10

10

10

Cilvēku tirdzniecības upuri (pakalpojumu saņēmēju skaits vidēji gadā) 20

30

24

24

24

24

Personas ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļi (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits) 21

×

720

840

960

960

Bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits) 21

×

300

300

300

300

Bērnu, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, ģimenes vai audžuģimenes locekļi (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits) 21

×

900

900

900

900

Izbraukumu skaits gadā pie bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un viņu ģimenes vai audžuģimenes locekļiem21

×

1 200

1 200

1 200

1200

No vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošināta sociālā rehabilitācija

no vardarbības cietušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

499

460

600

600

600

vardarbību veikušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

417

418

488

488

488

Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi

1. Personas, kuras saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus (skaits)

18 592

18 061

19 536

19 000

19 000

2. Pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem (personu skaits rindā uz pārskata perioda beigām)

7 099

8 082

7 209

8 175

8 175

3. Iepirktie tehniskie palīglīdzekļi (vienības)

20 472

17 890

17 914

17 500

17 500

4. Izsniegtie tehniskie palīglīdzekļi (vienības), t.sk.:

21 337

19 440

21 251

20 500

20 500

4.1. steidzamības kārtā izsniegtie

5 494

3 818

5 639

5 639

5 639

4.2. atkārtoti izsniegtie

389

250

421

421

421

4.3 saremontētie un tehniski apkoptie

525

900

687

687

687

Personas saņēmušas atbalstu mājokļa pielāgošanai, ja tā veikta sakarā ar personas invaliditāti

Valsts finansējumu kredīta procentu atlīdzināšanai saņēmušās personas

0

1

1

1

1

Personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināti institucionālai aprūpei alternatīvi pakalpojumi

No valsts budžeta līdzfinansētās grupu mājas (dzīvokļi)/grupu mājas (dzīvokļi), kas saņēmušas līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai

12/0

12/1

12/1

12/1

12/1

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)

72

94

70

70

70

No valsts budžeta līdzfinansētie dienas centri/dienas centri, kas saņēmuši līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai

5/0

5/1

1/1

1/1

2/1

Dienas centra pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)

72

88

15

20

20

Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līgumorganizācijās (skaits vidēji gadā)

967

969

956

956

956

Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem līgumorganizācijās, īpatsvars no valsts finansēto  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju kopskaita, ieskaitot saņēmējus valsts sociālās aprūpes centros, (%)

18,9

18,2

19,2

19,2

19,2

Personām ar invaliditāti nodrošināti atbalsta pasākumi saskaņā ar Invaliditātes likumu

Psihologa pakalpojumus saņēmušās personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē

5

10

10

10

10

Surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei saņēmušās personas

36

25

35

35

35

Surdotulki, kas snieguši pakalpojumus personām saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām

38

41

38

38

38

Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai saņēmušās personas

1 230

1 100

1 150

1150

1150

Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti

920

960

1 020

1 059

1 089

Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar I grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem

4 467

4 722

4 719

4 780

4 817

Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem

4 179

4 250

4 601

4 758

4 874

Nodrošināta izdevumu atmaksa pašvaldībām par nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē

Personas, par kurām atmaksāti izdevumi

3

1

3

3

3

ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām nodrošināts dokuments tiesību uz sociālajām garantijām pierādīšanai

Izgatavotās apliecības ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām

134

150

120

110

100

Nodrošināts finansējums pašvaldībām pabalsta palielināšanai audžuģimenēm bērna uzturam

Bērnu skaits audžuģimenēs, kurus skars uzturnaudas palielinājums21

×

1 375

1 375

1 375

1 375

19Rādītājs tiek mērīts tikai 2019.gadā pilotprojekta “Ambulators psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums no vielām un procesiem atkarīgiem bērniem” īstenošanas ietvaros (pilotprojekta īstenošana uzsākta 2018.gada 26.martā).

20Rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

21Rādītāju uzsāka mērīt ar 2018.gadu.

22Rādītājs 2019.gadā samazināts, jo 2019.gadā pakalpojumu sniedz arī ambulatori.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

28 936 155

34 373 716

34 707 277

34 742 242

34 742 242

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 437 561

333 561

34 965

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,8

1,0

0,1

-

Atlīdzība, euro

540

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem, euro

540

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 069 235

1 402 796

333 561

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

898 000

-

-898 000

Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Mērķdotācija pašvaldībām sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem” īstenošanai 2018.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra  sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punktam

898 000

-

- 898 000

Citas izmaiņas

171 235

1 402 796

1 231 561

Izdevumu palielinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem)

-

34 964

34 964

Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošanai 2018.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvajām vielām atkarīgām nepilngadīgām personām nodrošināšana (30 000 euro) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, pieejamības un kvalitātes uzlabošana (84 000 euro))

114 000

-

-114 000

Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšana saistībā ar prognozēto pakalpojuma saņēmēju skaita palielināšanos atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes protokola Nr.19 36.§ 2.punktam

-

1 076 007

1 076 007

Izdevumu samazinājums, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas apakšprogrammu 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumiem Nr.138 Veselības ministrija nodrošinātu bērnus, kuri atrodas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas uzraudzībā, ar elpošanas tehniskajiem palīglīdzekļiem ārpus ārstniecības iestādes un īstenotu uzraudzību par elpošanas tehnisko palīglīdzekļu ekspluatāciju, atbilstoši  Ministru kabineta 2018.gada 6.marta sēdes protokola Nr.14 17.§ 6.punktam 

42 000

-

-42 000

Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu atlīdzības palielināšanu ārstniecības personām  līgumorganizācijās, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60 88.§ 6.3.5.apakšpunktam

-

291 825

291 825

Izdevumus samazinājums Eiropas Sociālā fonda projekta “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā” aktivitātes “Suņa – pavadoņa apmācība un klienta sagatavošana pakalpojuma izmantošanai” ietvaros iegādāto suņu – pavadoņu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai

15 235

-

-15 235