Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt sociālās rehabilitācijas un citus sociālos pakalpojumus sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Izpildītājs

1.

Sociālā rehabilitācija

Neredzīgas personas

Patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve, orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguve, Braila raksta apguve, u.c., – institūcijā vai dzīvesvietā.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Neredzīgo biedrībai -

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

2.

Sociālā rehabilitācija

Nedzirdīgas personas

Zīmju valodas lietošanas apmācība, zīmju valodas tulka un komunikācijas pakalpojumi, konsultācijas klienta sociālo problēmu risināšanai, saskarsmes prasmju mācības, pārrunas ar speciālistiem par klienta problēmām un to novērtēšanas samazināšanas iespējām u.c., – institūcijā vai dzīvesvietā.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai -

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

3.

Sociālā rehabilitācija

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni un to pavadoņi

Vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, u.c.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Bērnu fondam – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

4.

Sociālā rehabilitācija

No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni un pilngadīgas personas

Sociālās rehabilitācijas kurss bērniem līdz 18 mēnešiem, pilngadīgām personām – līdz 12 mēnešiem:

  • individuālās un grupu psihokorekcijas nodarbības psihisko procesu attīstīšanai,
  • motivācija un norobežošana no lietotāja vides, rehabilitācijas potenciāla izvērtēšana, pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņu apguve un uzlabošana, darba terapija, u.c.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

5.

Sociālā rehabilitācija

Cilvēku tirdzniecības upuri

Pakalpojumi līdz 180 dienām vienai personai:

  • drošs patvērums, pārtika, speciālistu konsultācijas, transporta izdevumi, atbalsts kriminālprocesa laikā līdz 150 stundām gadā.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

6.

Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana

Personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskajiem defektiem

Protēzes, ortozes, ortopēdiskie apavi, komunikācijas palīglīdzekļi,

personiskās pārvietošanās palīglīdzekļi, personiskās aprūpes palīglīdzekļi, u.c.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Neredzīgo biedrībai, Latvijas Nedzirdīgo savienībai un VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu un 2.2 daļu.

7.

Grupu mājas (dzīvokļi)

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

Mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju veicināšana, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana, personiskā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā, citi klientam nepieciešamie pakalpojumi – psiholoģiskais atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.

Valsts nodrošina līdzfinansējumu 50% apmērā grupu māju (dzīvokļu) izveidošanai un aprīkošanai to izveidošanas gadā, valsts līdzfinansējumu 50% apmērā ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanai no vienai personai paredzētajām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uzturēšanas izmaksām tām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām.

Labklājības ministrija.

Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu.

8.

Dienas centri

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

Uzturēšanās dienas aprūpes centrā darba dienās, t.sk. attīstošas nodarbī­bas, atbalsts klienta problēmu risinā­šanā un pašaprūpes un attīstības spēju veicināšanā.

Valsts nodrošina līdzfinansējumu die­nas centru izveidošanas un uzturēšanas izdevumiem:

centru izveidošanas gadā – 80%, darbības pirmajā gadā – 60%, otrajā gadā – 40%, trešajā gadā – 20% apmērā.

Labklājības ministrija.

Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu.

9.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas ar I un II grupas invaliditāti)

Pastāvīga dzīvesvieta, diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija, iespējas atpūtai un nodarbībām, atbalsts klienta problēmu risināšanā, reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde u.c.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām un psihoneiroloģiskajām slimnīcām, kurām noslēgti valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgam personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – veikšanas līgumi.

10.

Atbalsts mājokļa pielāgošanai

Personas ar I grupas invaliditāti,

personas ar II grupas redzes vai dzirdes invaliditāti un personas līdz 18 gadu vecumam, kurām noteiktas medicīniskās indikā­cijas bērna invalīda īpašas kopšanas nepieciešamībai

Valsts finansējums, lai atlīdzinātu samaksātos kredīta procentus kredītam, kas ņemts mājokļa pielāgošanai.

Labklājības ministrija.

11.

Psihologa pakalpojumi

Personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē

Desmit 45 minūšu konsultācijas.

Labklājības ministrija.                     Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 8.punktu.

12.

Surdotulka pakalpojumi

izglītības programmas apguvei

Personas ar dzirdes invaliditāti, kuras iegūst profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību un augstāko izglītību

Surdotulka klātbūtne mācību procesā – līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā.

 

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13.panta 3.daļu.

13.

Surdotulka pakalpojumi

saskarsmes nodrošināšanai

Personas ar dzirdes invaliditāti

Surdotulka klātbūtne saskarsmes procesā ar citām fiziskām un juridiskām personām – līdz 10 stundām mēnesī.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13.panta 3.daļu.

14.

Nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšana bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē

Nepilngadīgi patvēruma meklētāji, kuri ir bez vecāku pavadības

Faktisko izdevumu segšana saskaņā ar pašvaldības iesniegumu.

Labklājības ministrija

Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Patvēruma likuma 9.panta astoto, devīto vai desmito daļu.

15.

Černobiļas atomelektrostacijas (tur­pmāk – ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un ČAES avārijas rezultātā cietušo personu apliecību izgatavošana

ČAES likvidēšanas dalībnieki un ČAES avārijas rezultātā cietušās personas

Apliecību izgatavošana.

Labklājības ministrija.

Finansējumu uz līguma pamata saņem un apliecības izgatavo VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”.

16.

Asistenta pakalpojumi

Bērni ar invaliditāti

Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes, dienas centra, vietas, kur saņem pakalpojumus, – līdz 40 stundām nedēļā.

Labklājības ministrija.                     Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu.

17.

Asistenta pakalpojumi

Personas ar I un II grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem

Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes, dienas centra, darba vai pakalpojumu saņemšanas vietas, – līdz 40 stundām nedēļā.

Labklājības ministrija.                     Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu.

18.

Sociālā rehabilitācija

No vardarbības cietušās pilngadīgas personas

Vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, u.c.

Labklājības ministrija.            Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām –  saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta pirmās daļas 3.1 punktu.

19.

Sociālā rehabilitācija

Vardarbību veikušās pilngadīgas personas

Novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

20.

Sociālā rehabilitācija

Personas ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļi

Sešu kalendāro dienu ilgs  pusotru stundu garu secīgu nodarbību kurss  grupā (ar izmitināšanu) ar mērķi dot iespēju personai un viņas ģimenei tikt galā ar emocionālo pārdzīvojumu un panākt savstarpējo psihoemocionālo atbalstu personai psihosociālo problēmu risināšanā, lai veicinātu personas reintegrāciju sabiedrībā, kā arī nodrošināt profesionālu informāciju par slimību un iespējām turpināt pilnvērtīgu dzīvi.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts biedrībai „Dzīvības koks”-

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

21.

Sociālā rehabilitācija

Bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes vai audžuģimenes locekļi

Paliatīvās aprūpes sastāvā ietilpstošs psiholoģisks, sociāls un garīgs atbalsts  bērnam un atbalsts ģimenes veseluma, iekšējā līdzsvara un stabilitātes saglabāšanai atbilstoši bērna situācijas izmaiņām nolūkā nodrošināt bērnam labāko iespējamo dzīves kvalitāti  līdz iestājas nāve. Pakalpojumu nodrošina paliatīvās aprūpes kabineta starpdisciplināras bērnu paliatīvās aprūpes komandas sastāvā ietilpstošs sociālais darbinieks un kapelāns kā individuālas konsultācijas jebkurā diennakts laikā bez ilguma ierobežojuma vienai konsultācijai:

  1. speciālistiem ierodoties bērna dzīvesvietā;
  2. ģimenes locekļiem pēc iepriekšējas vienošanās ierodoties uz konsultāciju klātienē paliatīvās aprūpes kabinetā tā darba laikā;
  3. speciālistiem sniedzot telefoniskas konsultācijas vai tālaprūpes konsultācijas, izmantojot interneta tehnoloģijas.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai -

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nedzirdīgām un neredzīgām personām, no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pieaugušajiem, cilvēku tirdzniecības upuriem, personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņu vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes vai audžuģimenes locekļiem nodrošināta sociālā rehabilitācija***

Neredzīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

395

314

314

314

314

Nedzirdīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

1 030

876

876

876

876

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni institūcijā (skaits vidēji gadā)

1 043

1 049

1 115

1 049

  1 049

No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu pavadoņi institūcijā (skaits vidēji gadā)

152

128

144

128

128

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni dzīvesvietā (skaits vidēji gadā)

1 123

1 200

950

1 200

1 200

No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni (skaits vidēji gadā)

34

45

47

45

45

No psihoaktīvām vielām atkarīgās pieaugušās personas (skaits vidēji gadā)

10

10

10

10

10

Cilvēku tirdzniecības upuri (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

17

24

24

24

24

Personas ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļi (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)**

-

-

720

840

960

Bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)**

-

-

300

300

300

Bērnu, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, ģimenes vai audžuģimenes locekļi (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)**

-

-

900

900

900

Izbraukumu skaits gadā pie bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un viņu ģimenes vai audžuģimenes locekļiem**

-

-

1 200

1 200

1 200

No vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošināta sociālā rehabilitācija

no vardarbības cietušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

295

 

505

460

600

600

vardarbību veikušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

304

488

418

488

488

Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi

1. Personas, kuras saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus (skaits)*

-

17 005

18 061

17 224

16 387

2. Pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem (personu skaits rindā uz pārskata perioda beigām)

6 889

14 219

8 082

13 494

19 742

3. Iepirktie tehniskie palīglīdzekļi (vienības)

19 357

13 898

17 890

17 587

17 131

4. Izsniegtie tehniskie palīglīdzekļi (vienības), t.sk.:

19 377

18 316

19 440

18 604

17 767

4.1. steidzamības kārtā izsniegtie

4 661

3 818

3 818

3 818

3 818

4.2. atkārtoti izsniegtie

247

250

250

250

250

  1. saremontētie un tehniski apkoptie

1 020

900

900

900

900

Personas saņēmušas atbalstu mājokļa pielāgošanai, ja tā veikta sakarā ar personas invaliditāti

Valsts finansējumu kredīta procentu atlīdzināšanai saņēmušās personas

1

1

1

1

1

Personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināti institucionālai aprūpei alternatīvi pakalpojumi

No valsts budžeta līdzfinansētās grupu mājas (dzīvokļi)/grupu mājas (dzīvokļi), kas saņēmušas līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai

12/0

12/1

12/1

12/1

12/1

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)

80

94

94

94

94

No valsts budžeta līdzfinansētie dienas centri/dienas centri, kas saņēmuši līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai

5/0

 

6/1

5/1

5/1

5/1

Dienas centra pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)

71

88

88

88

88

Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līgumorganizācijās (skaits vidēji gadā)

962

969

969

969

969

Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem līgumorganizācijās, īpatsvars no valsts finansēto  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju kopskaita, ieskaitot saņēmējus valsts sociālās aprūpes centros, (%)

18,3

18,5

18,2

18,4

18,4

Personām ar invaliditāti nodrošināti atbalsta pasākumi saskaņā ar Invaliditātes likumu

Psihologa pakalpojumus saņēmušās personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē

5

124

10

12

14

Surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei saņēmušās personas

65

35

25

25

25

Surdotulki, kas snieguši pakalpojumus personām saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām

40

41

41

41

41

Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai saņēmušās personas

1 218

1 100

1 100

1 100

1100

Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti

892

1 207

960

994

1 028

Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar I grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem

4 430

5 553

4 722

4 868

5 014

Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem

4 184

5 312

4 250

4 283

4 316

Nodrošināta izdevumu atmaksa pašvaldībām par nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē

Personas, par kurām atmaksāti izdevumi

1

1

1

1

1

ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām nodrošināts dokuments tiesību uz sociālajām garantijām pierādīšanai

Izgatavotās apliecības ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām

140

200

150

150

150

Nodrošināts finansējums pašvaldībām pabalsta palielināšanai audžuģimenēm bērna uzturam

Bērnu skaits audžuģimenēs, kurus skars uzturnaudas palielinājums**

-

-

1 375

1 375

1 375

Sociāliem darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem, nodrošināta mērķdotācija piemaksai pie mēnešalgas

Sociālo darbinieku, kuriem plānota mērķdotācija, skaits****

-

-

519

-

-

* Rādītāju uzsāk mērīt ar 2017.gadu.

** Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu.

*** Darbības rezultātam mainīts nosaukums ar 2018.gadu saistībā ar izmaiņām likumdošanā.

**** Rādītājs tiek mērīts tikai 2018.gadā.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

29 056 498

25 930 688

34 373 716

33 381 445

33 416 410

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 125 810

8 443 028

-992 271

34 965

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-10,8

32,6

-2,9

0,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

76 805

8 519 833

8 443 028

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

4 536 608

4 536 608

Prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (pabalsta palielināšana audžuģimenei bērna uzturam - mērķdotācija pašvaldībām)

-

1 000 000

1 000 000

Prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem (240 620 euro) un psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana bērnam, kuram nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņu vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai audžuģimenei (523 067 euro))

-

763 687

763 687

Prioritārā pasākuma “Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības uzlabošana” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam

-

990 921

990 921

Prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvajām vielām atkarīgām personām - bērniem nodrošināšana (360 000 euro) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, pieejamības un kvalitātes uzlabošana (524 000 euro))

-

884 000

884 000

Prioritārā pasākuma “Mērķdotācija pašvaldībām sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra  sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punktam

-

898 000

898 000

Vienreizēji pasākumi

76 805

-

-76 805

Izdevumu samazinājums Mīlestības terapijas programmas nodrošināšanai 12 pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar emocionāliem un uzvedības traucējumiem, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, 2017.gadā (nodibinājums “Fonds Mīlestības pedagoģija)

9 950

-

-9 950

Izdevumu samazinājums atbalsta pasākumu īstenošanai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kuri uzsāk skolas gaitas (konsultācijas, apmācības skolām, kā arī apmācības un konsultācijas mācību asistentiem un pedagogiem, kuri strādā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem) 2017.gadā, (biedrība "Latvijas Autisma apvienība")

15 000

-

-15 000

Izdevumu samazinājums “Biofeedback” (atgriezeniskās saites) tehnoloģijas inovatīvās rehabilitācijas programmas Latvijā bērniem un jauniešiem ar invaliditāti un kustību traucējumiem - “Esi sava ķermeņa pavēlnieks!” īstenošanai  2017.gadā (biedrība “LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM”)

18 750

-

-18 750

Izdevumu samazinājums atbalsta pasākumu realizēšanai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem 2017.gadā (biedrība "Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās””)

8 977

-

-8 977

Izdevumu samazinājums adaptētās informācijas nodrošinājumam cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti 2017.gadā (Latvijas Nedzirdīgo savienība)

8 728

-

-8 728

Izdevumu samazinājums gājēju celiņu asfaltēšanai Strazdumuižas neredzīgo ciematā 2017.gadā (Latvijas Neredzīgo biedrība)

13 700

-

-13 700

Izdevumu samazinājums biedrības "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē" darbības nodrošināšanai 2017.gadā

1 700

-

-1 700

Citas izmaiņas

-

3 983 225

3 983 225

Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšana pašvaldībās saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 10.punktam

-

1 490 812

1 490 812

Izdevumu palielinājums, lai segtu izdevumus, kas radušies asistenta pakalpojuma saņēmēju skaita pieauguma rezultātā

-

2 492 413

2 492 413