Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt sociālās rehabilitācijas un citus sociālos pakalpojumus sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.

 

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Izpildītājs

1.

Sociālā rehabilitācija

Neredzīgas personas

Patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve, orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguve, Braila raksta apguve, u.c., – institūcijā vai dzīvesvietā.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Neredzīgo biedrībai -

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

2.

Sociālā rehabilitācija

Nedzirdīgas personas

Zīmju valodas lietošanas apmācība, zīmju valodas tulka un komunikācijas pakalpojumi, konsultācijas klienta sociālo problēmu risināšanai, saskarsmes prasmju mācības, pārrunas ar speciālistiem par klienta problēmām un to novērtēšanas samazināšanas iespējām u.c., – institūcijā vai dzīvesvietā.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai -

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

3.

Sociālā rehabilitācija

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni un to pavadoņi

Vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, u.c.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Bērnu fondam – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu.

4.

Sociālā rehabilitācija

No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni un pilngadīgas personas

Sociālās rehabilitācijas kurss bērniem līdz 18 mēnešiem, pilngadīgām personām – līdz 12 mēnešiem:

  • individuālās un grupu psihokorekcijas nodarbības psihisko procesu attīstīšanai,
  • motivācija un norobežošana no lietotāja vides, rehabilitācijas potenciāla izvērtēšana, pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņu apguve un uzlabošana, darba terapija, u.c.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

5.

Sociālā rehabilitācija

Cilvēku tirdzniecības upuri

Pakalpojumi līdz 180 dienām vienai personai:

  • drošs patvērums, pārtika, speciālistu konsultācijas, transporta izdevumi, atbalsts kriminālprocesa laikā līdz 150 stundām gadā.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

6.

Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana

Personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskajiem defektiem

Protēzes, ortozes, ortopēdiskie apavi, komunikācijas palīglīdzekļi,

personiskās pārvietošanās palīglīdzekļi, personiskās aprūpes palīglīdzekļi, u.c.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Neredzīgo biedrībai, Latvijas Nedzirdīgo savienībai un VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu un 2.2 daļu.

7.

Grupu mājas (dzīvokļi)

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

Mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju veicināšana, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana, personiskā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā, citi klientam nepieciešamie pakalpojumi – psiholoģiskais atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.

Valsts nodrošina līdzfinansējumu 50% apmērā grupu māju (dzīvokļu) izveidošanai un aprīkošanai to izveidošanas gadā, valsts līdzfinansējumu 50% apmērā ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanai no vienai personai paredzētajām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uzturēšanas izmaksām tām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām.

Labklājības ministrija.

Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu.

8.

Dienas centri

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

Uzturēšanās dienas aprūpes centrā darba dienās, t.sk. attīstošas nodarbī­bas, atbalsts klienta problēmu risinā­šanā un pašaprūpes un attīstības spēju veicināšanā.

Valsts nodrošina līdzfinansējumu die­nas centru izveidošanas un uzturēšanas izdevumiem:

  • centru izveidošanas gadā – 80%, darbības pirmajā gadā – 60%, otrajā gadā – 40%, trešajā gadā – 20% apmērā.

Labklājības ministrija.

Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu.

9.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas ar I un II grupas invaliditāti)

Pastāvīga dzīvesvieta, diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija, iespējas atpūtai un nodarbībām, atbalsts klienta problēmu risināšanā, reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde u.c.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām un psihoneiroloģiskajām slimnīcām, kuras pakalpojumus nodrošina saskaņā ar MK 22.12.2010. rīkojumu Nr.749 „Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiat­rijas un narkoloģijas centrs”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Slimnīca ”Ģintermuiža”" un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca””.

10.

Atbalsts mājokļa pielāgošanai

Personas ar I grupas invaliditāti,

personas ar II grupas redzes vai dzirdes invaliditāti un personas līdz 18 gadu vecumam, kurām noteiktas medicīniskās indikā­cijas bērna invalīda īpašas kopšanas nepieciešamībai

Valsts finansējums, lai atlīdzinātu samaksātos kredīta procentus kredītam, kas ņemts mājokļa pielāgošanai.

Labklājības ministrija.

11.

Psihologa pakalpojumi

Personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē

Desmit 45 minūšu konsultācijas.

Labklājības ministrija.                     Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 8.punktu.

12.

Surdotulka pakalpojumi

izglītības programmas apguvei

Personas ar dzirdes invaliditāti, kuras iegūst profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību un augstāko izglītību

Surdotulka klātbūtne mācību procesā – līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā.

 

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13.panta 3.daļu.

13.

Surdotulka pakalpojumi

saskarsmes nodrošināšanai

Personas ar dzirdes invaliditāti

Surdotulka klātbūtne saskarsmes procesā ar citām fiziskām un juridiskām personām – līdz 10 stundām mēnesī.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13.panta 3.daļu.

14.

Nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmiti­nāšana bērnu aprūpes iestādē

Nepilngadīgi patvēruma meklētāji, kuri ir bez vecāku pavadības

Faktisko izdevumu segšana saskaņā ar pašvaldības iesniegumu.

Labklājības ministrija

Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Patvēruma likuma 9.panta astoto, devīto vai desmito daļu.

15.

Černobiļas atomelektrostacijas (tur­pmāk – ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un ČAES avārijas rezultātā cietušo personu apliecību izgatavošana

ČAES likvidēšanas dalībnieki un ČAES avārijas rezultātā cietušās personas

Apliecību izgatavošana.

Labklājības ministrija.

Finansējumu uz līguma pamata saņem un apliecības izgatavo VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”.

16.

Asistenta pakalpojumi

Bērni ar invaliditāti

Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes, dienas centra, vietas, kur saņem pakalpojumus, – līdz 40 stundām nedēļā.

Labklājības ministrija.                     Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu.

17.

Asistenta pakalpojumi

Personas ar I un II grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem

Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes, dienas centra, darba vai pakalpojumu saņemšanas vietas, – līdz 40 stundām nedēļā.

Labklājības ministrija.                     Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu.

18.

Sociālā rehabilitācija

No vardarbības cietušās pilngadīgas personas

Vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, u.c.

Labklājības ministrija.            Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām –  saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta pirmās daļas 3.1 punktu.

19.

Sociālā rehabilitācija

Vardarbību veikušās pilngadīgas personas

Novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus.

Labklājības ministrija.

Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nedzirdīgām un neredzīgām personām, no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pieaugušajiem, kā arī cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošināta sociālā rehabilitācija

Neredzīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

502

314

314

314

314

Nedzirdīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

1033

870

876

876

876

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni institūcijā (skaits vidēji gadā)

1 117

1 049

1 049

1 049

1 049

No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu pavadoņi institūcijā (skaits vidēji gadā)

171

128

128

128

128

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni dzīvesvietā (skaits vidēji gadā)

 1 100

1 200

1 200

1 200

1 200

No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni (skaits vidēji gadā)

19

45

45

45

45

No psihoaktīvām vielām atkarīgās pieaugušās personas (skaits vidēji gadā)

10

10

10

10

10

Cilvēku tirdzniecības upuri (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

20

34

24

24

24

No vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošināta sociālā rehabilitācija:

no vardarbības cietušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

114

600

505

600

600

vardarbību veikušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

99

488

488

488

488

Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi

1. Personas, kuras saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus (skaits)*

-

-

17 005

17 005

17 005

2. Pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem (personu skaits rindā uz pārskata perioda beigām)

6 409

10 807

14 219

16 636

19 464

3. Iepirktie tehniskie palīglīdzekļi (vienības)

9 425

13 499

13 898

13 898

13 898

4. Izsniegtie tehniskie palīglīdzekļi (vienības), t.sk.:

18 567

17 018

18 316

18 316

18 316

4.1. steidzamības kārtā izsniegtie

4 517

3 858

3 818

3 818

3 818

4.2. atkārtoti izsniegtie

250

200

250

250

250

  1. saremontētie un tehniski apkoptie

929

800

900

900

900

Personas saņēmušas atbalstu mājokļa pielāgošanai, ja tā veikta sakarā ar personas invaliditāti

Valsts finansējumu kredīta procentu atlīdzināšanai saņēmušās personas

1

1

1

1

1

Personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināti institucionālai aprūpei alternatīvi pakalpojumi

No valsts budžeta līdzfinansētās grupu mājas (dzīvokļi)/grupu mājas (dzīvokļi), kas saņēmušas līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai

11/1

13/1

12/1

13/1

14/1

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)

84

100

94

106

118

No valsts budžeta līdzfinansētie dienas centri/dienas centri, kas saņēmuši līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai

5/1

5/1

6/1

7/1

8/1

Dienas centra pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)

70

73

88

103

118

Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Līgumi ar līgumorganizācijām, kuras par valsts budžeta līdzekļiem sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (skaits)

14

13

10

10

10

Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līgumorganizācijās (skaits vidēji gadā)

978

969

969

969

969

Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem līgumorganizācijās, īpatsvars no valsts finansēto  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju kopskaita ieskaitot saņēmējus valsts sociālās aprūpes centros (%)

18,6

18,0

18,5

19,0

19,0

Personām ar invaliditāti nodrošināti atbalsta pasākumi saskaņā ar Invaliditātes likumu

Psihologa pakalpojumus saņēmušās personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē

2

124

124

124

124

Surdotulki (slodzes vienības), kas snieguši pakalpojumus personām profesionālās pamatizglītības, profesionālās izglītības un augstākās izglītības iegūšanai

18,2

20,5

20,5

20,5

20,5

Surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei saņēmušās personas

74

74

35

35

35

Surdotulki, kas snieguši pakalpojumus personām saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām

45

41

41

41

41

Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai saņēmušās personas

1 164

1 100

1 100

1 100

1 100

Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti**

850

1 090

1 207

1 207

1 207

Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar I grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem**

4 282

5 013

5 553

5 553

5 553

Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem**

4 079

4 795

5 312

5 312

5 312

Nodrošināta izdevumu atmaksa pašvaldībām par nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē

Personas, par kurām atmaksāti izdevumi

-

1

1

1

1

ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām nodrošināts dokuments tiesību uz sociālajām garantijām pierādīšanai

Izgatavotās apliecības ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām

130

200

200

200

200

* Rādītāju uzsāk mērīt ar 2017.gadu.

** Rezultatīvā rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

26 629 353

25 395 460

25 930 688

25 853 883

25 838 648

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 233 893

535 228

-76 805

-15 235

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,6

2,1

-0,3

-0,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 672

547 900

535 228

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

359 645

359 645

Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšana pašvaldībās saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam

-

282 840

282 840

Mīlestības terapijas programmas nodrošināšana 12 pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar emocionāliem un uzvedības traucējumiem, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā (nodibinājums “Fonds Mīlestības pedagoģija”), atbilstoši priekšlikumam  Nr.233 un Nr.204 2.lasījumam

-

9 950

9 950

Atbalsta pasākumu īstenošana bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kuri uzsāk skolas gaitas (konsultācijas, apmācības skolām, kā arī apmācības un konsultācijas mācību asistentiem un pedagogiem, kuri strādā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem), (biedrība "Latvijas Autisma apvienība") atbilstoši priekšlikumam Nr.234 un  Nr.205 2.lasījumam

-

15 000

15 000

“Biofeedback” (atgriezeniskās saites) tehnoloģijas inovatīvās rehabilitācijas programmas Latvijā bērniem un jauniešiem ar invaliditāti un kustību traucējumiem - “Esi sava ķermeņa pavēlnieks!” īstenošana  (biedrība “LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM”) atbilstoši priekšlikumam  Nr.235 un  Nr.206 2.lasījumam

-

18 750

18 750

Atbalsta pasākumu realizēšana bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (biedrība "Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās”") atbilstoši priekšlikumam Nr.236 un Nr.207 2.lasījumam

-

8 977

8 977

Adaptētās informācijas nodrošinājums cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti (Latvijas Nedzirdīgo savienība) atbilstoši priekšlikumam Nr.237 un  Nr.208 2.lasījumam

-

8 728

8 728

Gājēju celiņu asfaltēšana Strazdumuižas neredzīgo ciematā (Latvijas Neredzīgo biedrība) atbilstoši priekšlikumam Nr.238 un  Nr.209 2.lasījumam

-

13 700

13 700

Biedrības "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē" darbības nodrošināšana atbilstoši priekšlikumam Nr.457 un Nr.434 2.lasījumam

-

1 700

1 700

Vienreizēji pasākumi

12 672

-

-12 672

Izdevumu samazinājums biedrībai „Latvijas Autisma apvienība” pasākumu cikla izveidei fiziskās un emocionālās vardarbības novēršanai un prevencijai vispārizglītojošās skolās, kurās mācās audzēkņi ar speciālajām vajadzībām, 2016.gadā

10 000

-

-10 000

Izdevumu samazinājums biedrībai „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” bērnu ar īpašām vajadzībām apmācībai, speciālistu, kuri vadīja paredzētās nodarbības, darba samaksas nodrošināšanai, mācību telpu kosmētiskā remonta veikšanai un telpu iekārtošanai 2016.gadā

2 672

-

-2 672

Citas izmaiņas

-

188 255

188 255

Izdevumu palielinājums tehnisko palīglīdzekļu klāsta pilnveidošanai un modernizēšanai, kā arī rindu pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem samazināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 6.14.1.apakšpunktam

-

30 000

30 000

Izdevumu palielinājums pasākuma „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem)” īstenošanai saistībā ar veikto izdevumu optimizāciju 2016.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 2.punktam

-

158 255

158 255