Apakšprogrammas mērķis:

sniegt sociālās rehabilitācijas un citus sociālos pakalpojumus sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Izpildītājs

1.

Sociālā rehabilitācija

Neredzīgas personas

Patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve, orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguve, Braila raksta apguve, u.c., – institūcijā vai dzīvesvietā.

LM. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Neredzīgo biedrībai -

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu.

2.

Sociālā rehabilitācija

Nedzirdīgas personas

Zīmju valodas lietošanas apmācība, zīmju valodas tulka un komunikācijas pakalpojumi, konsultācijas klienta sociālo problēmu risināšanai, saskarsmes prasmju mācības, pārrunas ar speciālistiem par klienta problēmām un to novērtēšanas samazināšanas iespējām u.c., – institūcijā vai dzīvesvietā.

LM. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai -

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu.

3.

Sociālā rehabilitācija

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni un to pavadoņi

Vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, u.c. – institūcijā vai dzīvesvietā.

LM. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Bērnu fondam – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu.

4.

Sociālā rehabilitācija

No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni un pilngadīgas personas

Sociālās rehabilitācijas kurss bērniem līdz 18 mēnešiem, pilngadīgām personām – līdz 12 mēnešiem:

individuālās un grupu psihokorekcijas nodarbības psihisko procesu attīstīšanai,

motivācija un norobežošana no lietotāja vides, rehabilitācijas potenciāla izvērtēšana, pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņu apguve un uzlabošana, darba terapija, u.c.

LM. Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

5.

Sociālā rehabilitācija

Cilvēku tirdzniecības upuri

Pakalpojumi līdz 180 dienām vienai personai:

drošs patvērums, pārtika, speciālistu konsultācijas, transporta izdevumi, atbalsts kriminālprocesa laikā līdz 150 stundām gadā.

LM. Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

6.

Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana

Personas ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskajiem defektiem

Protēzes, ortozes, ortopēdiskie apavi, komunikācijas palīglīdzekļi,

personiskās pārvietošanās palīglīdzekļi, personiskās aprūpes palīglīdzekļi, u.c.

LM. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Neredzīgo biedrībai, Latvijas Nedzirdīgo savienībai un VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu un 2.2 daļu.

7.

Grupu mājas (dzīvokļi)

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

Mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju veicināšana, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, personiskā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā, citi klientam nepieciešamie pakalpojumi – psiholoģiskais atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.

Valsts nodrošina līdzfinansējumu 50% apmērā grupu māju (dzīvokļu) izveidošanai un aprīkošanai to izveidošanas gadā, valsts līdzfinansējumu 50% apmērā ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanai no vienai personai paredzētajām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uzturēšanas izmaksām tām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām.

LM. Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu.

8.

Dienas centri

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

Uzturēšanās dienas aprūpes centrā darba dienās, t.sk. attīstošas nodarbības, atbalsts klienta problēmu risināšanā un pašaprūpes un attīstības spēju veicināšanā.

Valsts nodrošina līdzfinansējumu dienas centru izveidošanas un uzturēšanas izdevumiem:

centru izveidošanas gadā – 80%, darbības pirmajā gadā – 60%, otrajā gadā – 40%, trešajā gadā – 20% apmērā.

LM. Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu.

9.

Atbalsts pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu dzīvesvietā

Personas ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Valsts finansējums, lai daļēji kompensētu pašvaldībām izmaksas par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kurām ir pārtraukta valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu sniegšana.

Finansējuma apmērs, ko var kompensēt vienai personai, ir līdz 7 085,2 euro gadā. Pašvaldības izdevumi par personai sniegtajiem pakalpojumiem var būt mainīgi pa mēnešiem, bet kalendārajā pusgadā kompensācija nevar pārsniegt 50% no personai aprēķinātās gada summas.

LM. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr.797 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā”.

10.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Pilngadīgas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas ar I un II grupas invaliditāti)

Pastāvīga dzīvesvieta, diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija, iespējas atpūtai un nodarbībām, atbalsts klienta problēmu risināšanā,  atbalsts ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildē u.c.

LM. Finansējums tiek pārskaitīts psihoneiroloģiskajām slimnīcām, ar kurām, pamatojoties uz MK 02.04.2019. noteikumiem Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”, ir noslēgti valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – veikšanas līgumi, un publiskā iepirkuma rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

11.

Atbalsts mājokļa pielāgošanai

Personas ar I grupas invaliditāti,

personas ar II grupas redzes vai dzirdes invaliditāti un personas līdz 18 gadu vecumam, kurām noteiktas medicīniskās indikā­cijas bērna ar invaliditāti kopšanas nepieciešamībai

Valsts finansējums, lai atlīdzinātu samaksātos kredīta procentus kredītam, kas ņemts mājokļa pielāgošanai.

LM.

12.

Psihologa pakalpojumi

Personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē

Desmit 45 minūšu konsultācijas.

LM. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 8. punktu.

13.

Surdotulka pakalpojumi

izglītības programmas apguvei

Personas ar dzirdes invaliditāti, kuras iegūst profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību un augstāko izglītību

Surdotulka klātbūtne mācību procesā – līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā.

 

LM. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13. panta trešo daļu.

14.

Surdotulka pakalpojumi

saskarsmes nodrošināšanai

Personas ar dzirdes invaliditāti

Surdotulka klātbūtne saskarsmes procesā ar citām fiziskām un juridiskām personām – līdz 10 stundām mēnesī.

LM. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13. panta trešo daļu.

15.

Nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšana bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē

Nepilngadīgi patvēruma meklētāji un nepilngadīgas personas, kuras ir bez vecāku pavadības

Faktisko izdevumu segšana saskaņā ar pašvaldības iesniegumu.

LM. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Patvēruma likuma 9. panta astoto, devīto vai desmito daļu.

16.

Asistenta pakalpojums

Bērni ar invaliditāti

Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes, dienas centra, vietas, kur saņem pakalpojumus un pakalpojuma saņemšanas laikā, – līdz 40 stundām nedēļā (līdz 01.07.2021.).

Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes un pārvietošanās atbalstam ārpus mājokļa (no 01.07.2021.).

LM. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 3. un 4.punktu.

17.

Pavadoņa pakalpojums1

Bērni ar invaliditāti

Pavadoņa atbalsts nokļūšanai no mājokļa  uz izvēlēto galamērķi un atpakaļ personai ar invaliditāti, kurai ir būtiski pārvietošanās traucējumi

LM. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 41.punktu.               

18.

Asistenta pakalpojums

Personas ar I un II grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem

Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes, darba vietas, lai nokļūtu uz/no un saņemtu pakalpojumus augstākās izglītības iestādē,  dienas centrā vai pakalpojumu saņemšanas vietā, – līdz 40 stundām nedēļā (līdz 01.07.2021.).

Asistenta atbalsts pārvietošanās atbalstam ārpus mājokļa (no 01.07.2021.).

LM. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 3. 31., un 4. punktu.

19.

Sociālā rehabilitācija

No vardarbības cietušās pilngadīgas personas

Vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, u.c.

LM. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām –  saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 3.1 punktu.

20.

Sociālā rehabilitācija

Vardarbību veikušās pilngadīgas personas

Novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas.

LM. Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

21.

Psihosociālā rehabilitācija

Personas pēc onkoloģiskas slimības ārstēšanās kursa beigām un  to tuvinieki

Sešu kalendāro dienu ilgs  pusotru stundu garu secīgu nodarbību kurss  grupā (ar izmitināšanu) ar mērķi dot iespēju personai un viņas ģimenei tikt galā ar emocionālo pārdzīvojumu un panākt savstarpējo psihoemocionālo atbalstu personai psihosociālo problēmu risināšanā, lai veicinātu personas reintegrāciju sabiedrībā, kā arī nodrošināt profesionālu informāciju par slimību un iespējām turpināt pilnvērtīgu dzīvi.

LM. Finansējums tiek pārskaitīts biedrībai “Dzīvības koks” - uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu.

22.

Psihosociālā rehabilitācija

Bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes vai audžuģimenes locekļi

Psiholoģisks, sociāls un garīgs atbalsts  bērnam un atbalsts ģimenes veseluma, iekšējā līdzsvara un stabilitātes saglabāšanai atbilstoši bērna situācijas izmaiņām,  nodrošinot bērnam labāko iespējamo dzīves kvalitāti  līdz iestājas nāve. Paliatīvās aprūpes kabineta starpdisciplināras bērnu paliatīvās aprūpes komandas sociālā darbinieka un kapelāna  individuālas konsultācijas jebkurā diennakts laikā bez ilguma ierobežojuma vienai konsultācijai:

1. speciālistiem ierodoties bērna dzīvesvietā;

2. ģimenes locekļiem ierodoties uz konsultāciju klātienē paliatīvās aprūpes kabinetā;

3. speciālistiem sniedzot telefoniskas konsultācijas vai tālaprūpes konsultācijas, izmantojot interneta tehnoloģijas.

Atbalsts bērna ģimenes locekļiem sērošanas periodā pēc bērna nāves:

1. individuālu konsultāciju  klātienē paliatīvās aprūpes kabinetā vai telefoniski;

2.  atbalsta grupu veidā.

LM. Finansējums tiek pārskaitīts Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai -

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu.

Piezīmes.
1 Atbilstoši konceptuālajam ziņojumam “Par asistenta pakalpojuma pašvaldībā pilnveidošanu” (MK 29.09.2020. sēdes prot. Nr.56 52.§) asistenta pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros no 01.07.2021. tiks ieviests jauns atbalsta veids – pavadoņa pakalpojums.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nedzirdīgām un neredzīgām personām, no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pieaugušajiem, cilvēku tirdzniecības upuriem, personām pēc onkoloģiskas slimības ārstēšanās kursa beigām un  to tuviniekiem, kā arī bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņu vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes vai audžuģimenes locekļiem nodrošināta sociālā rehabilitācija1

Neredzīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

563

388

388

388

388

Nedzirdīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

1 058

876

876

876

876

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni institūcijā (skaits vidēji gadā)

968

1 000

  1 000

1 000

1 000

No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu pavadoņi institūcijā (skaits vidēji gadā)

97

110

110

110

110

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni dzīvesvietā (skaits vidēji gadā)

978

1 050

1 050

1 050

1 050

No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni/ stacionārais pakalpojums (skaits vidēji gadā)

5

17

17

17

17

No psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgie bērni/ ambulatorais pakalpojums (skaits vidēji gadā)2

128

120

182

120

120

No psihoaktīvām vielām atkarīgas pilngadīgas personas/ stacionārais pakalpojums (skaits vidēji gadā)3

10

10

10

10

10

No psihoaktīvām vielām atkarīgas pilngadīgas personas/ ambulatorais pakalpojums (skaits vidēji gadā)4

-

15

20

20

20

Cilvēku tirdzniecības upuri (pakalpojumu saņēmēju skaits vidēji gadā)

24

24

24

24

24

Personas pēc onkoloģiskas slimības ārstēšanās kursa beigām un  to tuvinieki (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)3

364

960

960

960

960

Bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

289

300

300

300

300

Bērnu, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, ģimenes vai audžuģimenes locekļi (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

712

900

900

900

900

Izbraukumi gadā pie bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un viņu ģimenes vai audžuģimenes locekļiem (skaits)

1 272

1 200

1 200

1 200

1 200

No vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošināta sociālā rehabilitācija

No vardarbības cietušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

583

600

600

600

600

Vardarbību veikušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

509

488

488

488

488

Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi

Personas, kuras saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus (skaits)

22 184

19 500

15 3488

 

14 998

14 597

Pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem (personu skaits rindā uz pārskata perioda beigām)

7 260

7 000

7 910

8 938

10 100

Iepirktie tehniskie palīglīdzekļi (vienības)

21 875

21 500

17 335

16 524

16 360

Izsniegtie tehniskie palīglīdzekļi (vienības), t.sk.:

26 723

20 500

18 469

18 021

17 677

steidzamības kārtā izsniegtie

6 020

6 000

4 993

4 008

4 043

atkārtoti izsniegtie

524

500

528

608

700

saremontētie un tehniski apkoptie

1 083

700

953

1 144

1 373

Personas saņēmušas atbalstu mājokļa pielāgošanai, ja tā veikta sakarā ar personas invaliditāti

Valsts finansējumu kredīta procentu atlīdzināšanai saņēmušās personas (skaits)

1

1

1

1

1

Personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināti institucionālai aprūpei alternatīvi pakalpojumi

No valsts budžeta līdzfinansētās grupu mājas (dzīvokļi)/grupu mājas (dzīvokļi), kas saņēmušas līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai (skaits)

12/0

12/1

12/1

12/1

12/1

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)

71

75

80

85

85

No valsts budžeta līdzfinansētie dienas centri/dienas centri, kas saņēmuši līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai (skaits)

1/0

1/1

2/1

2/1

2/1

Dienas centra pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)

9

20

20

20

20

Valsts atbalsts pašvaldībām sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personas dzīvesvietā (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)5

-

3

10

20

30

Personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līgumorganizācijās (skaits vidēji gadā)

944

 

956

956

926

926

Personām ar invaliditāti nodrošināti atbalsta pasākumi saskaņā ar Invaliditātes likumu

Psihologa pakalpojumus saņēmušās personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē (skaits)

3

10

5

5

5

Surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei saņēmušās personas (skaits)

31

35

35

35

35

Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai saņēmušās personas (skaits)

1 259

1 150

1 200

1 200

1 200

Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti (skaits)

1 001

1 040

2 000

2 100

2 205

Pavadoņa pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti (skaits)6

-

-

600

630

662

Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar I grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem (skaits)

4 969

5 108

4 338

4 555

4 783

Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem (skaits)

4 652

4 801

4 168

4 376

4 595

Asistenta pakalpojumam izmantoto stundu skaits gadā6

-

-

3 780 810

7 939 701

8 336 686

Pavadoņa pakalpojumam izmantoto stundu skaits gadā6

-

-

216 000

453 600

476 280

Nodrošināta izdevumu atmaksa pašvaldībām par nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē

Personas, par kurām atmaksāti izdevumi (skaits)

7

3

3

3

3

Nodrošināts finansējums pašvaldībām pabalsta palielināšanai audžuģimenēm bērna uzturam

Bērnu skaits audžuģimenēs, kurus skars uzturnaudas palielinājums (skaits)7

1 318

-

-

-

-

Piezīmes.
1 Darbības rādītāja nosaukums ar 2021. gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).
2Saskaņā ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr.509 “Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus” ambulatorais psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgiem bērniem sākot ar 2020. gadu ir pastāvīgs no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāts pakalpojums (rādītājs 2019. un 2020. gadā tika mērīts  pilotprojekta “Ambulators psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums no vielām un procesiem atkarīgiem bērniem” īstenošanas ietvaros (pilotprojekta īstenošana uzsākta 2018. gada 26. martā)).
3 Rādītāja nosaukums ar 2021. gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).
4 Rādītāju uzsāka mērīt ar 2020. gadu un rādītāja nosaukums ar 2021. gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).
5 Rādītāju uzsāka mērīt ar 2020. gadu.
6 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2021. gada 1. jūliju.
7 Rādītājs ar 2020. gadu tiek plānots apakšprogrammā 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei”, kas izveidota ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai.
8 Rezultatīvā rādītāja plānotā vērtība samazinās, ņemot vērā, ka ik gadu tehnisko palīglīdzekļu vidējā cena palielinās, kā rezultātā iespējams iegādāties un izsniegt mazāku skaitu tehnisko palīglīdzekļu.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

35 081 399

35 671 087

47 013 352

58 828 056

60 836 799

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

589 688

11 342 265

11 814 704

2 008 743

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,7

31,8

25,1

3,4

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

154 639

11 496 904

11 342 265

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

 

952 962

952 962

Prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” apakšpasākuma “Ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un pensiju apmēru pārskatīšanu saistītie pakalpojumi” īstenošana atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punktam (ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  līguminstitūciju klientiem pienākošās naudas summas personiskiem izdevumiem palielināšana)

-

33 318

33 318

Prioritārā pasākuma “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana” īstenošana atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punktam (ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  līguminstitūciju klientiem pienākošās naudas summas personiskajiem izdevumiem 15% apmērā izmaksām no pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra nodrošināšana)

-

123 660

123 660

Prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošana (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

595 984

595 984

Prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām vai procesiem, kapacitātes palielināšana” īstenošana atbilstoši priekšlikumam Nr.82 un Nr.54 2.lasījumam

-

200 000

200 000

Citas izmaiņas

154 639

10 543 942

10 389 303

 Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšanai saistībā ar prognozēto pakalpojuma saņēmēju skaita palielināšanos

-

1 194 422

1 194 422

Izdevumu palielinājums  prioritārā pasākuma “Asistenta pakalpojuma pārskatīšana” īstenošanai, pilnveidojot asistenta pakalpojumu pašvaldībā, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu - samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalstam speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 20.1.1 apakšpunkts)

-

9 349 520

9 349 520

Izdevumu samazinājums 2020. gada prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai, ņemot vērā, ka likumā “Par valsts budžetu 2020.gadam” 2.lasījumā Saeimā finansējums tika piešķirts vienam gadam

154 639

-

- 154 639