Apakšprogrammas mērķis:

sniegt sociālās rehabilitācijas un citus sociālos pakalpojumus sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Izpildītājs

1.

Sociālā rehabilitācija

Personas ar redzes invaliditāti

Patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve, orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguve, suņa-pavadoņa pakalpojums, Braila raksta apguve, u.c., – institūcijā ar izmetināšanu vai dzīvesvietā.

LM.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Neredzīgo biedrībai -

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu.

2.

Sociālā rehabilitācija

Personas ar dzirdes invaliditāti

Zīmju valodas lietošanas apmācība, zīmju valodas tulka un komunikācijas pakalpojumi, konsultācijas klienta sociālo problēmu risināšanai, saskarsmes prasmju mācības, pārrunas ar speciālistiem par klienta problēmām un to novērtēšanas samazināšanas iespējām u.c., – institūcijā vai dzīvesvietā.

LM.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai -

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu.

3.

Sociālā rehabilitācija

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni un to pavadoņi

Vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, u.c. – institūcijā vai dzīvesvietā.

LM.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Bērnu fondam – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu.

4.

Sociālā rehabilitācija

No psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgie bērni un pilngadīgas personas

Sociālās rehabilitācijas kurss bērniem un pilngadīgām personām dzīvesvietā līdz 180 dienām un institūcijā līdz 12 mēnešiem:

individuālās un grupu nodarbības psihisko procesu attīstīšanai,

motivācija un norobežošana no lietotāja vides, rehabilitācijas potenciāla izvērtēšana, pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņu apguve un uzlabošana, darba terapija, u.c.

LM.

Finansējums tiek pārskaitīts iepirkuma konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

5.

Sociālā rehabilitācija

Cilvēku tirdzniecības upuri

Pakalpojumi līdz 180 dienām vienai personai:

drošs patvērums, pārtika, speciālistu konsultācijas, transporta izdevumi, atbalsts kriminālprocesa laikā līdz 150 stundām gadā.

LM.

Finansējums tiek pārskaitīts iepirkuma konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

6.

Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana

Personas ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskajiem defektiem

Protēzes, ortozes, ortopēdiskie apavi, komunikācijas palīglīdzekļi,

personiskās pārvietošanās palīglīdzekļi, personiskās aprūpes palīglīdzekļi, u.c.

LM.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Neredzīgo biedrībai, Latvijas Nedzirdīgo savienībai un VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu un 2.2 daļu.

7.

Grupu mājas (dzīvokļi)

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

Mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju veicināšana, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, personiskā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā, citi klientam nepieciešamie pakalpojumi – psiholoģiskais atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.

Valsts nodrošina līdzfinansējumu 50% apmērā grupu māju (dzīvokļu) izveidošanai un aprīkošanai to izveidošanas gadā, valsts līdzfinansējumu 50% apmērā ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanai no vienai personai paredzētajām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uzturēšanas izmaksām tām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām.

LM.

Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu.

8.

Dienas centri

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

Uzturēšanās dienas aprūpes centrā darba dienās, t.sk. attīstošas nodarbības, atbalsts klienta problēmu risināšanā un pašaprūpes un attīstības spēju veicināšanā.

Valsts nodrošina līdzfinansējumu dienas centru izveidošanas un uzturēšanas izdevumiem:

centru izveidošanas gadā – 80%, darbības pirmajā gadā – 60%, otrajā gadā – 40%, trešajā gadā – 20% apmērā.

 

LM.

Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu.

9.

Atbalsts pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu dzīvesvietā

Personas ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Valsts finansējums, lai daļēji kompensētu pašvaldībām izmaksas par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kurām ir pārtraukta valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu sniegšana.

Finansējuma apmērs, ko var kompensēt vienai personai, ir līdz 7 085,2 euro gadā. Pašvaldības izdevumi par personai sniegtajiem pakalpojumiem var būt mainīgi pa mēnešiem, bet kalendārajā pusgadā kompensācija nevar pārsniegt 50% no personai aprēķinātās gada summas.

LM.

Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr.797 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā”.

10.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Pilngadīgas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas ar I un II grupas invaliditāti)

Pastāvīga dzīvesvieta, diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija, iespējas atpūtai un nodarbībām, atbalsts klienta problēmu risināšanā,  atbalsts ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildē u.c.

LM.

Finansējums tiek pārskaitīts psihoneiroloģiskajām slimnīcām, ar kurām, pamatojoties uz MK 02.04.2019. noteikumiem Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”, ir noslēgti valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – veikšanas līgumi, un publiskā iepirkuma rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

11.

Psihologa pakalpojumi

Personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē

Desmit 45 minūšu konsultācijas.

LM.                    

Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 8. punktu.

12.

Surdotulka pakalpojumi

izglītības programmas apguvei

Personas ar dzirdes invaliditāti, kuras iegūst profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību un augstāko izglītību

Surdotulka klātbūtne mācību procesā – līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā.

 

LM.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13. panta trešo daļu.

13.

Surdotulka pakalpojumi

saskarsmes nodrošināšanai

Personas ar dzirdes invaliditāti

Surdotulka klātbūtne saskarsmes procesā ar citām fiziskām un juridiskām personām – līdz 10 stundām mēnesī.

LM.

Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13. panta trešo daļu.

14.

Nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšana bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē

Nepilngadīgi patvēruma meklētāji un nepilngadīgas personas, kuras ir bez vecāku pavadības

Faktisko izdevumu segšana saskaņā ar pašvaldības iesniegumu.

LM.

Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Patvēruma likuma 9. panta astoto, devīto vai desmito daļu.

15.

Asistenta pakalpojums

Bērni ar invaliditāti

Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes, dienas centra, vietas, kur saņem pakalpojumus un pakalpojuma saņemšanas laikā, – līdz 40 stundām nedēļā (līdz 01.07.2021.).

Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes un pārvietošanās atbalstam ārpus mājokļa – 80 stundas mēnesī (no 01.07.2021.).

LM.                    

Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 3. un 4.punktu.

16.

Pavadoņa pakalpojums

Bērni ar invaliditāti

Pavadoņa atbalsts nokļūšanai no mājokļa  uz izvēlēto galamērķi un atpakaļ – 60 stundas mēnesī personai ar invaliditāti, kurai ir būtiski pārvietošanās traucējumi

LM.    

Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 41.punktu.               

17.

Asistenta pakalpojums

Personas ar I un II grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem

Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes, darba vietas, lai nokļūtu uz/no un saņemtu pakalpojumus augstākās izglītības iestādē,  dienas centrā vai pakalpojumu saņemšanas vietā, – līdz 40 stundām nedēļā (līdz 01.07.2021.).

Asistenta atbalsts pārvietošanās atbalstam ārpus mājokļa un studijām augstākās izglītības iestādē – līdz 160 stundām mēnesī (no 01.07.2021.).

LM.                    

Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 3. 31., un 4. punktu.

18.

Sociālā rehabilitācija

No vardarbības cietušās pilngadīgas personas

Vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, u.c.

LM.           

Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām –  saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 3.1 punktu.

19.

Sociālā rehabilitācija

Vardarbību veikušās pilngadīgas personas

Novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas.

LM.

Finansējums tiek pārskaitīts iepirkuma konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.

20.

Psihosociālā rehabilitācija

Personas pēc onkoloģiskas slimības ārstēšanās kursa beigām un  to tuvinieki

Sešu kalendāro dienu ilgs  pusotru stundu garu secīgu nodarbību kurss  grupā (ar izmitināšanu) ar mērķi dot iespēju personai un viņas ģimenei tikt galā ar emocionālo pārdzīvojumu un panākt savstarpējo psihoemocionālo atbalstu personai psihosociālo problēmu risināšanā, lai veicinātu personas reintegrāciju sabiedrībā, kā arī nodrošināt profesionālu informāciju par slimību un iespējām turpināt pilnvērtīgu dzīvi.

LM.

Finansējums tiek pārskaitīts biedrībai “Dzīvības koks”-

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu.

21.

Psihosociālā rehabilitācija

Bērni (saglabājot tiesības saņemt pakalpojumu līdz 24 gadu vecumam)1, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes vai audžuģimenes locekļi

Psiholoģisks, sociāls un garīgs atbalsts  bērnam un atbalsts ģimenes veseluma, iekšējā līdzsvara un stabilitātes saglabāšanai atbilstoši bērna situācijas izmaiņām,  nodrošinot bērnam labāko iespējamo dzīves kvalitāti  līdz iestājas nāve. Paliatīvās aprūpes kabineta starpdisciplināras bērnu paliatīvās aprūpes komandas sociālā darbinieka un kapelāna  individuālas konsultācijas jebkurā diennakts laikā bez ilguma ierobežojuma vienai konsultācijai:

1. speciālistiem ierodoties bērna dzīvesvietā;

2. ģimenes locekļiem ierodoties uz konsultāciju klātienē paliatīvās aprūpes kabinetā;

3. speciālistiem sniedzot telefoniskas konsultācijas vai tālaprūpes konsultācijas, izmantojot interneta tehnoloģijas.

Kopš 10.08.2021. nepieciešamības gadījumā bērnam tiesības saņemt pakalpojumu paliatīvās aprūpes periodā   saglabājas līdz 24 gadu vecumam.

Atbalsts bērna ģimenes locekļiem sērošanas periodā pēc bērna nāves:

1. individuālu konsultāciju  klātienē paliatīvās aprūpes kabinetā vai telefoniski;

2.  atbalsta grupu veidā.

LM.

Finansējums tiek pārskaitīts Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai -

uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu.

22.

Hospisa aprūpe mājās

Pilngadīgas personas, kurām nepieciešama paliatīvā aprūpe, un viņu ģimenes locekļi

Izmēģinājuma projekts hospisa aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai pilngadīgām personām un pakalpojuma efektivitātes izvērtēšanai, izstrādājot uz pierādījumiem balstītu pakalpojuma satura aprakstu (pakalpojuma grozu).

LM.

Finansējums tiek pārskaitīts iepirkuma konkursa rezultātā izvēlētai līgumorganizācijai

23.

Finansiāla motivēšana atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem

Sociālie darbinieki, kas strādā pašvaldību sociālajos dienestos, tajā skaitā, pašvaldību sociālo dienestu struktūrvienībās, kā arī pašvaldību izveidotās iestādēs, kas sniedz sociālos pakalpojumus

Mērķdotācija piemaksai pie mēnešalgas.

LM.

Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām.

Piezīmes.

1 Saskaņā ar 04.08.2021. grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā https://likumi.lv/ta/id/325239-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti, no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgiem bērniem un pieaugušajiem, cilvēku tirdzniecības upuriem, personām pēc onkoloģiskas slimības ārstēšanās kursa beigām un  to tuviniekiem, kā arī bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņu vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes vai audžuģimenes locekļiem nodrošināta sociālā rehabilitācija1

Personas ar redzes invaliditāti  (unikālais skaits)2

494

388

388

388

388

Personas ar dzirdes invaliditāti (unikālais skaits)2

997

876

876

876

876

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni vidēji gadā, kas saņēmuši pakalpojumu institūcijā (skaits)2

829

  1 000

1 000

1 000

1 000

No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu pavadoņi vidēji gadā, kas saņēmuši pakalpojumu institūcijā  (skaits)2

79

110

110

110

110

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni vidēji gadā, kas saņēmuši pakalpojumu dzīvesvietā (skaits)

871

1 050

1 050

1 050

1 050

No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni vidēji gadā, kas saņēmuši pakalpojumu institūcijā (skaits)2

7

17

10

10

10

No psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgie bērni vidēji gadā, kas saņēmuši pakalpojumu dzīvesvietā (skaits)2

123

182

180

120

120

No psihoaktīvām vielām atkarīgas pilngadīgas personas vidēji gadā, kas saņēmušas pakalpojumu institūcijā (skaits)2

8

10

10

10

10

No psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgas pilngadīgas personas vidēji gadā, kas saņēmušas pakalpojumu dzīvesvietā (skaits)2;11

-

20

20

20

20

Cilvēku tirdzniecības upuri vidēji gadā, kas saņēmuši pakalpojumu (skaits)2

40

24

24

24

24

Personas pēc onkoloģiskas slimības ārstēšanās kursa beigām un  to tuvinieki (unikālais skaits)

285

960

840

840

840

Bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe (unikālais skaits)

314

300

300

300

300

Bērnu, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, ģimenes vai audžuģimenes locekļi (unikālais skaits)

722

900

900

900

900

Izbraukumi gadā pie bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un viņu ģimenes vai audžuģimenes locekļiem (skaits)

1 012

1 200

1 200

1 200

1 200

Personas, kurām nodrošināts suņa-pavadoņa pakalpojums (skaits)3

-

-

5

-

-

Personas vidēji mēnesī, kas saņēmušas hospisa aprūpi (skaits)3

-

-

10

-

-

No vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošināta sociālā rehabilitācija

No vardarbības cietušās pilngadīgās personas, kuras saņēmušas pakalpojumu (unikālais skaits)

636

600

600

600

600

Vardarbību veikušās pilngadīgās personas, kuras saņēmušas pakalpojumu (unikālais skaits)

492

488

8124

8124

8124

Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi

Personas, kuras saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus (skaits)

19 272

15 348

 

20 644

13 959

13 230

Personas uz pārskata perioda beigām, kuras gaida rindā pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem (skaits)2

7 200

7 910

13 6885

23 0415

31 1645

Iepirktie tehniskie palīglīdzekļi (skaits)

22 760

17 335

22 320

16 911

16 045

Izsniegtie tehniskie palīglīdzekļi (skaits), t.sk.:

23 629

18 469

25 114

17 233

16 333

steidzamības kārtā izsniegtie

5 805

4 993

5 180

5 395

 5 561

atkārtoti izsniegtie

449

528

2 801

2 811

2 821

saremontētie un tehniski apkoptie

938

953

910

940

960

Personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināti institucionālai aprūpei alternatīvi pakalpojumi

No valsts budžeta līdzfinansētās grupu mājas (dzīvokļi)/grupu mājas (dzīvokļi), kas saņēmušas līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai (skaits)6

12/0

12/1

-

-

-

No valsts budžeta līdzfinansētās grupu mājas (dzīvokļi) (skaits)7

-

-

12

12

12

Personas vidēji gadā, kas saņēmušās grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu (skaits)2

69

80

85

85

85

No valsts budžeta līdzfinansētie dienas centri/dienas centri, kas saņēmuši līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai (skaits)8

0/1

2/1

-

-

-

No valsts budžeta līdzfinansētie dienas centri (skaits)7

-

-

2

2

2

Personas vidēji gadā, kas saņēmušās dienas centra pakalpojumu (skaits)2;12

-

20

40

40

20

Valsts atbalsts pašvaldībām par personām nodrošinātiem sociāliem pakalpojumiem personu dzīvesvietā (unikālais skaits)2

4

10

20

30

30

Personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Personas vidēji gadā, kuras saņēmušas valsts apmaksātos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līgumorganizācijās (skaits)2

910

956

8619

8619

8619

Personām ar invaliditāti nodrošināti atbalsta pasākumi saskaņā ar Invaliditātes likumu

Psihologa pakalpojumus saņēmušās personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē (skaits)

3

5

5

5

5

Surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei saņēmušās personas (skaits)

29

35

35

35

35

Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai saņēmušās personas (skaits)

1 235

1 200

1 200

1 200

1 200

Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti (skaits)

1 091

2 000

2 100

2 205

2 205

Pavadoņa pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti (skaits)10

-

600

630

662

662

Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar I grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem (skaits)

5 082

4 338

4 555

4 783

4 783

Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem (skaits)

4 828

4 168

4 376

4 595

4 595

Asistenta pakalpojumam izmantotās stundas (skaits)10

-

3 780 810

7 939 701

8 336 686

8 336 686

Pavadoņa pakalpojumam izmantotās stundas (skaits)10

-

216 000

453 600

476 280

476 280

Nodrošināta izdevumu atmaksa pašvaldībām par nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē

Personas, par kurām atmaksāti izdevumi (skaits)13

-

3

3

3

3

Piezīmes.

1 Darbības rādītāja nosaukums ar 2022. gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

2 Rādītāja nosaukums ar 2022. gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

3 Rādītājs tiek mērīts tikai 2022. gadā.

4 Rādītājs tiek palielināts saistībā ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr.441 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos  Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām personām””, lai ieviestu grozījumos Civilprocesa likumā (pieņemtu 25.03.2021.) noteikto, ka tiesa vai tiesnesis lēmumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību var noteikt pienākumu atbildētājam apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai.

5 Rādītājs tiek palielināts, jo saistībā ar MK 20.04.2021.  noteikumiem Nr.250 “Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku” un MK 29.06.2021. noteikumiem Nr.428 “Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” ir paplašināts par valsts budžeta līdzekļiem nodrošināto tehnisko palīglīdzekļu saraksts, līdz ar ko pieaugs pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem.

6 Rādītājs tiek aizstāts ar rādītāju “No valsts budžeta līdzfinansētās grupu mājas (dzīvokļi) (skaits)”.

7 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2022. gadu.

8 Rādītājs tiek aizstāts ar rādītāju “No valsts budžeta līdzfinansētie dienas centri (skaits)”.

9 Rādītājs tiek samazināts, jo plānots valsts apmaksātos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošināt valsts sociālās aprūpes iestādēs un attīstīt sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā. Minimālās algas palielinājuma un inflācijas ietekmē ir sagaidāms līgumorganizāciju piedāvāto līgumcenu būtisks pieaugums, vietu skaita samazinājuma rezultātā iegūtais finansējums tiks novirzīts līgumcenu pieauguma kompensēšanai.

10 Rādītāju uzsāka mērīt ar 2021. gada 1. jūliju.

11 Rezultatīvajam rādītājam 2020. gadā tika plānota vērtība “15”, bet Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ pasākuma īstenošana tiek plānota 2021. gadā.

12 Rezultatīvajam rādītājam 2020. gadā tika plānota vērtība “20”, bet 2020. gada laikā tika saņemts viens pieprasījums pakalpojuma nodrošināšanai kā arī pakalpojumu sniegšana dienas centrā tika uzsākta 2021. gada janvārī.

13 Rezultatīvajam rādītājam 2020. gadā tika plānota vērtība “3”, bet Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ netika saņemts neviens pieprasījums segt bez pavadības esošo nepilngadīgo personu izmitināšanas izdevumus.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

35 243 274

47 013 352

73 745 291

67 259 275

63 908 367

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 770 078

26 731 939

-6 486 016

-3 350 908

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

33,4

56,9

-8,8

-5,0

Atlīdzība, euro

126

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

126

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

200 000

26 931 939

26 731 939

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

14 917 235

14 917 235

Prioritārā pasākuma “Atalgojuma paaugstināšana aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” īstenošana atbilstoši MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punktam (tai skaitā nodrošinot finansējumu pašvaldībām 2022. gadam 6 701 816 euro (100% apmērā no plānotajiem izdevumiem))

-

7 833 219

7 833 219

Prioritārā pasākuma “Mērķdotācijas sociālajiem darbiniekiem” īstenošana atbilstoši MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punktam (sociālo darbinieku finansiālās motivēšanas atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem nodrošināšana)

-

1 918 583

1 918 583

Prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” īstenošana atbilstoši MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punktam (sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā iesaistīto speciālistu atalgojuma palielināšana un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušām personām saņēmēju loka paplašināšana atbilstoši grozījumiem Civilprocesa likumā)

-

579 394

579 394

Prioritārā pasākuma “Tehnisko palīglīdzekļu iegādei – rindas mazināšanai” īstenošana (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

475 153

475 153

Prioritārā pasākuma “Tehniskā palīglīdzekļa – skābekļa koncentratora pieejamības nodrošināšana” īstenošana (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

878 628

878 628

Prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieejamības nodrošināšana dzīvesvietā bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām vai procesiem” īstenošana (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

597 656

597 656

Prioritārā pasākuma “Sociālo pakalpojumu klāsta pilnveidošana” (Suņu - pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana un Hospisa aprūpes nodrošināšana mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem) īstenošana (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

541 386

541 386

Prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošana (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

84 487

84 487

Prioritārā pasākuma “Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības uzlabošana atbilstoši personu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām” īstenošana atbilstoši priekšlikumam Nr.111 – 115 un Nr.82 - 86 2.lasījumam

-

1 738 729

1 738 729

Prioritārā pasākuma “Mērķdotācija Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai tehniskā projekta “Sanatorijas kompleksa “Mežciems”, Daugavas ielā 131, Daugavpilī, restaurācija un vēsturiskās teritorijas revitalizācija” izstrādei” īstenošana atbilstoši priekšlikumam Nr.117 un Nr.88 2.lasījumam

-

270 000

270 000

Vienreizēji pasākumi

200 000

-

-200 000

Izdevumu samazinājums 2021. gada prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām vai procesiem, kapacitātes palielināšana” īstenošanai, ņemot vērā, ka likumā “Par valsts budžetu 2021. gadam” 2.lasījumā Saeimā finansējums tika piešķirts vienam gadam

200 000

-

-200 000

Citas izmaiņas

-

12 014 704

12 014 704

Izdevumu palielinājums  2021. – 2023. gada prioritārā pasākuma “Asistenta pakalpojuma pārskatīšana” īstenošanai, pilnveidojot asistenta pakalpojumu pašvaldībā (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 20.1.1 apakšpunkts)

-

12 014 704

12 014 704