Apakšprogrammas mērķis:

 1. nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu;
 2. nodrošināt bilaterālās sadarbības projektu īstenošanu;
 3. nodrošināt mūža grantu emeritētajiem zinātniekiem;
 4. nodrošināt Latvijas Zinātņu akadēmijas darbību;
 5. nodrošināt Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju darbu.

Galvenās aktivitātes:

 1. līgumu slēgšana par fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu un piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole;
 2. līgumu slēgšana par Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības nodrošināšanu un valsts granta emeritētajiem zinātniekiem piešķiršanu, izpildes kontrole;
 3. atbalsts Latvijas zinātnisko institūciju projektu iesniegumu sagatavošanai un projektu konkurētspējas pieauguma nodrošināšanai EK programmās „ APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020)” un „BALTIC BONUS”;
 4. konkursu organizēšana, lēmumu pieņemšana, līgumu slēgšana un administrēšana par starptautiskās bilaterālās sadarbības projektiem ar Baltkrieviju, Ukrainu, Taivānu, Lietuvu un Franciju;
 5. Eiropas Kodolpētniecības organizācijas (CERN) kontaktpunkta funkciju finansēšana, lai īstenotu Latvijas dalību: CMS eksperimentā, Latvijas skolēnu, studējošo un skolotāju CERN apmeklējumus, Latvijas doktorantu līdzdalību CERN Vasaras universitātes programmā un Latvijas skolotāju līdzdalību CERN Skolotāju programmās.
 6. dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Asociētās dalībvalsts statusā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātnes padome, Valsts izglītības attīstības aģentūra un valsts zinātniskās institūcijas

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Īstenotie zinātniskie projekti

Īstenoti fundamentālie un lietišķie pētījumi (skaits)

102

102

147

151

164

Īstenoti bilaterālās sadarbības projekti (skaits)

24

20

20

20

20

Nodrošinātie mūža granti emeritētajiem zinātniekiem

Valsts emeritēto zinātnieku mūža stipendijas (skaits)

220

236

236

236

236

Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskajās organizācijās

Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ārvalstu institūciju ietvaros organizētās darba grupās (skaits)

-

-

4

4

4

Dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Asociētās dalībvalsts statusā (skaits)

-

-

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

12 296 785

12511 033

17 289 252

17620 468

17242 434

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

214 248

4778 219

 

331 216

 

-378 034

 

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,7

38,2

1,9

-2,1

Atlīdzība, euro

357 026

375 472

184 679

236 129

287 579

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 597

2 043

1 626

1 626

1 626

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

318 700

326 444

145 651

197 101

248 551

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

990 000

5768 219

4778 219

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1599 435

1 599 435

Dalība Eiropas Kodolpētniecības organizācijā Asociētās dalībavalsts statusā (CERN)

-

99 435

99 435

Finansējuma pieaugums Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektu īstenošanai

-

1 500 000

1 500 000

Prioritāri pasākumi (ilgtermiņa saistības)

-

4168 784

4168 784

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām):

-

4168 784

 

4168 784

 

Veikta iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 16.00.00 "Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība", lai nodrošinātu Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūrā asociētās dalībvalsts statusā, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 6.novembra sēdes protokola Nr.52 23.§ 7.punktam.

-

4168 784

 

4168784

 

Citas izmaiņas

990 000

-

-990 000

Finansējums Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra attīstības projektam “Jaunās paaudzes sensoru programmējamo antenu lauka radioteleskopa stacijas “LOFAR” izveide”

990 000

-

-990 000