Apakšprogrammas mērķis:

 1. nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu;
 2. nodrošināt bilaterālās sadarbības projektu īstenošanu;
 3. nodrošināt mūža grantu emeritētajiem zinātniekiem;
 4. nodrošināt Latvijas Zinātņu akadēmijas darbību;
 5. nodrošināt Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju darbu;
 6. nodrošināt Ventspils Augstskolas nākamās paaudzes sensoru programmējamā LOFAR radioteleskopa izbūvi.

Galvenās aktivitātes:

 1. līgumu slēgšana par fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu un piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole;
 2. līgumu slēgšana par Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības nodrošināšanu un valsts granta emeritētajiem zinātniekiem piešķiršanu, izpildes kontrole;
 3. atbalsts Latvijas zinātnisko institūciju projektu iesniegumu sagatavošanai un projektu konkurētspējas pieauguma nodrošināšanai EK programmās „ APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020)” un „BALTIC BONUS”;
 4. konkursu organizēšana, lēmumu pieņemšana, līgumu slēgšana un administrēšana par starptautiskās bilaterālās sadarbības projektiem ar Baltkrieviju, Ukrainu, Taivānu, Lietuvu un Franciju;
 5. Ventspils Augstskolas nākamās paaudzes sensoru programmējamā LOFAR radioteleskopa izbūve.

Apakšprogrammas izpildītāji: Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātnes padome, Valsts izglītības attīstības aģentūra un valsts zinātniskās institūcijas, Ventspils augstskola.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Īstenotie zinātniskie projekti

Īstenoti fundamentālie un lietišķie pētījumi (skaits)

33

47

102

102

102

Īstenoti bilaterālās sadarbības projekti (skaits)

23

20

20

20

30

Nodrošinātie mūža granti emeritētajiem zinātniekiem

Valsts emeritēto zinātnieku mūža stipendijas (skaits)

237

236

236

236

236

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

4 912 518

12 296 206

12 511 033

11 521 033

11 521 033

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7 383 688

214 827

-990 00

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

150,3

1,7

-7,9

-

Atlīdzība, euro

54 831

129 236

375 472

133 229

133 229

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

-

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 631

-

2 043

2 043

2 043

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

35 263

129 236

326 444

84 201

84 201

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 343 000

1 557 827

214 827

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 343 000

1 557 827

214 827

Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra attīstības projektam “Jaunās paaudzes sensoru programmējamo antenu lauka radioteleskopa stacijas “LOFAR” izveide”.

1 000 000

-

-1 000 000

 

Finansējums Ventspils augstskolai, lai nodrošinātu Irbenes radioteleskopa uzturēšanas izmaksas

343 000

-

-343 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

1 557 827

1 557 827

Veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.01.00 “Augstskolas”, lai nodrošinātu Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas uzturēšanas izdevumu segšanu

-

557 827

557 827

Atjaunoti līdzekļi, kas 2018.gadā tika pārdalīti uz budžeta apakšprogrammu 05.02.00 ”Zinātnes bāzes finansējums”, lai nodrošinātu Latvijas zinātnisko institūciju darbību 2018.gada pārejas periodā, kamēr tiks uzsākta jauno fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošana.

-

1 000 000

1 000 000