Apakšprogrammas mērķis:

 1. nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu;
 2. nodrošināt bilaterālās sadarbības projektu īstenošanu;
 3. nodrošināt mūža grantu emeritētajiem zinātniekiem;
 4. nodrošināt Latvijas Zinātņu akadēmijas darbību;
 5. nodrošināt Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju darbu;
 6. nodrošināt Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra Irbenes radioteleskopu kompleksa darbību.

Galvenās aktivitātes:

 1. līgumu slēgšana par fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu un piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole;
 2. līgumu slēgšana par Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības nodrošināšanu un valsts granta emeritētajiem zinātniekiem piešķiršanu, izpildes kontrole;
 3. atbalsts Latvijas zinātnisko institūciju projektu iesniegumu sagatavošanai un projektu konkurētspējas pieauguma nodrošināšanai EK programmās „ APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020)” un „BALTIC BONUS”;
 4. konkursu organizēšana, lēmumu pieņemšana, līgumu slēgšana un administrēšana par starptautiskās bilaterālās sadarbības projektiem ar Baltkrieviju, Ukrainu, Taivānu, Lietuvu un Franciju;
 5. Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra Irbenes radioteleskopu kompleksa darbības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātnes padome, Valsts izglītības attīstības aģentūra un valsts zinātniskās institūcijas, Ventspils augstskola.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Īstenotie zinātniskie projekti

Īstenoti fundamentālie un lietišķie pētījumi (skaits)

74

33

47

27

27

Īstenoti bilaterālās sadarbības projekti (skaits)

20

20

20

20

20

Nodrošinātie mūža granti emeritētajiem zinātniekiem

Valsts emeritēto zinātnieku mūža stipendijas (skaits)

237

236

236

236

236

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 209 548

4 908 656

12 296 206

11 953 206

10 963 206

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 300 892

7 387 550

- 343 000

-990 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-20,9

150,5

-2,8

-8,3

Atlīdzība, euro

31 546

65 066

129 236

133 229

133 229

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,25

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 535

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

26 941

65 066

129 236

133 229

133 229

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 914 561

9 302 111

7 387 550

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 400 000

1 400 000

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu programmas darbības nodrošināšanai.

-

1 400 000

1 400 000

Vienreizēji pasākumi

914 561

-

-914 561

Vides izglītības centra izveidei.

897 561

-

-897 561

Latvijas Studentu apvienībai  atbalsta fonda izveidei studējošajiem - topošajiem zinātniekiem.

12 000

-

-12 000

Liepājas universitātes Izglītības zinātņu institūtam zinātniskās monogrāfijas izdošanai.

5 000

-

-5 000

Citas izmaiņas

1 000 000

7 902 111

6 902 111

Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra attīstības projektam “Jaunās paaudzes sensoru programmējamo antenu lauka radioteleskopa stacijas “LOFAR” izveide”.

-

1 010 000

1 010 000

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

264

264

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 000 000

6 891 847

5 891 847

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas”, lai nodrošinātu finansējumu fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanai atbilstoši Ministru kabineta  2014.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.46 46.§ 5.3.apakšpunktam.

-

3 200 000

3 200 000

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas”, lai nodrošinātu finansējumu fundamentālo un lietišķo projektu īstenošanai.

-

3 691 847

3 691 847

Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums", lai nodrošinātu Latvijas zinātnisko institūciju darbību 2018.gada pārejas periodā, kamēr tiks uzsākta jauno fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošana

1 000 000

 

-1 000 000