Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošinot zinātniskās darbības īstenošanu:
  1. nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu;
  2. nodrošināt bilaterālās sadarbības projektu īstenošanu;
  3. nodrošināt mūža grantu emeritētajiem zinātniekiem;
  4. nodrošināt Latvijas Zinātņu akadēmijas darbību;
  5. nodrošināt Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju darbu;
  6. nodrošināt Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra Irbenes radioteleskopu kompleksa darbību.

Galvenās aktivitātes:

 1. līgumu slēgšana par fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu un piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole;
 2. līgumu slēgšana par Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības nodrošināšanu un valsts granta emeritētajiem zinātniekiem piešķiršanu, izpildes kontrole;
 3. atbalsts Latvijas zinātnisko institūciju projektu iesniegumu sagatavošanai un projektu konkurētspējas pieauguma nodrošināšanai EK programmās „HORIZON2020” un „BALTIC BONUS”;
 4. konkursu organizēšana, lēmumu pieņemšana, līgumu slēgšana un administrēšana par starptautiskās bilaterālās sadarbības projektiem ar Baltkrieviju, Ukrainu, Taivānu, Lietuvu un Franciju;
 5. Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra Irbenes radioteleskopu kompleksa darbības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātnes padome, Valsts izglītības attīstības aģentūra un valsts zinātniskās institūcijas, Ventspils augstskola.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Īstenotie zinātniskie projekti

Īstenoti fundamentālie un lietišķie pētījumi (skaits)

98

74

33

98

98

Īstenoti bilaterālās sadarbības projekti (skaits)

21

20

20

20

20

Nodrošinātie mūža granti emeritētajiem zinātniekiem

Valsts emeritēto zinātnieku mūža stipendijas (skaits)

245

237

237

237

237

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 137 043

6 214 095

4 908 656

8 204 095

6 861 095

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

77 052

-1 305 439

3 295 439

-1 343 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,3

-21,0

67,1

-16,4

Atlīdzība, euro

37 645

62 454

65 066

65 066

65 066

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

37 645

62 454

65 066

65 066

65 066

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 200 000

1 894 561

-1 305 439

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

1 894 561

1 894 561

Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra attīstības projektam “Jaunās paaudzes sensoru programmējamo antenu lauka radioteleskopa stacijas “LOFAR” izveide”

-

980 000

980 000

Vides izglītības centra izveidei

-

897 561

897 561

Latvijas Studentu apvienībai  atbalsta fonda izveidei studējošajiem - topošajiem zinātniekiem.

-

12 000

12 000

Liepājas universitātes Izglītības zinātņu institūtam zinātniskās monogrāfijas izdošanai

-

5 000

5 000

Citas izmaiņas

3 200 000

-

-3 200 000

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas”, lai nodrošinātu finansējumu Valsts pētījumu programmām 2014.-2017.gadam atbilstoši Ministru kabineta  2014.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.46 46.§ 5.3.apakšpunktam.

3 200 000

-

-3 200 000