Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu;
  2. nodrošināt bilaterālās sadarbības projektu īstenošanu un starptautisko sadarbību zinātnē;
  3. nodrošināt mūža grantus emeritētajiem zinātniekiem;
  4. nodrošināt finansējumu Latvijas Zinātņu akadēmijai valsts deleģēto funkciju nodrošināšanai;

Galvenās aktivitātes:

  1. līgumu slēgšana par fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu un piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole;
  2. līgumu slēgšana par Latvijas Zinātņu akadēmijai valsts deleģēto funkciju nodrošināšanu, tai skaitā valsts granta emeritētajiem zinātniekiem piešķiršanu, izpildes kontrole;
  3. atbalsts Latvijas zinātnisko institūciju projektu iesniegumu sagatavošanai un projektu konkurētspējas pieauguma nodrošināšanai EK programmās „APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020)” un „BALTIC BONUS”;
  4. konkursu organizēšana, lēmumu pieņemšana, līgumu slēgšana un administrēšana par starptautiskās bilaterālās sadarbības projektiem ar Baltkrieviju, Ukrainu, Taivānu, Lietuvu un Franciju;
  5. Eiropas Kodolpētniecības organizācijas (CERN) kontaktpunkta funkciju finansēšana, lai īstenotu Latvijas dalību: CMS eksperimentā, Latvijas skolēnu, studējošo un skolotāju CERN apmeklējumus, Latvijas doktorantu līdzdalību CERN Vasaras universitātes programmā un Latvijas skolotāju līdzdalību CERN Skolotāju programmās;
  6. dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Asociētās dalībvalsts statusā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātnes padome, Valsts izglītības attīstības aģentūra un valsts zinātniskās institūcijas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Īstenotie zinātniskie projekti

Īstenoti fundamentālie un lietišķie pētījumi (skaits)

102

147

257

164

170

Īstenoti bilaterālās sadarbības projekti (skaits)

29

20

20

20

20

Nodrošinātie mūža granti emeritētajiem zinātniekiem

Valsts emeritēto zinātnieku mūža stipendijas (skaits)

236

236

236

236

236

Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskajās organizācijās

Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ārvalstu  institūciju ietvaros organizētās darba grupās (skaits)

-

4

4

4

4

Dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Asociētās dalībvalsts statusā (skaits)

-

1

1

1

1

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

14 004 119

17 289 252

26 354 557

17 241 275

17 241 275

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 285 133

9 065 305

-9 113 282

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23,5

52,4

-34,6

-

Atlīdzība, euro

234 788

184 679

672 438

286 420

286 420

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 804

1 626

1 748

1 748

1 748

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

191 503

145 651

630 478

244 461

244 461

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 180 055

13 245 360

9 065 305

Vienreizēji pasākumi

10 320

8 745 360

8 735 040

Zinātnisko institūciju zinātnes izcilības un snieguma finansējuma nodrošinājums pētniecības specializācijas, izcilības un ietekmes stiprināšanai – vienotas akadēmiskās un zinātniskās karjeras sistēmas reformas ieviešanai un zinātnes un inovācijas lomas palielināšanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

-

8 745 360

8 745 360

Samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

10 320

-

-10 320

Ilgtermiņa saistības

4 168 784

3 000 000

-1 168 784

Finansējums dalībai Eiropas Kosmosa aģentūras sadarbības valsts vai asociētās dalībvalsts statusā, atbilstoši MK 2019. gada 6. novembra sēdes protokola Nr. 52 23.§ 7. punktam

4 168 784

3 000 000

-1 168 784

Citas izmaiņas

951

1 500 000

1 499 049

Finansējuma pieaugums Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektu īstenošanai atbilstoši MK  2019. gada 17. septembra sēdes protokola Nr. 42  34.§ 2. punktam

-

1 500 000

1 500 000

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam.)

951

-

-951