Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu;
  2. nodrošināt bilaterālās sadarbības projektu īstenošanu un starptautisko sadarbību zinātnē;
  3. nodrošināt mūža grantus emeritētajiem zinātniekiem;
  4. nodrošināt finansējumu Latvijas Zinātņu akadēmijai valsts deleģēto funkciju nodrošināšanai;

Galvenās aktivitātes:

  1. līgumu slēgšana par fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu un piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole;
  2. līgumu slēgšana par Latvijas Zinātņu akadēmijai valsts deleģēto funkciju nodrošināšanu, tai skaitā valsts granta emeritētajiem zinātniekiem piešķiršanu, izpildes kontrole;
  3. atbalsts Latvijas zinātnisko institūciju projektu iesniegumu sagatavošanai un projektu konkurētspējas pieauguma nodrošināšanai EK programmās „APVĀRSNIS EIROPA” un „BALTIC BONUS”;
  4. konkursu organizēšana, lēmumu pieņemšana, līgumu slēgšana un administrēšana par starptautiskās bilaterālās sadarbības projektiem ar Baltkrieviju, Ukrainu, Taivānu, Lietuvu un Franciju;
  5. Eiropas Kodolpētniecības organizācijas (CERN) kontaktpunkta funkciju finansēšana, lai īstenotu Latvijas dalību CMS eksperimentā, Latvijas skolēnu, studējošo un skolotāju CERN apmeklējumus, Latvijas doktorantu līdzdalību CERN Vasaras universitātes programmā un Latvijas skolotāju līdzdalību CERN Skolotāju programmās;
  6. dalība CERN un Eiropas Kosmosa aģentūrā Asociētās dalībvalsts statusā.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātnes padome, VIAA un valsts zinātniskās institūcijas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Īstenotie zinātniskie projekti

Īstenoti bilaterālās sadarbības projekti (skaits)

27

20

20

20

20

Fundamentālie un lietišķie pētījumi (skaits)

256

257

174

174

174

Nodrošinātie mūža granti emeritētajiem zinātniekiem

Valsts emeritēto zinātnieku mūža stipendijas (skaits)

236

236

236

236

236

Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskajās organizācijās

Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ārvalstu  institūciju ietvaros organizētās darba grupās (skaits)

4

4

4

4

4

Dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Asociētās dalībvalsts statusā (skaits)

1

1

1

1

1

Fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšana

Maģistra un doktora grāda ieguvēji zinātniskajos institūtos, kas saņem zinātnes bāzes finansējumu (skaits)

-

-

195

195

195

Zinātniskie darbinieki (skaits)

-

-

7 000

7 000

7 000

Pētniecībā nodarbināti jaunie zinātnieki – maģistranti, doktoranti un doktora grāda ieguvēji (skaits)

-

-

400

400

400

Latvijas dalības Eiropas Kodolpētījumu organizācijā (CERN) asociētās dalībvalsts statusā nodrošināšanā

Latvijas pētnieki CERN (skaits)

-

-

6

8

10

CERN industrijas un pētniecības pasūtījumi (skaits)

-

-

4

6

8

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

17 429 274

26 354 557

21 850 459

21 311 632

21 151 632

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 925 283

-4 504 098

-538 827

-160 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

51,2

-17,1

-2,5

-0,8

Atlīdzība, euro

415 377

672 438

496 420

496 420

496 420

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 250

1 748

1 748

1 748

1 748

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

361 377

630 478

454 461

454 461

454 461

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 745 568

7 241 470

-4 504 098

Prioritārie pasākumi

-

3 666 184

3 666 184

Zinātnes bāzes finansējuma palielināšanai un fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai

-

3 000 000

3 000 000

Latvijas dalības CERN asociētās dalībvalsts statusā nodrošināšana

-

666 184

666 184

Prioritārie pasākumi (Ilgtermiņa saistības)

-

943 000

943 000

Latvijas dalības CERN asociētās dalībvalsts statusā nodrošināšana

-

943 000

943 000

Vienreizēji pasākumi

8 745 360

10 320

-8 735 040

Zinātnisko institūciju zinātnes izcilības un snieguma finansējuma nodrošinājums pētniecības specializācijas, izcilības un ietekmes stiprināšanai – vienotas akadēmiskās un zinātniskās karjeras sistēmas reformas ieviešanai un zinātnes un inovācijas lomas palielināšanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

8 745 360

-

-8 745 360

Komandējumu izdevumu atjaunošana, kas 2021. gadā tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam).

-

10 320

10 320

Ilgtermiņa saistības

3 000 000

1 121 966

-1 878 034

Finansējums dalībai Eiropas Kosmosa aģentūras sadarbības valsts vai asociētās dalībvalsts statusā atbilstoši MK 2019. gada 6. novembra sēdes protokola Nr. 52 23.§ 7. punktam

3 000 000

1 121 966

-1 878 034

Citas izmaiņas

208

1 500 000

1 499 792

Finansējuma pieaugums Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektu īstenošanai atbilstoši MK 2019. gada 17. septembra sēdes protokola Nr. 42 34.§ 2. punktam

-

1 500 000

1 500 000

VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam.)

208

-

-208