Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt valsts un augstskolu zinātnisko institūtu darbību, ieskaitot administratīvā un zinātniskā personāla bāzes atalgojumu, infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanu, zinātnisko institūtu ES struktūrfondu līdzfinansējumu un valsts zinātnisko institūciju veikto pievienotās vērtības nodokļa maksājumu līdzfinansēšanu, īstenojot Eiropas Savienības pamatprogrammu projektus, kā arī nodrošināt Vienotā nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla pakalpojumus zinātniskiem institūtiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. aprēķinu veikšana, lēmuma pieņemšana, tiesību aktu izstrāde un administrēšana finanšu resursu piešķiršanai zinātnisko institūciju infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanai, zinātnisko institūciju ES struktūrfondu līdzfinansējumam un zinātnisko institūciju administratīvā un zinātniskā personāla bāzes finansējumam;
 2. lai nodrošinātu zinātnisko darbību, papildus zinātnes bāzes finansējumam, zinātniskajai institūcijai tiek nodrošināta bezmaksas pieeja vienotajam nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskajam pamattīklam, sedzot šādus pamattīkla uzturēšanas izdevumus:
  • izmaksas, kas saistītas ar piekļuves nodrošināšanu starptautiskajām zinātniskajām digitālajām bibliotēkām un zinātniskās literatūras datubāzēm (tai skaitā akadēmisko datubāžu lietošanas tiesību iegāde);
  • globālā interneta pieslēguma abonēšanas izmaksas;
  • galveno valsts akadēmisko centru savienojumu un tīkla mezglu uzturēšanas izmaksas (tai skaitā nepieciešamo optisko dzīslu un datu pārraides kanālu īre);
  • nacionālās zinātniskās darbības portāla uzturēšanas izmaksas;
  • vienotā datu centra uzturēšanas izmaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, valsts zinātniskie institūti, valsts augstskolas, valsts augstskolu zinātniskie institūti.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Bāzes finansējuma nodrošinājums zinātniskajām institūcijām

Akadēmiskā tīkla izmantošana: zinātnisko institūciju lejupielādētie raksti ScienceDirect datubāzē (rakstu skaits)

496 165

470 717

 

500 000

 

 

500 000

 

500 000

Piešķirtie Eiropas patenti, kas pieteikti no zinātniekiem, kas rezidē Latvijā (skaits)

12

15

15

15

15

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskajā datu bāzē Scopus (skaits)

1 871

2 375

 

2 375

 

2 375

2 375

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

29 484 155

27866 590

27786 688

27636 444

27636 444

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 617 565

-79 902

-150 244

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,5

-0,3

-0,5

-

Atlīdzība, euro

101 067

139 868

139 868

139 868

139 868

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

5

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 106

2 331

2 331

2 331

2 331

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

352 983

273 081

-79 902

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

150 244

150 244

Zinātnisko institūciju darbības starptautiskais novērtējums

-

150 244

150 244

Citas izmaiņas

352 983

122 837

-230 146

Finansējums 2019.gada prioritārajam pasākumam “Zinātnes bāzes finansējuma palielināšana, nodrošinot zinātnisko institūciju darbības starptautisko novērtējumu”

352 983

 

-353 983

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

122 837

122 837

Finansējuma atjaunošana, kas 2019.gadā tika pārdalīts uz budžeta apakšprogrammu 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas”, lai nodrošinātu Valsts pētījumu programmu īstenotājiem finansējumu atbilstoši konkursu rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu

-

122 837

122 837