Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt valsts un augstskolu zinātnisko institūtu darbību, ieskaitot administratīvā un zinātniskā personāla bāzes atalgojumu, infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanu, zinātnisko institūtu ES struktūrfondu līdzfinansējumu un valsts zinātnisko institūciju veikto pievienotās vērtības nodokļa maksājumu līdzfinansēšanu, īstenojot Eiropas Savienības pamatprogrammu projektus, kā arī nodrošināt Vienotā nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla pakalpojumus zinātniskiem institūtiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. aprēķinu veikšana, lēmuma pieņemšana, tiesību aktu izstrāde un administrēšana finanšu resursu piešķiršanai zinātnisko institūciju infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanai, zinātnisko institūciju ES struktūrfondu līdzfinansējumam un zinātnisko institūciju administratīvā un zinātniskā personāla bāzes finansējumam;
 2. lai nodrošinātu zinātnisko darbību, papildus zinātnes bāzes finansējumam, zinātniskajai institūcijai tiek nodrošināta bezmaksas pieeja vienotajam nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskajam pamattīklam, sedzot šādus pamattīkla uzturēšanas izdevumus:
  • izmaksas, kas saistītas ar piekļuves nodrošināšanu starptautiskajām zinātniskajām digitālajām bibliotēkām un zinātniskās literatūras datubāzēm (tai skaitā akadēmisko datubāžu lietošanas tiesību iegāde);
  • globālā interneta pieslēguma abonēšanas izmaksas;
  • galveno valsts akadēmisko centru savienojumu un tīkla mezglu uzturēšanas izmaksas (tai skaitā nepieciešamo optisko dzīslu un datu pārraides kanālu īre);
  • nacionālās zinātniskās darbības portāla uzturēšanas izmaksas;
  • vienotā datu centra uzturēšanas izmaksas.

Apakšprogrammas izpildītāji: Izglītības un zinātnes ministrija, valsts zinātniskie institūti, valsts augstskolas, valsts augstskolu zinātniskie institūti.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Bāzes finansējuma nodrošinājums zinātniskajām institūcijām

Akadēmiskā tīkla izmantošana: zinātnisko institūciju lejupielādētie raksti ScienceDirect datubāzē (rakstu skaits)

407 635

470 717

470 717

470 717

470 717

Piešķirtie Eiropas patenti, kas pieteikti no zinātniekiem, kas rezidē Latvijā (skaits)

14

16

15

15

15

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskajā datu bāzē Scopus (skaits)

1 959

 

1 880

2 375

2 375

2 375

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

27 187 532

28 737 432

27 866 590

27 636 444

27 636 444

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 549 900

-870 842

-230 146

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,7

-3,0

-0.8

-

Atlīdzība, euro

119 033

127 174

139 868

139 868

139 868

Vidējais amata vietu skaits gadā

4,5

5

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 204

2 120

2 331

2 331

2 331

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

 

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 236 751

365 909

-870 842

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

352 983

352 983

Zinātnes bāzes finansējuma palielināšana, nodrošinot zinātnisko institūciju darbības starptautisko novērtējumu.

-

352 983

352 983

Citas izmaiņas

 1 236 751

12 926

-1 223 825

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

51

51

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana.

-

12 875

12 875

Finansējums, lai atbilstoši MK 01.11.2016 sēdē pieņemtajam lēmumam no Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.1.apakšpunktā noteiktajiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējiem resursiem nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma „Latvijas pētniecības kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu zinātnes bāzes finansējumu.

113 914

-

-113 914

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 122 837

-

-1 122 837

Finansējuma atjaunošana budžeta apakšprogrammā 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošināšana”, kas 2018.gadā tika pārdalīti, lai nodrošinātu Latvijas zinātnisko institūciju darbību 2018.gada pārejas periodā, kamēr tiks uzsākta jauno fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošana..

1 000 000

-

-1 000 000

Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas”, lai nodrošinātu Valsts pētījumu programmu īstenotājiem finansējumu atbilstoši konkursu rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu.

122 837

-

-122 837