Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt valsts un augstskolu zinātnisko institūtu darbību, ieskaitot administratīvā un zinātniskā personāla bāzes atalgojumu, infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanu, zinātnisko institūtu ES struktūrfondu līdzfinansējumu un valsts zinātnisko institūciju veikto pievienotās vērtības nodokļa maksājumu līdzfinansēšanu, īstenojot Eiropas Savienības pamatprogrammu projektus, kā arī nodrošināt Vienotā nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla pakalpojumus zinātniskiem institūtiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. aprēķinu veikšana, lēmuma pieņemšana, tiesību aktu izstrāde un administrēšana finanšu resursu piešķiršanai zinātnisko institūciju infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanai, zinātnisko institūciju ES struktūrfondu līdzfinansējumam un zinātnisko institūciju administratīvā un zinātniskā personāla bāzes finansējumam;
 2.  
  • izmaksas, kas saistītas ar piekļuves nodrošināšanu starptautiskajām zinātniskajām digitālajām bibliotēkām un zinātniskās literatūras datubāzēm (tai skaitā akadēmisko datubāžu lietošanas tiesību iegāde);
  • globālā interneta pieslēguma abonēšanas izmaksas;
  • galveno valsts akadēmisko centru savienojumu un tīkla mezglu uzturēšanas izmaksas (tai skaitā nepieciešamo optisko dzīslu un datu pārraides kanālu īre);
  • nacionālās zinātniskās darbības portāla uzturēšanas izmaksas;
  • vienotā datu centra uzturēšanas izmaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, valsts zinātniskie institūti, valsts augstskolas, valsts augstskolu zinātniskie institūti.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Bāzes finansējuma nodrošinājums zinātniskajām institūcijām

Akadēmiskā tīkla izmantošana: zinātnisko institūciju lejupielādētie raksti ScienceDirect datubāzē (rakstu skaits)

407 635

470 717

470 717

470 717

470 717

Piešķirtie Eiropas patenti, kas pieteikti no zinātniekiem, kas rezidē Latvijā (skaits)

16

16

16

16

16

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskajā datu bāzē Scopus (skaits)

1 871

1 880

1 880

1 880

1 880

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

28 499 864

27 185 972

28 737 432

27 636 444

27 636 444

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 313 892

1 551 460

-1 100 988

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,6

5,7

-3,8

-

 

Atlīdzība, euro

86 072

127 390

127 174

139 868

139 868

Vidējais amata vietu skaits gadā

2,3

5

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 102

2 123

2 120

2 331

2 331

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

466

 

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

742

1 552 202

1 551 460

t. sk.:

Citas izmaiņas

742

1 552 202

1 551 460

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

513

513

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana.

742

-

-742

Finansējums, lai atbilstoši MK 01.11.2016 sēdē pieņemtajam lēmumam no Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.1.apakšpunktā noteiktajiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējiem resursiem nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma „Latvijas pētniecības kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu zinātnes bāzes finansējumu.

-

551 689

551 689

Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Latvijas zinātnisko institūciju darbību 2018.gada pārejas periodā, kamēr tiks uzsākta jauno fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošana..

-

1 000 000

1 000 000