Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt valsts un augstskolu zinātnisko institūtu darbību, ieskaitot administratīvā un zinātniskā personāla bāzes atalgojumu, infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanu, zinātnisko institūtu ES struktūrfondu līdzfinansējumu un valsts zinātnisko institūciju veikto pievienotās vērtības nodokļa maksājumu līdzfinansēšanu, īstenojot Eiropas Savienības pamatprogrammu projektus, kā arī nodrošināt Vienotā nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla pakalpojumus zinātniskiem institūtiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. aprēķinu veikšana, lēmuma pieņemšana, tiesību aktu izstrāde un administrēšana finanšu resursu piešķiršanai zinātnisko institūciju infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanai, zinātnisko institūciju ES struktūrfondu līdzfinansējumam un zinātnisko institūciju administratīvā un zinātniskā personāla bāzes finansējumam;
 2.  
  • izmaksas, kas saistītas ar piekļuves nodrošināšanu starptautiskajām zinātniskajām digitālajām bibliotēkām un zinātniskās literatūras datubāzēm (tai skaitā akadēmisko datubāžu lietošanas tiesību iegāde);
  • globālā interneta pieslēguma abonēšanas izmaksas;
  • galveno valsts akadēmisko centru savienojumu un tīkla mezglu uzturēšanas izmaksas (tai skaitā nepieciešamo optisko dzīslu un datu pārraides kanālu īre);
  • nacionālās zinātniskās darbības portāla uzturēšanas izmaksas;
  • vienotā datu centra uzturēšanas izmaksas.

Apakšprogrammas izpildītāji: Izglītības un zinātnes ministrija, valsts zinātniskie institūti, valsts augstskolas, valsts augstskolu zinātniskie institūti.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Bāzes finansējuma nodrošinājums zinātniskajām institūcijām

Akadēmiskā tīkla izmantošana: zinātnisko institūciju lejupielādētie raksti ScienceDirect datubāzē (rakstu skaits)

-

-

470 717

517 788

569 567

Piešķirtie Eiropas patenti, kas pieteikti no zinātniekiem, kas rezidē Latvijā (skaits)

-

-

16

16

16

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskajās datu bāzēs Scopus, Web of Science (skaits)

-

-

1 880

1 880

1 880

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

22 017 743

27 142 728

27 185 972

27 736 919

27 635 880

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 124 985

43 244

550 947

-101 039

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23,3

0,2

2,0

-0,4

Atlīdzība, euro

11 378

86 072

127 390

126 661

139 304

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,4

2,6

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 770

2 810

2 214

2 214

2 214

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 881

576

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

32 817

76 061

43 244

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

76 061

76 061

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

-

76 061

76 061

Citas izmaiņas

32 817

-

-32 817

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 03.13.00 “Studiju virzienu akreditācija” Latvijas nacionālās kvalitātes nodrošināšanas institūcijas izveidei atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 13.3.apakšpunktam

32 817

-

-32 817