Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts un augstskolu zinātnisko institūtu darbību, ieskaitot administratīvā un zinātniskā personāla bāzes atalgojumu, infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanu, zinātnisko institūtu ES struktūrfondu līdzfinansējumu un valsts zinātnisko institūciju veikto pievienotās vērtības nodokļa maksājumu līdzfinansēšanu, īstenojot ES pamatprogrammu projektus, kā arī nodrošināt Vienotā nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla pakalpojumus zinātniskiem institūtiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. aprēķinu veikšana, lēmuma pieņemšana, tiesību aktu izstrāde un administrēšana finanšu resursu piešķiršanai zinātnisko institūciju infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanai, zinātnisko institūciju ES struktūrfondu līdzfinansējumam un zinātnisko institūciju administratīvā un zinātniskā personāla bāzes finansējumam;
  2. lai nodrošinātu zinātnisko darbību, papildus zinātnes bāzes finansējumam, zinātniskajai institūcijai tiek nodrošināta bezmaksas pieeja vienotajam nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskajam pamattīklam, sedzot šādus pamattīkla uzturēšanas izdevumus: 
  • izmaksas, kas saistītas ar piekļuves nodrošināšanu starptautiskajām zinātniskajām digitālajām bibliotēkām un zinātniskās literatūras datubāzēm (tai skaitā akadēmisko datubāžu lietošanas tiesību iegāde);
  • globālā interneta pieslēguma abonēšanas izmaksas;
  • galveno valsts akadēmisko centru savienojumu un tīkla mezglu uzturēšanas izmaksas (tai skaitā nepieciešamo optisko dzīslu un datu pārraides kanālu īre);
  • nacionālās zinātniskās darbības portāla uzturēšanas izmaksas;
  • vienotā datu centra uzturēšanas izmaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, valsts zinātniskie institūti, valsts augstskolas, valsts augstskolu zinātniskie institūti.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Bāzes finansējuma nodrošinājums zinātniskajām institūcijām

Akadēmiskā tīkla izmantošana: zinātnisko institūciju lejupielādētie raksti ScienceDirect datubāzē (skaits)

497 034

500 000

 

500 000

 

500 000

500 000

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskajā datu bāzē Scopus (skaits)

2 306

2 375

 

2 375

2 375

2 375

Ieguldījumi P&A uz 1 zinātnisko darbinieku PLE izteiksmē no vidējā ES-27 rādītāja [13] (%)

-

-

34,3

35,7

37,1

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

28 136 980

27 786 688

27 635 880

27 635 880

27 635 880

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-350 292

-150 808

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,2

-0,5

-

-

Atlīdzība, euro

79 789

139 868

139 304

139 304

139 304

Vidējais amata vietu skaits gadā

3,6

5

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 847

2 331

2 322

2 322

2 322

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

150 808

          -

-150 808

 

Citas izmaiņas

150 808

-

-150 808

Zinātnisko institūciju darbības starptautiskajam novērtējumam atbilstoši Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§.  2. punktam

150 244

-

-150 244

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

564

-

-564