Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts un augstskolu zinātnisko institūtu darbību, ieskaitot administratīvā un zinātniskā personāla bāzes atalgojumu, infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanu, zinātnisko institūtu ES struktūrfondu līdzfinansējumu un valsts zinātnisko institūciju veikto pievienotās vērtības nodokļa maksājumu līdzfinansēšanu, īstenojot ES pamatprogrammu projektus, kā arī nodrošināt Vienotā nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla pakalpojumus zinātniskiem institūtiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. aprēķinu veikšana, lēmuma pieņemšana, tiesību aktu izstrāde un administrēšana finanšu resursu piešķiršanai zinātnisko institūciju infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanai, zinātnisko institūciju ES struktūrfondu līdzfinansējumam un zinātnisko institūciju administratīvā un zinātniskā personāla bāzes finansējumam;
  2. lai nodrošinātu zinātnisko darbību, papildus zinātnes bāzes finansējumam, zinātniskajai institūcijai tiek nodrošināta bezmaksas pieeja vienotajam nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskajam pamattīklam, sedzot šādus pamattīkla uzturēšanas izdevumus:
  • izmaksas, kas saistītas ar piekļuves nodrošināšanu starptautiskajām zinātniskajām digitālajām bibliotēkām un zinātniskās literatūras datubāzēm (tai skaitā akadēmisko datubāžu lietošanas tiesību iegāde);
  • globālā interneta pieslēguma abonēšanas izmaksas;
  • galveno valsts akadēmisko centru savienojumu un tīkla mezglu uzturēšanas izmaksas (tai skaitā nepieciešamo optisko dzīslu un datu pārraides kanālu īre);
  • nacionālās zinātniskās darbības portāla uzturēšanas izmaksas;
  • vienotā datu centra uzturēšanas izmaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM, valsts zinātniskie institūti, valsts augstskolas, valsts augstskolu zinātniskie institūti.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Bāzes finansējuma nodrošinājums zinātniskajām institūcijām

Akadēmiskā tīkla izmantošana: zinātnisko institūciju lejupielādētie raksti ScienceDirect datubāzē (skaits)

674 109

 

500 000

 

500 000

500 000

500 000

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskajā datu bāzē Scopus (skaits)

2 544

 

2 375

2 375

2 375

2 375

Ieguldījumi P&A uz 1 zinātnisko darbinieku PLE izteiksmē no vidējā ES-27 rādītāja (%) [13]

-

34,3

35,7

37,1

37,1

Zinātnes bāzes finansējuma nodrošināšana

Maģistra un doktora grāda ieguvēji zinātniskajos institūtos, kas saņem zinātnes bāzes finansējumu (skaits)

-

-

195

195

195

Zinātniskie darbinieki (skaits)

-

-

7 000

7 000

7 000

Pētniecībā nodarbināti jaunie zinātnieki – maģistranti, doktoranti un doktora grāda ieguvēji (skaits)

-

-

400

400

400

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

27 641 887

27 635 880

35 235 880

35 235 880

35 235 880

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6 007

7 600 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

27,5

-

-

Atlīdzība, euro

98 033

139 304

139 304

139 304

139 304

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

5

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 634

2 322

2 322

2 322

2 322

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

7 600 000

7 600 000

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

7 600 000

7 600 000

Zinātnes bāzes finansējuma palielināšanai un fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai

-

7 600 000

7 600 000