Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tām sabiedrības grupām, kurām ir objektīvas pašaprūpes problēmas, paplašinot klientu iespējas neatkarīgas dzīves prasmju apguvei.

Galvenās aktivitātes:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

1.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām,

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar smagiem fiziska un garīga rakstura traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

2.

„Pusceļa mājas” pakalpojumi

Personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem

„Pusceļa mājas” ir valsts sociālās aprūpes centru struktūrvienības, kuras sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus centru klientiem.

Pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināts mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, veicināšana, klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un īstenošana, individuāla atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā.

Apakšprogrammas izpildītāji: 5 valsts sociālās aprūpes centri (turpmāk – VSAC) – VSAC “Kurzeme”, VSAC “Latgale”, VSAC “Rīga”, VSAC “Vidzeme”, VSAC “Zemgale” (turpmāk – centri).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus valsts sociālās aprūpes centros, t.sk. “pusceļa mājās” (vidēji gadā)

3 989

4 054

4 000

4 000

4 000

Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu (skaits)

296

300

300

250

200

Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem valsts sociālās aprūpes centros, īpatsvars ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko apmaksā no valsts budžeta, saņēmēju kopskaitā (ieskaitot pakalpojuma saņēmējus līgumorganizācijās, %)

80,5

80,1

80,8

80,8

85

Personu, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumus, īpatsvars valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumu saņēmēju kopskaitā (%)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Efektīva un klientorientēta valsts sociālās aprūpes centru darbība

Higiēnas prasībām atbilstošas vietas valsts sociālās aprūpes centros (maksimālais skaits)

4193

4000

4000

4000

4 000

Nodrošinātas supervīzijas valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un klientu drošību, un atbalsts darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem un aktīvi iesaistās bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pārejas uz citām ārpusģimenes aprūpes formām vai adopcijas veicināšanā

Supervīzijas pakalpojumu (21 stundas apjomā) saņēmušo personu skaits

454

454

454

454

454

Uzlabots ēku un telpu tehniskais stāvoklis

Veikti ēku un telpu atjaunošanas pasākumi (filiāļu skaits)1

-

-

6

2

2

Piezīmes.

1Rādītāju uzsāk mērīt ar 2020.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

41988 339

43895 242

47646 917

46 370 556

46 317 216

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1906 903

3751 675

-1276 361

-53 340

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,5

8,5

-2,7

-0,1

Atlīdzība, euro

28304 396

32553 585

34693 124

34 480 276

34 480 276

Vidējais amata vietu skaits gadā

2882,5

3009

3 009

3 009

3 009

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

816,2

899,5

957,5

951,6

951,6

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

71348

75795

118 642

119 641

119 641

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

298

3751 973

3751 675

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1044 789

1044 789

Prioritārā pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts sociālās aprūpes centros” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punktam

-

509 580

509 580

Prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošana atbilstoši priekšlikumam Nr.102 un Nr.56 2.lasījumam

-

535 209

535 209

Vienreizēji pasākumi

298

-

-298

Izdevumu samazinājums VSAC “Zemgale” (36 euro apmērā) un VSAC “Vidzeme” (262 euro) klientu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai saistībā ar 2019.gadā izdevumu finansēšanai novirzīto 2018.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu

298

-

-298

Citas izmaiņas

-

2707 184

2 707 184

Izdevumu palielinājums 2019.-2021.gada prioritārā pasākuma “Ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana” īstenošanai (valsts sociālās aprūpes centru darbinieku atalgojuma palielināšana), atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punktam

-

1604 330

1604 330

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta

programmām (apakšprogrammām)

 

1102 854

1102 854

Izdevumu palielinājums valsts sociālās aprūpes centru vienreizēju infrastruktūras sakārtošanas pasākumu nodrošināšanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokola Nr.5 33.§ 27.1.apakšpunktam un 27.3.apakšpunktam

-

158 000

158 000

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts sociālās aprūpes centros” īstenošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 20.punktam

-

944 854

944 854