Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tām sabiedrības grupām, kurām ir objektīvas pašaprūpes problēmas, paplašinot klientu iespējas neatkarīgas dzīves prasmju apguvei.

Galvenās aktivitātes:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

1.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām,

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

2.

“Pusceļa mājas” pakalpojumi

 

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

“Pusceļa mājas” ir valsts sociālās aprūpes centru struktūrvienības, kuras sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus centru klientiem.

Pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināts mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, veicināšana, klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un īstenošana, individuāla atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā.

 

Apakšprogrammas izpildītāji: 5 valsts sociālās aprūpes centri (turpmāk – VSAC) – VSAC “Kurzeme”, VSAC “Latgale”, VSAC “Rīga”, VSAC “Vidzeme”, VSAC “Zemgale” (turpmāk – centri).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus valsts sociālās aprūpes centros, t.sk. „pusceļa mājās” (vidēji gadā)

4 154

4 350

4 054

4 000

4 000

Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu (skaits)

378

350

300

250

200

 

Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem valsts sociālās aprūpes centros, īpatsvars ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko apmaksā no valsts budžeta, saņēmēju kopskaitā (ieskaitot pakalpojuma saņēmējus līgumorganizācijās, %)

81,1

81,8

80,1

80,8

80,8

Personu, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumus, īpatsvars valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumu saņēmēju kopskaitā (%)

2,9

2,8

3,0

3,0

3,0

Efektīva un klientorientēta valsts sociālās aprūpes centru darbība

 Valsts sociālās aprūpes centru filiāles, kurās uzlaboti dzīves apstākļi pakalpojumu saņēmējiem un sasniegta telpu atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām (skaits) 23

2

2

1

1

0

Higiēnas prasībām atbilstošas vietas valsts sociālās aprūpes centros (maksimālais skaits)

4 242

4 250

4 000

4 000

3 950

 

Nodrošinātas supervīzijas valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un klientu drošību, un atbalsts darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem un aktīvi iesaistās bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pārejas uz citām ārpusģimenes aprūpes formām vai adopcijas veicināšanā

Supervīzijas pakalpojumu (21 stundas apjomā) saņēmušo personu skaits24

-

454

454

454

454

23Rādītāja sasniegšanai piesaistīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi.

24Rādītāju uzsāka mērīt ar 2018.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

36 013 421

38 068 829

43 895 242

45 657 274

45 657 274

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 055 408

5 826 413

1 762 032

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,7

15,3

4

-

Atlīdzība, euro

24 640 819

26 848 421

32 553 585

34 157 915

34 157 915

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 926,1

3 076,7

3 00925

3 00925

3 00925

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

700,2

725,7

899,5

943,9

943,9

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

53 507

54 004

75 795

75 795

75 795

25Veiktas izmaiņas amata vietu skaitā, t. sk.:

  • samazinātas 43 amata vietas saistībā ar valsts sociālā aprūpes centra “Vidzeme” filiāles slēgšanu, vienlaikus pārdalot vienu amata vietu uz apakšprogrammu 97.01.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”;
  • pārskatot pakalpojuma sniegšanas procesus, samazinātas 24,7 atbalsta personāla amata vietas, nodrošinot Valsts pārvaldes reformu plāna 2020.gadam ieviešanu.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

819 936

6 646 349

5 826 413

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

4 812 988

4 812 988

Prioritārā pasākuma “Ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punktam

-

4 812 988

4 812 988

Vienreizēji pasākumi

634 500

298

-634 202

Izdevumu samazinājums valsts sociālo aprūpes centru sniegto pakalpojumu apmaksai 2018.gadā saistībā ar finansēšanai novirzīto 2017.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu

500

-

-500

Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu klientu ēdināšanas izdevumu apmaksu saistībā ar cenu pieaugumu pārtikai VSAC “Zemgale” 36 euro apmērā un VSAC “Vidzeme” 262 euro apmērā, finansēšanai novirzot 2018.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu

-

298

298

Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (atbalsts valsts sociālajiem aprūpes centriem, kuros uzturas bērni, nodrošinot finansiālu motivāciju)

634 000

-

-634 000

Citas izmaiņas

185 436

1 833 063

1 647 627

Atlīdzības palielinājums ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60 88.§ 6.3.2.apakšpunktam

-

889 376

889 376

Atlīdzības palielinājums ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60 30.§ 3.3.1.apakšpunktam

-

943 687

943 687

Izdevumu samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājuma nodrošināšanai saistībā ar 2017.gada 8.augustā izsludinātajiem grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”  atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam

6 887

-

-6 887

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

178 549

-

-178 549

Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.01.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” saistībā ar valsts sociālā aprūpes centra “Vidzeme” filiāles slēgšanu, vienlaikus pārdalot vienu amata vietu, lai nodrošinātu valsts atbalsta pašvaldībām par sociālo pakalpojumu sniegšanu personas dzīvesvietā administrēšanu un uzraudzību, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokola Nr.5 33.§ 27.2.apakšpunktam

20 549

-

-20 549

Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” saistībā ar valsts sociālā aprūpes centra “Vidzeme” filiāles slēgšanu, lai nodrošinātu 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ietvaros uzsāktās Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmas -  Aizgādnības informācijas sistēma  - izveides pabeigšanu,  atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokola Nr.5 33.§ 27.3.apakšpunktam

158 000

-

-158 000