Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tām sabiedrības grupām, kurām ir objektīvas pašaprūpes problēmas, paplašinot klientu iespējas neatkarīgas dzīves prasmju apguvei.

Galvenās aktivitātes:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

1.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām,

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

2.

„Pusceļa mājas” pakalpojumi

 

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

„Pusceļa mājas” ir valsts sociālās aprūpes centru struktūrvienības, kuras sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus centru klientiem.

Pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināts mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, veicināšana, klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un īstenošana, individuāla atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā.

Apakšprogrammas izpildītāji: 5 valsts sociālās aprūpes centri (turpmāk – VSAC) – VSAC „Kurzeme”, VSAC „Latgale”, VSAC „Rīga”, VSAC „Vidzeme”, VSAC „Zemgale” (turpmāk – centri).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus valsts sociālās aprūpes centros, t.sk. „pusceļa mājās” (vidēji gadā)

4 298

4 405

4 350

4 300

4 300

Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu (skaits)

366

370

350

300

300

Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem valsts sociālās aprūpes centros, īpatsvars ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko apmaksā no valsts budžeta, saņēmēju kopskaitā (ieskaitot pakalpojuma saņēmējus līgumorganizācijās, %)

81,7

81,5

81,8

81,6

81,6

Personu, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumus, īpatsvars valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumu saņēmēju kopskaitā (%)

2,9

2,7

2,8

2,8

2,8

Efektīva un klientorientēta valsts sociālās aprūpes centru darbība

 Valsts sociālās aprūpes centru filiāles, kurās uzlaboti dzīves apstākļi pakalpojumu saņēmējiem un sasniegta telpu atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām (skaits)*

1

2

2

2

2

Higiēnas prasībām atbilstošas vietas valsts sociālās aprūpes centros (maksimālais skaits)

4 256

4 333

4 250

4 250

4 250

Nodrošinātas supervīzijas valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un klientu drošību, un atbalsts darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem un aktīvi iesaistās bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pārejas uz citām ārpusģimenes aprūpes formām vai adopcijas veicināšanā

Supervīzijas pakalpojumu (21 stundas apjomā) saņēmušo personu skaits**

-

-

454

454

454

Darbinieku skaits, kuri piedalās pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā***

-

-

372

 

 

*Rādītāja sasniegšanai piesaistīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi.

** Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu.

*** Rādītājs tiek mērīts tikai 2018.gadā.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

35 371 684

36 530 284

38 068 829

37 427 442

37 427 442

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 158 600

1 538 545

-641 387

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,3

4,2

-1,7

-

Atlīdzība, euro

24 554 950

25 174 876

26 848 421

26 207 534

26 207 534

Vidējais amata vietu skaits gadā

3 002,1

3 076,7

3 076,7

3 076,7

3 076,7

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

680,1

680,4

725,7

708,4

708,4

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

53 995

55 309

54 004

54 004

54 004

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

185 000

1 723 545

1 538 545

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

684 000

684 000

Prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (atbalsts valsts sociālajiem aprūpes centriem, kuros uzturas bērni, nodrošinot finansiālu motivāciju un supervīzijas darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem)

 

684 000

684 000

Citas izmaiņas

185 000

1 039 545

854 545

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 9.punktam

-

990 164

990 164

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam

-

49 381

49 381

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

185 000

-

-185 000

Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”, lai nodrošinātu centralizētu valsts sociālās aprūpes centru nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izdevumu segšanu

185 000

-

-185 000