Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tām sabiedrības grupām, kurām ir objektīvas pašaprūpes problēmas, paplašinot klientu iespējas neatkarīgas dzīves prasmju apguvei.

 

Galvenās aktivitātes:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

1.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām,

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

2.

„Pusceļa mājas” pakalpojumi

 

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

„Pusceļa mājas” ir valsts sociālās aprūpes centru struktūrvienības, kuras sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus centru klientiem.

Pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināts mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, veicināšana, klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un īstenošana, individuāla atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā.

Apakšprogrammas izpildītāji: 5 valsts sociālās aprūpes centri (turpmāk – VSAC) – VSAC „Kurzeme”, VSAC „Latgale”, VSAC „Rīga”, VSAC „Vidzeme”, VSAC „Zemgale” (turpmāk – centri).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus valsts sociālās aprūpes centros, t.sk. „pusceļa mājās” (vidēji gadā)

4 291

4 432

4 405

4 350

4 350

Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu (skaits)

377

420

370

350

300

Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem valsts sociālās aprūpes centros, īpatsvars ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko apmaksā no valsts budžeta, saņēmēju kopskaitā (ieskaitot pakalpojuma saņēmējus līgumorganizācijās, %)

81,4

82,0

81,5

81,0

81,0

Personu, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumus, īpatsvars valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumu saņēmēju kopskaitā (%)

3,0

3,0

2,7

2,8

2,8

Efektīva un klientorientēta valsts sociālās aprūpes centru darbība

 Valsts sociālās aprūpes centru filiāles, kurās uzlaboti dzīves apstākļi pakalpojumu saņēmējiem un sasniegta telpu atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām (skaits)*

1

1

2

2

2

Higiēnas prasībām atbilstošas vietas valsts sociālās aprūpes centros (maksimālais skaits)**

-

4 333

4 333

4 250

4 250

*Rādītāja sasniegšanai piesaistīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi.

**Rādītāju uzsāk mērīt ar 2016.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

36 079 358

36 280 665

36 530 284

36 529 784

36 529 784

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

201 307

249 619

-500

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,6

0,7

-

-

Atlīdzība, euro

24 357 732

24 555 001

25 174 876

25 174 876

25 174 876

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 997,2

3 078,7

3 076,7*

3 076,7

3 076,7

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

675,6

663,4

680,4

680,4

680,4

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

60 113

46 123

55 309

55 309

55 309

* 2 amata vietas pārdalītas uz LM pamatbudžeta apakšprogrammu 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” (nepārdalot finansējumu), nepalielinot kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

370 756

620 375

249 619

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

619 875

619 875

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam

-

51 139

51 139

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam

-

568 736

568 736

Vienreizēji pasākumi

-

500

500

Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu valsts sociālo aprūpes centru sniegto pakalpojumu apmaksu 2017.gada sākumā, finansēšanai novirzot daļu no prognozētā 2016.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma

-

500

500

Citas izmaiņas

370 756

-

-370 756

Izdevumu samazinājums saistībā ar valsts sociālās aprūpes institūciju klientu, kuru uzturēšanās izdevumi tiek segti no citiem avotiem (klientu, to apgādnieku un pašvaldību maksājumiem), skaita samazināšanos (saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem samazināšanos)

300 000

-

-300 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

70 756

-

-70 756

Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”, lai nodrošinātu centralizētu datu pārraides tīkla darbību valsts sociālās aprūpes centros

70 756

-

-70 756