Apakšprogrammas mērķis:

sniegt ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tām sabiedrības grupām, kurām ir objektīvas pašaprūpes problēmas, paplašinot klientu iespējas neatkarīgas dzīves prasmju apguvei.

Galvenās aktivitātes:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

1.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem — uz laiku, līdz tiek uzsākta aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē, vai atgriežas ģimenē, bet kopumā ne ilgāk kā sešus mēnešus

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām,

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar smagiem un ļoti smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai bērniem ar smagiem un ļoti smagiem fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar kombinētiem smagiem un ļoti smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem, kuriem funkcionālo traucējumu dēļ nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, pie aizbildņa vai audžuģimenē

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

2.

“Pusceļa mājas” pakalpojumi

 

Personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem

“Pusceļa mājas” ir VSAC struktūrvienības, kuras sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus centru klientiem.

Pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināts mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, veicināšana, klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un īstenošana, individuāla atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā.

Apakšprogrammas izpildītāji: 4 VSAC – VSAC “Kurzeme”, VSAC “Latgale”, VSAC “Rīga”, VSAC “Zemgale” (turpmāk – centri).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus valsts sociālās aprūpes centros, t.sk. “pusceļa mājās” (vidēji gadā)

3 884

4 000

4 000

3 900

3 900

Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu (skaits)

406

300

350

350

350

Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem valsts sociālās aprūpes centros, īpatsvars ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko apmaksā no valsts budžeta, saņēmēju kopskaitā, ieskaitot pakalpojuma saņēmējus līgumorganizācijās (%)

80,4

80,8

80,8

80,8

80,8

Personu, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumus, īpatsvars valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumu saņēmēju kopskaitā (%)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Efektīva un klientorientēta valsts sociālās aprūpes centru darbība

Higiēnas prasībām atbilstošas vietas valsts sociālās aprūpes centros (maksimālais skaits)

4 003

4 000

4 000

3 900

3 900

Nodrošinātas supervīzijas valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un klientu drošību, un atbalsts darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem un aktīvi iesaistās bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pārejas uz citām ārpusģimenes aprūpes formām vai adopcijas veicināšanā

Supervīzijas pakalpojumu (21 stundas apjomā) saņēmušo personu skaits

454

454

454

454

454

Uzlabots  ēku un telpu tehniskais stāvoklis

Filiāles, kurās veikti ēku un telpu atjaunošanas pasākumi  (skaits)1

-

6

2

1

1

Piezīmes.
1 Rādītāju uzsāka mērīt ar 2020. gadu.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

45 911 674

47 646 917

49 154 439

49 118 523

48 781 096

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 735 243

1 507 522

-35 916

-337 427

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,8

3,2

-0,1

-0,7

Atlīdzība, euro

32 332 940

34 693 124

35 525 742

35 525 742

35 525 742

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 787,6

3 009

2 893,51

2 893,51

2 893,51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

964,2

957,5

1 020,5

1 020,5

1 020,6

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

80 319

118 642

90 517

90 517

87 922

Piezīmes.
1 2021.-2023.gadā veiktas izmaiņas amata vietu skaitā:

  • samazinot 113 amata vietas, ņemot vērā, ka  VSAC “Rīga” filiālēs “Ezerkrasti”, “Jugla” VSAC “Vidzeme” filiālēs “Ropaži”, “Valka” un VSAC “Zemgale” filiālēs “Iecava”, “Lielbērze”, “Jelgava”, “Ķīši” un “Ziedkalne” ēdināšanas pakalpojums turpmāk tiks nodrošināts kā ārpakalpojums;
  • samazinot 1 amata vietu (finansējumu novirzot VSAC nodarbināto atlīdzības palielināšanai) saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 4.septembra rīkojumu Nr.483 “Par valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” un valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” reorganizāciju un valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” izveidošanu”;
  • samazinot ilgstoši vakantās 1,5 amata vietas (finansējumu novirzot valsts sociālās aprūpes centros nodarbināto atlīdzības palielināšanai) un veicot amata vietu pārdali apakšprogrammai 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, izveidojot 1,5 jaunas IT sistēmu analītiķu amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 032 964

3 540 486

1 507 522

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 824 018

2 824 018

Prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana”  īstenošana (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

 

2 042 744

2 042 744

Prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” apakšpasākuma “Ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un pensiju apmēru pārskatīšanu saistītie pakalpojumi” īstenošana atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punktam (VSAC klientiem pienākošās naudas summas personiskiem izdevumiem palielināšana)

-

219 779

219 779

Prioritārā pasākuma “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana” īstenošana atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punktam (VSAC klientiem pienākošās naudas summas personiskiem izdevumiem 15% apmērā izmaksām no pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra nodrošināšana)

-

561 495

561 495

Vienreizēji pasākumi

17 424

-

-17 424

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

17 424

-

-17 424

Citas izmaiņas

2 015 540

716 468

-1 299 072

Izdevumu palielinājums, lai segtu ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus saistībā ar prognozēto ieņēmumu no klientu pensijām un pabalstiem apmēra pieaugumu

-

394 107

394 107

Izdevumu palielinājums 2020.-2022.gada prioritārā pasākuma “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)

-

322 361

322 361

Izdevumu samazinājums 2020.-2022. gada prioritārā pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts sociālās aprūpes centros” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)

118 659

-

-118 659

Izdevumu samazinājums saistībā ar maksas klientu skaita samazināšanos VSAC

228 348

-

-228 348

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

188 470

-

-188 470

Izdevumu samazinājums 2020.-2022. gada prioritārā pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts sociālās aprūpes centros” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 20.punkts)

944 854

-

-944 854

Izdevumu samazinājums 2020. gada prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai, ņemot vērā, ka likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 2.lasījumā Saeimā finansējums tika piešķirts vienam gadam

535 209

-

-535 209