Apakšprogrammas mērķis:

sniegt ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tām sabiedrības grupām, kurām ir objektīvas pašaprūpes problēmas, paplašinot klientu iespējas neatkarīgas dzīves prasmju apguvei.

Galvenās aktivitātes:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

1.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem — uz laiku, līdz tiek uzsākta aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē, vai atgriežas ģimenē, bet kopumā ne ilgāk kā sešus mēnešus

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām,

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar smagiem un ļoti smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai bērniem ar smagiem un ļoti smagiem fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar kombinētiem smagiem un ļoti smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem, kuriem funkcionālo traucējumu dēļ nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, pie aizbildņa vai audžuģimenē

Bērni ar invaliditāti un smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

2.

„Pusceļa mājas” pakalpojumi

 

Personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas ar I un II grupas invaliditāti)

“Pusceļa mājas” ir VSAC struktūrvienības, kuras sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus centru klientiem.

Pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināts mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, veicināšana, klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un īstenošana, individuāla atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā.

Apakšprogrammas izpildītāji: 4 VSAC – VSAC “Kurzeme”, VSAC “Latgale”, VSAC “Rīga”, VSAC “Zemgale” (turpmāk – centri).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus VSAC, t.sk. “pusceļa mājās”, vidēji gadā (skaits)

3 773

4 000

3 650

3 600

3 560

Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu (skaits)

396

350

300

300

250

Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem VSAC, īpatsvars ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko apmaksā no valsts budžeta, saņēmēju kopskaitā, ieskaitot pakalpojuma saņēmējus līgumorganizācijās (%)

80,6

80,8

80,9

80,7

80,5

Personu, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumus, īpatsvars VSAC pakalpojumu saņēmēju kopskaitā (%)

3,1

3,0

3,3

3,3

3,4

Efektīva un klientorientēta VSAC darbība

Higiēnas prasībām atbilstošas vietas VSAC (maksimālais skaits)

3 817

4 000

3 560

3 560

3 560

Nodrošinātas supervīzijas VSAC darbiniekiem, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un klientu drošību, un atbalsts darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem un aktīvi iesaistās bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pārejas uz citām ārpusģimenes aprūpes formām vai adopcijas veicināšanā

Supervīzijas pakalpojumu (21 stundas apjomā) saņēmušās personas (skaits)

454

454

454

454

454

Uzlabots  ēku un telpu tehniskais stāvoklis

Filiāles, kurās veikti ēku un telpu atjaunošanas pasākumi  (skaits)

19

2

1

1

1

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

50 738 699

49 154 439

58 842 542

51 094 247

51 094 247

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 584 260

9 688 103

-7 748 295

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,1

19,7

-13,2

-

Atlīdzība, euro

34 839 967

35 525 742

39 249 761

37 838 893

37 838 893

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 736,5

2 893,5

2 8891

2 8891

2 8891

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 058,4

1 020,5

1 127,7

1 087

1 087

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

84 900

90 517

153 874

153 874

153 874

Piezīmes.

1 2022. gadā un turpmāk ik gadu veiktas izmaiņas amata vietu skaitā, samazinot 4,5 amata vietas (nepārdalot finansējumu, bet to novirzot VSAC nodarbināto atlīdzības palielināšanai), ņemot vērā, ka VSAC “Zemgale” filiālē “Rūja” ēdināšanas pakalpojums turpmāk tiks nodrošināts kā ārpakalpojums un veicot amata vietu pārdali:

- apakšprogrammai 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”, izveidojot 2 jaunas vecāko ekspertu amata vietas,

- apakšprogrammai 05.62.00 “Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana”, izveidojot 2,5 jaunas ārstu ekspertu amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

53 340

9 741 443

9 688 103

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

9 724 019

9 724 019

Prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana”  īstenošana (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

344 918

344 918

Prioritārā pasākuma “Piemaksu nodrošināšana valsts sociālās aprūpes centros nodarbinātajiem” īstenošana atbilstoši MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punktam (vienotas pieejas nodarbināto motivēšanai nodrošināšana valsts sociālo aprūpes centru darbiniekiem)

-

1 410 868

1 410 868

Prioritārā pasākuma “Atalgojuma paaugstināšana aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” īstenošana atbilstoši MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punktam (konkurētspējīgāka atalgojuma nodrošināšana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās)

-

1 968 233

1 968 233

Prioritārā pasākuma “Valsts sociālo aprūpes centru infrastruktūras sakārtošana” īstenošana atbilstoši MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punktam (ēku un telpu atjaunošanas pasākumu nodrošināšana)

-

6 000 000

6 000 000

Citas izmaiņas

53 340

17 424

-35 916

Izdevumu palielinājums remontdarbu veikšanai valsts sociālās aprūpes institūcijās, ņemot vērā, ka 2021. gadā tika veikts vienreizējs izdevumu samazinājums saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

17 424

17 424

Izdevumu samazinājums 2020.-2022. gada prioritārā pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts sociālās aprūpes centros” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)

53 340

-

-53 340