Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt starptautiski atzīta nemateriālā kultūras mantojuma – Latviešu folkloras krātuves materiālu krājuma (tai skaitā, UNESCO Pasaules atmiņas reģistrā iekļautā Krišjāņa Barona Dainu skapja) saglabāšanu, publiskošanu (digitālā formātā) un izpēti.

Galvenās aktivitātes:

  1. informācijas tehnoloģiju risinājumu attīstība un IT pakalpojumi gan pētniecības, gan kultūras mantojuma uzturēšanas un publiskošanas (digitālā formātā), gan izglītības procesa vajadzībām nodrošināšana;
  2. folkloras materiālu – rokrakstu manuskriptu, attēlu, ieskaņojumu, video – publiskošana tiešsaistē digitālā formātā;
  3. Latviešu folkloras krātuves, tai skaitā Krišjāņa Barona Dainu skapja, uzturēšana un krājuma materiālu papildināšana, arhīva materiālu konservācija un apstrāde;
  4. Latviešu folkloras krātuves kolekciju un nemateriālā kultūras mantojuma aspektu zinātniska izpēte, zināšanu pārnese Latvijas un starptautiskos zinātniskos forumos, zinātnisku publikāciju sagatavošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Universitātes aģentūra “Literatūras, folkloras un mākslas institūts”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Latviešu folkloras krātuves materiālu digitalizācija, publiskošana tiešsaistē, kolekciju papildināšana un izpēte

Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā ievietoti manuskriptu faili (skaits)

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

Noorganizēti semināri un konferences (skaits)

3

3

4

3

3

Iesniegti publicēšanai un publicēti zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, kas nodrošina kvalitatīvu folkloras mantojuma interpretāciju (skaits)

11

7

10

10

10

Latviešu folkloras krātuves tiešsaistes platformas attīstīšana, funkciju pilnveide

Informācijas tehnoloģiju resurss – tiešsaistes platforma (digitālais arhīvs), kas nodrošina plašu publisku pieejamību folkloras mantojuma kolekcijām pētniecības, studiju procesa, interešu un mūžizglītības, novadpētniecības nodrošināšanai, kā arī apmierina vispārējas sabiedrības intereses, tai skaitā dažādas sabiedrības iesaistes aktivitātes nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanai, dokumentēšanai un tiešsaistes pieejamības nodrošināšanai

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

215 992

215 992

215 992

215 992

215 992

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-