Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt starptautiski atzīta nemateriālā kultūras mantojuma – Latviešu folkloras krātuves materiālu krājuma (tai skaitā, UNESCO Pasaules atmiņas reģistrā iekļautā Krišjāņa Barona Dainu skapja) saglabāšanu, publiskošanu (digitālā formātā) un izpēti.

Galvenās aktivitātes:

  1. informācijas tehnoloģiju risinājumu attīstība un IT pakalpojumi gan pētniecības, gan kultūras mantojuma uzturēšanas un publiskošanas (digitālā formātā), gan izglītības procesa vajadzībām nodrošināšana;
  2. folkloras mantojuma publiskošana digitālā formātā;
  3. Latviešu folkloras krātuves – Krišjāņa Barona Dainu skapis – uzturēšana un krājuma materiālu konservācija, atjaunošana un apstrāde.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Universitātes aģentūra “Literatūras, folkloras un mākslas institūts”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Latviešu folkloras mantojuma apzināšana, popularizēšana, apkopošana

Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā ievietoti manuskriptu faili (skaits)

-

-

72 000

72 000

72 000

Noorganizēti semināri un konferences (skaits)

1

2

3

3

3

Iesniegti publicēšanai un publicēti zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, kas nodrošina kvalitatīvu folkloras mantojuma interpretāciju (skaits)

5

7

7

7

7

Latviešu folkloras mantojuma materiālu pieejamības paaugstināšana

Informācijas tehnoloģiju resurss, kas nodrošinās plašu publisku pieejamību folkloras mantojuma krājumam pētniecības, studiju procesa, mūžizglītības, novadpētniecības nodrošināšanai, kā arī apmierinās vispārējas sabiedrības intereses

-

-

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

215 992

215 992

215 992

215 992

215 992

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-