Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts pētījumu programmu īstenošanu atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajiem prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018.-2021.gadam, tādējādi sasniedzot mērķi: veicināt zinātnes attīstību un attīstīt zinātnes cilvēkresursus atbilstoši Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam.

Galvenās aktivitātes:

  1. lēmumu pieņemšana par valsts pētījumu programmu īstenošanas turpināšanu 2019.gadā atbilstoši Ministru kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem;
  2. uzraudzības veikšana par valsts pētījumu programmu īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Studiju un zinātnes administrācija, valsts zinātniskās institūcijas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Īstenotās valsts pētījumu programmas, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem

Valsts pētījumu programmās finansēti projekti (zinātnisko grupu skaits)

17

17

20

20

20

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3 151 396

3745778

4368 041

2874 010

2874 010

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

594 382

622 263

-1494 031

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,9

16,6

-34,2

-

Atlīdzība, euro

45 245

91 431

126 876

83 835

83 835

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 538

1 905

1 905

1 747

1 747

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

26 789

-

35 445

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

122 837

745 100

622 263

t.sk.:

Prioritāri pasākumi

-

736 460

736 460

Nozaru valsts pētījumu programmas

-

436 460

436 460

Dalība Eiropas Kodolpētniecības organizācijā Asociētās dalībavalsts statusā (CERN)

-

300 000

300 000

Citas izmaiņas

122 837

8 640

-114197

Transferts no Ekonomikas ministrijas, lai nodrošinātu Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” projektu īstenošanu un administrēšanu

-

8 640

8 640

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

122 837

-

-122 837

Finansējuma atjaunošana, kas 2019.gadā tika pārdalīts no budžeta apakšprogrammas 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums”, lai nodrošinātu finansējumu Valsts pētījumu programmu īstenotājiem atbilstoši konkursu rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu.

122 837

-

-122 837