Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts pētījumu programmu īstenošanu atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajiem prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018.-2021.gadam, tādējādi sasniedzot mērķi: veicināt zinātnes attīstību un attīstīt zinātnes cilvēkresursus atbilstoši Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam. 

Galvenās aktivitātes:

  1. lēmumu pieņemšana par valsts pētījumu programmu īstenošanas turpināšanu 2019.gadā atbilstoši Ministru kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem;
  2. uzraudzības veikšana par valsts pētījumu programmu īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Izglītības un zinātnes ministrija, Studiju un zinātnes administrācija, valsts zinātniskās institūcijas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Īstenotās valsts pētījumu programmas, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem

Valsts pētījumu programmās finansēti projekti (zinātnisko grupu skaits)

198

72

17

17

17

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

8 880 940

2 536 828

3 745 778

3 631 581

2 137 550

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6 344 112

1 208 950

-114 197

-1 494 031

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-71,4

47,7

-3,0

-41,1

Atlīdzība, euro

40 252

25 368

91 431

97 417

54 376

Vidējais amata vietu skaits gadā

2,5

2

4

4

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 106

891

1 905

2 030

2 266

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 061

3 993

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

437 186

 1 646 136

1 208 950

t. sk.:

Citas izmaiņas

437 186

 1 646 136

1 208 950

Finansējums, lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam no Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.1.apakšpunktā noteiktajiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējiem resursiem nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma „Latvijas pētniecības kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu valsts pētījumu programmu īstenošanu.

437 186

-

-437 186

Finansējums, lai nodrošinātu līdzekļus Ekonomikas ministrijas Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” projektu īstenošanai un administrēšanai (transferts no Ekonomikas ministrijas)

-

1 485 391

1 485 391

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

160 745

160 745

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 04.00.00 “Valsts valodas politika un pārvalde”, lai nodrošinātu finansējumu jaunajai valsts pētījumu programmai latviešu, latgaliešu un lībiešu valodu izpētei un attīstībai.

-

37 908

37 908

Veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums”, lai nodrošinātu Valsts pētījumu programmu īstenotājiem finansējumu atbilstoši konkursu rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu.

-

122 837

122 837