Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts pētījumu programmu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem, tādējādi sasniedzot Valsts pētījumu programmu 2014. – 2017.gadam mērķi: veicināt zinātnes attīstību un attīstīt zinātnes cilvēkresursus atbilstoši Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam. 

Galvenās aktivitātes:

  1. lēmumu pieņemšana par valsts pētījumu programmu īstenošanas turpināšanu 2018.gadā atbilstoši Ministru kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem;
  2. uzraudzības veikšana par valsts pētījumu programmu īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Studiju un zinātnes administrācija, valsts zinātniskās institūcijas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Īstenotās valsts pētījumu programmas, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem

Valsts pētījumu programmās finansēti projekti (zinātnisko grupu skaits)

198

198

72

28

28

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 971 601

8 891 487

2 536 828

2 137 550

2 137 550

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 919 886

-6 354 659

-399 278

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

48,9

-71,5

-15,7

-

Atlīdzība, euro

52 454

88 914

25 368

21 375

21 375

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

2

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 029

1 594

891

891

891

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

15 426

50 665

3 993

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

6 891 847

537 188

-6 354 659

t. sk.:

Citas izmaiņas

6 891 847

537 188

-6 354 659

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

360

360

Finansējums, lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam no Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.1.apakšpunktā noteiktajiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējiem resursiem nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma „Latvijas pētniecības kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu valsts pētījumu programmu īstenošanu.

-

437 186

437 186

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

6 891 847

99 642

-6 792 205

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu finansējumu fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.46 46.§ 5.3.apakšpunktam.

3 200 000

-

-3 200 000

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu finansējumu fundamentālo un lietišķo projektu īstenošanu.

3 691 847

 

-

-3 691 847

 

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 04.00.00 “Valsts valodas politika un pārvalde”, lai nodrošinātu finansējumu jaunajai valsts pētījumu programmai latviešu, latgaliešu un lībiešu valodu izpētei un attīstībai.

-

44 614

 

44 614

 

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.01.00 “Augstskolas”, lai nodrošinātu finansējumu jaunajai valsts pētījumu programmai latviešu, latgaliešu un lībiešu valodu izpētei un attīstībai (saskaņā ar MK 2017.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.41 1.§ 5.punktu).

-

55 028

 

55 028