Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts pētījumu programmu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem tādējādi sasniedzot Valsts pētījumu programmu 2014. – 2017.gadam mērķi: veicināt zinātnes attīstību un attīstīt zinātnes cilvēkresursus atbilstoši Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam. 

Galvenās aktivitātes:

  1. lēmumu pieņemšana par valsts pētījumu programmu īstenošanas turpināšanu 2017.gadā atbilstoši Ministru kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem;
  2. uzraudzības veikšana par valsts pētījumu programmu īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Izglītības un zinātnes ministrija, Studiju un zinātnes administrācija, valsts zinātniskās institūcijas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Īstenotās valsts pētījumu programmas, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem

Valsts pētījumu programmās finansēti projekti (zinātniskās grupas) (skaits)

-

-

198

198

198

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 182 660

5 691 487

8 891 487

6 128 673

5 691 487

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-491 173

3 200 000

-2 762 814

-437 186

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7,9

56,2

-31,1

-7,1

Atlīdzība, euro

33 850

56 914

88 914

88 914

88 914

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,7

3

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 465

1 063

1 594

1 594

1 594

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 961

18 665

50 665

50 665

50 665

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

3 200 000

3 200 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

3 200 000

3 200 000

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu finansējumu Valsts pētījumu programmām 2014.-2017.gadam atbilstoši Ministru kabineta  2014.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.46 46.§ 5.3.apakšpunktam

-

3 200 000

3 200 000