Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts pētījumu programmu īstenošanu atbilstoši MK apstiprinātajiem prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018. – 2021. gadam. 

Galvenās aktivitātes:

  1. lēmumu pieņemšana par valsts pētījumu programmu īstenošanas turpināšanu 2021. gadā atbilstoši MK definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem;
  2. uzraudzības veikšana par valsts pētījumu programmu īstenošanu, atbilstoši MK definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas zinātnes padome, valsts zinātniskās institūcijas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Īstenotās valsts pētījumu programmas atbilstoši MK noteiktajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem

Valsts pētījumu programmās finansēti projekti (zinātnisko grupu skaits)

17

20

22

20

20

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 729 385

4 368 041

3 443 743

3 422 974

2 873 674

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

638 656

-924 298

-20 769

-549 300

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,1

-21,2

-0,6

-16,0

Atlīdzība, euro

81 655

126 876

114 944

115 490

83 499

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 701

1 905

1 944

1 956

1 740  

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

35 445

21 619

21 619

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 494 496

570 198

-924 298

 

Citas izmaiņas

1 494 496

570 198

-924 298

Transferts no Finanšu ministrijas, lai nodrošinātu finansējumu valsts pētījumu programmas “Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” īstenošanai

-

80 768

80 768

Transferts no Kultūras ministrijas, lai nodrošinātu finansējumu valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” īstenošanai

-

354 430

354 430

Transferts no VARAM, lai nodrošinātu finansējumu valsts pētījumu programmas “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana” īstenošanai

-

135 000

135 000

Transferts no Ekonomikas ministrijas, lai nodrošinātu Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” projektu īstenošanu un administrēšanu.

1 494 031

-

-1 494 031

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam).

465

-

-465