Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts pētījumu programmu īstenošanu. 

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts pētījumu programmu īstenošana atbilstoši MK 2018. gada 4. septembra noteikumiem “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība”;
  2. uzraudzības veikšana par valsts pētījumu programmu īstenošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM, Latvijas zinātnes padome, valsts zinātniskās institūcijas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Īstenotās valsts pētījumu programmas, atbilstoši MK noteiktajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem

Zinātniskās grupas valsts pētījumu programmās finansēto projektu īstenošanai (skaits)

32

22

20

20

20

             

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 548 208

3 443 743

3 900 714

3 351 414

2 873 674

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-1 104 465

456 971

-549 300

-477 740

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-24,3

13,3

-14,1

-14,3

Atlīdzība, euro

161 474

114 944

148 931

116 940

83 499

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 026

1 944

2 486

2 165

1 635

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

16 236

21 619

29 619

13 000

5 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

                 Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

20 769

477 740

456 971

 

Citas izmaiņas

20 769

477 740

456 971

VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

1

-

-1

Transferts no Finanšu ministrijas, lai nodrošinātu finansējumu valsts pētījumu programmas “Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” īstenošanai

20 768

-

-20 768

Transferts no Aizsardzības ministrijas, lai nodrošinātu valsts pētījumu programmas “Aizsardzības inovāciju pētījumu programma” īstenošanu

-

477 740

477 740