Apakšprogrammas mērķis:

  • Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana un zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstība.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalsta piešķiršana fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem;
  2. zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes nodrošināšana;
  3. dalība zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Zinātnes padome.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināts ekspertu komisiju darbs

Ekspertu komisijas (skaits)

5

5

5

-

-

Nodrošinātas zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes

Nodrošinātas ekspertīzes (skaits)

1 690

800

142

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

99 367

99 894

49 947

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

527

-49 947

-49 947

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,5

-50,0

-100,0

-

Atlīdzība, euro

76095

76 095

38 047

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

6

3

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

996

1 057

1 057

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 355

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

49 947

-

-49 947

t. sk.:

Citas izmaiņas

49 947

-

-49 947

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

49 947

-

-49 947

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 42.09.00 “Latvijas Zinātnes padome”, lai nodrošinātu Zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši Ministru kabineta 08.10.2019. sēdes protokola Nr.46 30.§

49 947

-

-49 947