Apakšprogrammas mērķis:

  • Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana un zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstība.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalsta piešķiršana fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem;
  2. zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes nodrošināšana;
  3. dalība zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Zinātnes padome.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināts ekspertu komisiju darbs

Ekspertu komisijas (skaits)

5

5

5

5

5

Nodrošinātas zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes

Nodrošinātas ekspertīzes (skaits)

303

200

800

1 000

1 000

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

98 499

99 587

99 894

99 894

99 894

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 088

307

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,1

0,3

-

-

Atlīdzība, euro

74 827

75 788

76 095

76 095

76 095

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

6

6

6

6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

975

988

992

992

992

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 640

4 678

4 696

4 696

4 696

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

307

307

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

307

307

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

307

 

307