Apakšprogrammas mērķis:

  • Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana un zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstība.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalsta piešķiršana fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem;
  2. zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes nodrošināšana;
  3. dalība zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Zinātnes padome.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināts ekspertu komisiju darbs

Ekspertu komisijas (skaits)

5

5

5

5

5

Nodrošinātas zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes

Nodrošinātas ekspertīzes (skaits)

228

482

200

200

200

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

95 746

99 409

99 587

99 587

99 587

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 663

178

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,8

0,2

-

-

Atlīdzība, euro

71 948

75 610

75 788

75 788

75 788

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

6

6

6

6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

950

985

988

988

988

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 585

4 677

4 678

4 678

4 678

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

178

178

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

178

178

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

178

178