Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Galvenās aktivitātes:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

1.

Profesionālās piemērotības noteikšana

Persona darbspējīgā vecumā, ja tai ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte

Pirms profesionālās apmācības programmu uzsākšanas Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) speciālisti – ārsts, psihiatrs, psihologi, ergoterapeits, fizioterapeits, pedagogi, sociālais pedagogs, sociālais darbinieks, karjeras konsultants veic pretendentu profesionālās piemērotības noteikšanu, kuras laikā tiek noskaidrotas:

 • intereses un motivācija mācīties;
 • vispārējās spējas un zināšanas;
 • prasmes un iemaņas;
 • veselības stāvokļa atbilstība izvēlētajai profesijai;
 • intelektuālās spējas, kas ļauj prognozēt izglītojamā spējas apgūt mācību vielu;
 • cilvēka individuāli psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstība izvēlētajai profesijai.

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā pretendenti speciālistu vadībā veic teorētiskus un praktiskus uzdevumus, individuālās un grupas pārrunas, kas ļauj prognozēt spējas uztvert, saprast, apgūt jaunu – gan vispārēju, gan profesijai specifisku – informāciju, kā arī profesionāli svarīgo īpašību (piem., uzmanības noturīguma, precizitātes, pirkstu veiklības, roku spēcīgumu u.c.) izpausmes. Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā par valsts budžeta līdzekļiem, izvērtējot nepieciešamību, tiek nodrošināta:

 • dzīvošana dienesta viesnīcā;
 • ēdināšana;
 • ārsta, fizioterapeita, ergoterapeita, sociālā pedagoga, sociālā darbinieka, karjeras konsultanta un psihologu konsultācijas.

Pakalpojuma ietvaros profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma speciālisti nodrošina klientu informēšanu, apzināšanu un motivēšanu.

2.

Profesionālā rehabilitācija

Persona darbspējīgā vecumā, ja tai ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte

Pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim.

Aģentūrā – Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā var iegūt profesionālo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību, 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kā arī pārkvalificēties tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās. Pirms mācībām Aģentūra novērtē personu ar invaliditāti profesionālo piemērotību (skatīt 1.pakalpojumu), ņemot vērā viņu intereses, spējas, iepriekš iegūto izglītību un veselības stāvokli. Profesionālās rehabilitācijas klientiem ir pieejama individuāla sociālā rehabilitācija darbspēju atjaunošanai (ergoterapeita, psihologa, sociālā darbinieka, medicīniskā personāla atbalsts), izvērtējot nepieciešamību, tiek nodrošināta ēdināšana un izmitināšana dienesta viesnīcā. Profesionālās rehabilitācijas klienti Aģentūrā var iegūt “B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību.

3.

Sociālā rehabilitācija (14 vai 21 dienu kursa veidā)

Personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas, personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, kā arī personas ar prognozējamu invaliditāti

Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Tajā ietilpst ārsta, sociālā darbinieka, fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa, sociālā rehabilitētāja pakalpojumi (konsultācijas un nodarbības), kā arī fizikālās medicīnas procedūras saskaņā ar individuālo sociālās rehabilitācijas plānu. Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai, u.c.

4.

Sociālā rehabilitācija Nacionālo bruņoto spēku karavīriem

Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām

Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu Nacionālo bruņoto spēku karavīriem. Tajā ietilpst ārsta, psihologa, fizioterapeita un nepieciešamības gadījumā arī citu speciālistu konsultācijas un nodarbības, kā arī fizikālās medicīnas procedūras saskaņā ar individuāli izstrādātu rehabilitācijas plānu. Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai, u.c.

5.

Vieglo automobiļu pielāgošana

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25.panta pirmajā daļā minētās personas ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem

Mērķa grupas īpašumā esošo tehnisko palīglīdzekļu – transportlīdzekļu – novērtēšana un pielāgošana atbilstoši personu funkcionālo traucējumu veidam. Pakalpojums ietver arī apmācību lietot pielāgoto automobili.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra koordinē šādu valsts finansēto sociālo pakalpojumu nodrošināšanu:

 1. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem;
 2. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām;
 3. sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecības upuriem;
 4. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem (bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2 gadu vecumam, bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam, bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem līdz 18 gadu vecumam);
 5. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;
 6. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām neredzīgām personām;
 7. sociālā rehabilitācija personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, kā arī personām ar prognozējamu invaliditāti, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti sniegts sociālpsiholoģiskais atbalsts un vispusīga informācija par profesionālās rehabilitācijas un darba iespējām

Apzinātas un informētas personas

1 891

1800

1800

1800

1800

Personām ar prognozējamu invaliditāti un personām ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai nepieciešamajiem speciālistiem nodrošinātas profesionālās izglītības iespējas speciāli pielāgotā vidē

Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kurām noteikta pro­fesionālā piemērotība

389

400

400

400

400

Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kuras saņēmušas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu

281

300

235

235

235

Personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki)

18

10

10

10

10

Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā (%)

32,4

30,0

30,0

30,0

30,0

Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas

Pielāgotie automobiļi

28

30

30

30

30

Noteiktām personu mērķa grupām nodrošināta sociālā rehabilitācija

Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, Černobiļas atomelektrostacijas avāri­jas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti (skaits)

3 639

4260

3 940

3 940

3 940

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%)

41,0

34,0

34,0

34,0

34,0

Sociāli rehabilitētie Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām

63

220

159

159

159

Efektīva un klientorientēta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība

Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30% (līdz trīs Bartela punktiem (ieskaitot))1

-

25,0

25,0

25,0

25,0

Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30% (par četriem un vairāk Bartela punktiem) 1

-

5,0

5,0

5,0

5,0

Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas atbilstoši Bartela indeksam saglabātas esošajā līmenī (%)1

-

70,0

70,0

70,0

70,0

Personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%)

92,0

80,0

85,0

85,0

90,0

Personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%)

98,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Piezīmes.

1Rādītāju uzsāka mērīt ar 2019.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 889 207

5 556 333

5707 519

5 603 202

5 603 202

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-332 874

151 186

-104 317

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,7

2,7

-1,8

-

Atlīdzība, euro

3 388 985

3 605 976

3760 647

3 656 330

3 656 330

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

236,3

239

2441

244

244

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1015,5

1023,5

1066,2

1030,5

1030,5

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

12 033

6 205

6 205

6 205

6 205

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

43,4

43,3

43,4

43,4

43,4

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

954,8

1278,5

1214,9

1214,9

1214,9

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

44

53

441

44

44

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

941,8

1044,5

1198,3

1198,3

1198,3

Piezīmes.

2020.- 2022.gadam ik gadu veiktas izmaiņas amata vietu skaitā, samazinot iestādei kopējās plānotās amata vietas par 4 amata vietām, tai skaitā:

- palielinātas 5 amata vietas (pamatfunkciju nodrošināšanai), veicot amata vietu pārstrukturēšanu, ņemot vērā, ka atsevišķi izglītības iestāžu darbinieki (koledžas vadītājs, koledžas vadītāja vietnieks, studiju programmu vadītāji un mācību procesa organizators) turpmāk netiek klasificēti kā pedagoģiskais personāls, kuru atlīdzība nodrošināma saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, bet klasificēti saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”;

- samazinātas 9 pedagogu amata vietas, tai skaitā veicot 5 amata vietu pārstrukturēšanu un turpmāku klasifikāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, kā arī samazinot 4 pedagogu amata vietas (finansējumu novirzot Sociālās integrācijas valsts aģentūrānodarbināto atalgojuma palielināšanai), saistībā ar profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba slodzes likmei paredzēto stundu skaitu palielināšanos no 756 stundām līdz 1320 stundām mēnesī.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 940

157 126

151 186

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

151 626

151 626

Prioritārā pasākuma “Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punktam

-

37 287

37 287

Prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošana atbilstoši priekšlikumam Nr.103 un Nr.57 2.lasījumam

-

114 339

114 339

Vienreizēji pasākumi

233

-

-233

Izdevumu samazinājums Sociālās integrācijas valsts aģentūras nekustamā īpašuma uzturēšanas pakalpojumu apmaksai saistībā ar 2019.gadā izdevumu finansēšanai novirzīto 2018.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu

142

-

-142

Izdevumu samazinājums programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, samazinot saņemtos transferta ieņēmumus no Kultūras ministrijas, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 9.janvāra rīkojumam Nr.6

91

-

-91

Ilgtermiņa saistības

5 500

5 500

-

Dalības maksas nodrošināšana starptautiskajā organizācijā “Eiropas rehabilitācijas platforma”

5 500

5 500

-

Citas izmaiņas

207

-

-207

Izdevumu samazinājums, ņemot vērā izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku karavīru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cenās un plānotajā rehabilitējamo Nacionālo bruņoto spēku karavīru pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām skaitā, samazinoties saņemtajiem transferta ieņēmumiem no Aizsardzības ministrijas

207

-

-207