Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Galvenās aktivitātes:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

1.

Profesionālās piemērotības noteikšana

Persona darbspējīgā vecumā, ja tai ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte.

Pirms profesionālās apmācības programmu uzsākšanas Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) speciālisti – ārsts, psihiatrs, psihologi, ergoterapeits, fizioterapeits, pedagogi, sociālais pedagogs, sociālais darbinieks, karjeras konsultants veic pretendentu profesionālās piemērotības noteikšanu, kuras laikā tiek noskaidrotas:

 • intereses un motivācija mācīties;
 • vispārējās spējas un zināšanas;
 • prasmes un iemaņas;
 • veselības stāvokļa atbilstība izvēlētajai profesijai;
 • intelektuālās spējas, kas ļauj prognozēt izglītojamā spējas apgūt mācību vielu;
 • cilvēka individuāli psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstība izvēlētajai profesijai.

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā pretendenti speciālistu vadībā veic teorētiskus un praktiskus uzdevumus, individuālās un grupas pārrunas, kas ļauj prognozēt spējas uztvert, saprast, apgūt jaunu – gan vispārēju, gan profesijai specifisku – informāciju, kā arī profesionāli svarīgo īpašību (piem., uzmanības noturīguma, precizitātes, pirkstu veiklības, roku spēcīgumu u.c.) izpausmes.
Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā par valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta:

 • dzīvošana dienesta viesnīcā;
 • ēdināšana;
 • ārsta, fizioterapeita, ergoterapeita, sociālā pedagoga, sociālā darbinieka, karjeras konsultanta un psihologu konsultācijas.

Pakalpojuma ietvaros profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma speciālisti, t.sk. atbalsta punktos (Rēzeknē un Daugavpilī) nodrošina klientu informēšanu, apzināšanu un motivēšanu.

2.

Profesionālā rehabilitācija

Persona darbspējīgā vecumā, ja tai ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte.

Pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim.

Aģentūrā – Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā var iegūt profesionālo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību, 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kā arī pārkvalificēties tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās.  Pirms mācībām Aģentūra novērtē personu ar invaliditāti profesionālo piemērotību (skatīt 1.pakalpojumu), ņemot vērā viņu intereses, spējas, iepriekš iegūto izglītību un veselības stāvokli. Profesionālās rehabilitācijas klientiem ir pieejama individuāla sociālā rehabilitācija darbspēju atjaunošanai (ergoterapeita, psihologa, sociālā darbinieka, medicīniskā personāla atbalsts), tiek nodrošināta ēdināšana un izmitināšana dienesta viesnīcā. Profesionālās rehabilitācijas klienti Aģentūrā var iegūt „B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību.

3.

Sociālā rehabilitācija (14 vai 21 dienu kursa veidā)

Personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas, personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, kā arī personas ar prognozējamu invaliditāti

Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Tajā ietilpst ārsta, sociālā darbinieka, fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa, sociālā rehabilitētāja pakalpojumi (konsultācijas un nodarbības), kā arī fizikālās medicīnas procedūras saskaņā ar individuālo sociālās  rehabilitācijas plānu. Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai, u.c.

4.

Sociālā rehabilitācija Nacionālo bruņoto spēku karavīriem

Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām

Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu Nacionālo bruņoto spēku karavīriem. Tajā ietilpst ārsta, psihologa, fizioterapeita un nepieciešamības gadījumā arī citu speciālistu konsultācijas un nodarbības, kā arī fizikālās medicīnas procedūras saskaņā ar individuāli izstrādātu rehabilitācijas plānu. Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai, u.c.

5.

Vieglo automobiļu pielāgošana

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25.panta pirmajā daļā minētās personas ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem

Mērķa grupas īpašumā esošo tehnisko palīglīdzekļu – transportlīdzekļu – novērtēšana un pielāgošana atbilstoši personu funkcionālo traucējumu veidam. Pakalpojums iekļauj arī apmācību lietot pielāgoto automobili.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra koordinē šādu valsts finansēto sociālo pakalpojumu nodrošināšanu:

 1. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem;
 2. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem;
 3. sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecības upuriem;
 4. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem (bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2 gadu vecumam, bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam, bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem līdz 18 gadu vecumam);
 5. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;
 6. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām neredzīgām personām.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti sniegts sociālpsiholoģiskais atbalsts un vispusīga informācija par profesionālās rehabilitācijas un darba iespējām

Apzinātas un informētas personas26

2 262

1 800

1 800

1 800

1 800

Personām ar prognozējamu invaliditāti un personām ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai nepieciešamajiem speciālistiem nodrošinātas profesionālās izglītības iespējas speciāli pielāgotā vidē

Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kurām noteikta pro­fesionālā piemērotība

407

400

400

400

400

Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kuras saņēmušas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu

309

300

300

300

300

Personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki)

23

15

10

10

10

Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā (%)

32,9

30,0

30,0

30,0

30,0

Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas

Pielāgotie automobiļi

29

30

30

30

30

Noteiktām personu mērķa grupām nodrošināta sociālā rehabilitācija

Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, Černobiļas atomelektrostacijas avāri­jas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti (skaits)

3 949

4 260

4 260

4 260

4 260

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%)

32,6

34,0

34,0

34,0

34,0

Sociāli rehabilitētie Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām

32

220

220

183

183

Efektīva un klientorientēta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība

Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30% (%)26

99,9

80,0

-

-

-

Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30% (līdz trīs Bartela punktiem (ieskaitot)) 27

-

-

25,0

25,0

25,0

Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas, uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30% (%)26

0,1

20,0

-

-

-

Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas, uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30% (par četriem un vairāk  Bartela punktiem) 27

-

-

5,0

5,0

5,0

Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas atbilstoši Bartela indeksam saglabātas esošajā līmenī (%)27

-

-

70,0

70,0

70,0

Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas, uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30% (par četriem un vairāk  Bartela punktiem) 26

0,1

20,0

5,0

5,0

5,0

Personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%)

77,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%)

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

26Sākot ar 2019.gadu rādītājam tiek mainīta uzskaites metodika.

27Rādītāju uzsāk mērīt ar 2019.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

4 947 082

4 880 335

5 556 333

5 456 100

5 456 100

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-66 747

675 998

-100 233

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,3

13,9

-1,8

-

Atlīdzība, euro

3 166 350

3 207 977

3 605 976

3 605 976

3 605 976

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

237,8

239

239

239

239

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

953,4

894,2

1 023,5

1 023,5

1 023,5

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

19 004

6 205

6 205

6 205

6 205

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

42,3

43,3

43,3

43,3

43,3

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

840,9

1 226,5

1 278,5

1 278,5

1 278,5

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

43

53

53

53

53

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

827,2

1 002

1 044,5

1 044,5

1 044,5

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 914

681 912

675 998

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

5 500

5 500

-

Dalības maksas nodrošināšana starptautiskajā organizācijā “Eiropas rehabilitācijas platforma”

5 500

5 500

-

Vienreizēji pasākumi

300

233

-67

Izdevumu samazinājums Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto pakalpojumu apmaksai 2018.gadā saistībā ar finansēšanai novirzīto 2017.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu

300

-

-300

Izdevumu palielinājums, lai Sociālās integrācijas valsts aģentūra  nodrošinātu nekustamā īpašuma uzturēšanas pakalpojumu izdevumu segšanu, finansēšanai novirzot 2018.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu

-

142

142

Izdevumu palielinājums programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, saņemot transferta pārskaitījumu no Kultūras ministrijas atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 9.janvāra rīkojumam Nr.6

-

91

91

Citas izmaiņas

114

676 179

676 065

Izdevumu palielinājums, lai segtu izdevumus, kas radušies Sociālās integrācijas valsts aģentūrai sniedzot maksas pakalpojumus (saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielināšanos)

-

300 000

300 000

Atlīdzības palielinājums ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60 30.§ 3.3.2.apakšpunktam

-

192 645

192 645

Atlīdzības palielinājums ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60 88.§ 6.3.3.apakšpunktam

-

156 499

156 499

Izdevumu palielinājums pedagogu minimālās algas likmes palielināšanai līdz 710 euro, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 02.00.00 programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra sēdes protokola Nr.42 37.§ 7.punktam

-

27 035

27 035

Izdevumu samazinājums, ņemot vērā izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku karavīru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cenās un plānotajā rehabilitējamo Nacionālo bruņoto spēku karavīru pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām skaitā, samazinoties transferta pārskaitījumam no Aizsardzības ministrijas

114

-

-114