Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Galvenās aktivitātes:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

1.

Profesionālās piemērotības noteikšana

Personas ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti

Pirms profesionālās apmācības programmu uzsākšanas Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) speciālisti – ārsts, psihiatrs, psihologi, ergoterapeits, fizioterapeits, pedagogi, sociālais pedagogs, sociālais darbinieks, profesiju izvēles konsultants veic pretendentu profesionālās piemērotības noteikšanu, kuras laikā tiek noskaidrotas:

 • intereses un motivācija mācīties;
 • vispārējās spējas un zināšanas;
 • prasmes un iemaņas;
 • veselības stāvokļa atbilstība izvēlētajai profesijai;
 • intelektuālās spējas, kas ļauj prognozēt izglītojamā spējas apgūt mācību vielu;
 • cilvēka individuāli psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstība izvēlētajai profesijai.

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā pretendenti speciālistu vadībā veic teorētiskus un praktiskus uzdevumus, individuālās un grupas pārrunas, kas ļauj prognozēt spējas uztvert, saprast, apgūt jaunu – gan vispārēju, gan profesijai specifisku – informāciju, kā arī profesionāli svarīgo īpašību (piem., uzmanības noturīguma, precizitātes, pirkstu veiklības, roku spēcīgumu u.c.) izpausmes.
Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā par valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta:

 • dzīvošana dienesta viesnīcā;
 • ēdināšana;
 • ārsta, fizioterapeita, ergoterapeita, sociālā pedagoga, sociālā darbinieka, profesijas izvēles konsultanta un psihologu konsultācijas.

Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta klientu informēšana, apzināšana un motivēšana 5 atbalsta punktos - Jelgavā, Cīravā, Daugavpilī, Rēzeknē un Cēsīs.

2.

Profesionālā rehabilitācija

Personas ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti

Pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim.

Aģentūrā – Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā var iegūt profesionālo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību, 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kā arī pārkvalificēties tālākizglītības un  profesionālās pilnveides izglītības programmās.  Pirms mācībām Aģentūra novērtē personu ar invaliditāti profesionālo piemērotību (skatīt 1.pakalpojumu), ņemot vērā viņu intereses, spējas, iepriekš iegūto izglītību un veselības stāvokli. Izglītojamajiem ir pieejams ergoterapeita, psihologa, sociālā darbinieka, medicīniskā personāla atbalsts, tiek nodrošināta ēdināšana un izmitināšana dienesta viesnīcā. Aģentūrā iespējams iegūt „B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību.

3.

Sociālā rehabilitācija (14 vai 21 dienu kursa veidā)

Personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas, personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, kā arī personas ar prognozējamu invaliditāti

Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Tajā ietilpst ārsta, sociālā darbinieka, fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa, sociālā rehabilitētāja pakalpojumi (konsultācijas un nodarbības), kā arī fizikālās medicīnas procedūras saskaņā ar individuālo sociālās  rehabilitācijas plānu. Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai, u.c.

4.

Sociālā rehabilitācija Nacionālo bruņoto spēku karavīriem

Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām

Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu Nacionālo bruņoto spēku karavīriem. Tajā ietilpst ārsta, psihologa, fizioterapeita un nepieciešamības gadījumā arī citu speciālistu konsultācijas un nodarbības, kā arī fizikālās medicīnas procedūras saskaņā ar individuāli izstrādātu rehabilitācijas plānu. Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai, u.c.

5.

Vieglo automobiļu pielāgošana

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25.panta pirmajā daļā minētās personas ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem

Mērķa grupas īpašumā esošo tehnisko palīglīdzekļu – transportlīdzekļu – novērtēšana un pielāgošana atbilstoši personu funkcionālo traucējumu veidam. Pakalpojums iekļauj arī apmācību lietot pielāgoto automobili.

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra koordinē šādu valsts finansēto sociālo pakalpojumu nodrošināšanu:

 1. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem;
 2. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem;
 3. sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecības upuriem;
 4. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem (bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2 gadu vecumam, bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam, bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem līdz 18 gadu vecumam);
 5. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;
 6. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām neredzīgām personām.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti sniegts sociālpsiholoģiskais atbalsts un vispusīga informācija par profesionālās rehabilitācijas un darba iespējām

Aģentūras atbalsta punktos apzinātas un informētas personas

1 709

1 800

1 800

1 800

1 800

Personām ar prognozējamu invaliditāti un personām ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai nepieciešamajiem speciālistiem nodrošinātas profesionālās izglītības iespējas speciāli pielāgotā vidē

Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kurām noteikta pro­fesionālā piemērotība

260

400

400

400

400

Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kuras saņēmušas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu

308

380

300

300

300

Personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki)*

21

20

15

10

10

Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā (%)

37,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas

Pielāgotie automobiļi

29

30

30

30

30

Noteiktām personu mērķa grupām nodrošināta sociālā rehabilitācija

Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, Černobiļas atomelektrostacijas avāri­jas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti (skaits)

3 586

4 260

4 260

4 260

4 260

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%)

29,2

34,0

34,0

34,0

34,0

Sociāli rehabilitētie Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām

40

220

220

220

220

Efektīva un klientorientēta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība

Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30% (%)

84,3

80,0

80,0

80,0

80,0

Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas, uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30% (%)

15,7

20,0

20,0

20,0

20,0

Personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%)

98,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%)

97,2

95,0

95,0

95,0

95,0

*Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem no profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešams nodalīt speciālistu sagatavošanu profesijās, kuras nepieciešamas personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki).

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 268 181

4 832 783

4 880 335

4 880 035

4 880 035

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

564 602

47 552

-300

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,2

1,0

0,01

-

Atlīdzība, euro

2 589 665

3 193 026

3 207 977

3 207 977

3 207 977

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

228,8

239

239

239

239

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

787,7

889,9

894,2

894,2

894,2

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

6 180

6 205

6 205

6 205

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

50,4

43,3

43,3

43,3

43,3

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

705,8

1 221,6

1 226,5

1 226,5

1 226,5

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

52

53

53

53

53

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

684,1

998

1 002

1 002

1 002

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 500

53 052

47 552

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

5 500

5 500

-

Dalības maksas nodrošināšana starptautiskajā organizācijā “Eiropas rehabilitācijas platforma”

5 500

5 500

-

Citas izmaiņas

-

47 552

47 552

Izdevumu palielinājums, lai segtu izdevumus, kas radušies Sociālās integrācijas valsts aģentūrai sniedzot maksas pakalpojumus (saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielināšanos)

-

32 601

32 601

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 9.punktam

-

2 219

2 219

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam

-

12 732

12 732