Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Galvenās aktivitātes:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

1.

Profesionālās piemērotības noteikšana

Personas ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti

Pirms profesionālās apmācības programmu uzsākšanas Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) speciālisti – ārsts, psihiatrs, psihologi, ergoterapeits, fizioterapeits, pedagogi, sociālais pedagogs, sociālais darbinieks, profesiju izvēles konsultants veic pretendentu profesionālās piemērotības noteikšanu, kuras laikā tiek noskaidrotas:

 • intereses un motivācija mācīties;
 • vispārējās spējas un zināšanas;
 • prasmes un iemaņas;
 • veselības stāvokļa atbilstība izvēlētajai profesijai;
 • intelektuālās spējas, kas ļauj prognozēt izglītojamā spējas apgūt mācību vielu;
 • cilvēka individuāli psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstība izvēlētajai profesijai.

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā pretendenti speciālistu vadībā veic teorētiskus un praktiskus uzdevumus, individuālās un grupas pārrunas, kas ļauj prognozēt spējas uztvert, saprast, apgūt jaunu – gan vispārēju, gan profesijai specifisku – informāciju, kā arī profesionāli svarīgo īpašību (piem., uzmanības noturīguma, precizitātes, pirkstu veiklības, roku spēcīgumu u.c.) izpausmes.
Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā par valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta:

 • dzīvošana dienesta viesnīcā;
 • ēdināšana;
 • ārsta, fizioterapeita, ergoterapeita, sociālā pedagoga, sociālā darbinieka, profesijas izvēles konsultanta un psihologu konsultācijas.

Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta klientu informēšana, apzināšana un motivēšana 5 atbalsta punktos - Jelgavā, Cīravā, Daugavpilī, Rēzeknē un Cēsīs.

2.

Profesionālā rehabilitācija

Personas ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti

Pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim.

Aģentūrā – Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā var iegūt profesionālo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību, 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kā arī pārkvalificēties tālākizglītības un  profesionālās pilnveides izglītības programmās.  Pirms mācībām Aģentūra novērtē personu ar invaliditāti profesionālo piemērotību (skatīt 1.pakalpojumu), ņemot vērā viņu intereses, spējas, iepriekš iegūto izglītību un veselības stāvokli. Izglītojamajiem ir pieejams ergoterapeita, psihologa, sociālā darbinieka, medicīniskā personāla atbalsts, tiek nodrošināta ēdināšana un izmitināšana dienesta viesnīcā. Aģentūrā iespējams iegūt „B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību.

3.

Sociālā rehabilitācija (14 vai 21 dienu kursa veidā)

Personas ar funkcionālajiem traucējumiem darbspējīgā vecumā, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas, personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, kā arī personas ar prognozējamu invaliditāti

Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Tajā ietilpst ārsta, sociālā darbinieka, fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa, sociālā rehabilitētāja pakalpojumi (konsultācijas un nodarbības), kā arī fizikālās medicīnas procedūras saskaņā ar individuālo sociālās  rehabilitācijas plānu. Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai, u.c.

4.

Sociālā rehabilitācija Nacionālo bruņoto spēku karavīriem

Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām

Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu Nacionālo bruņoto spēku karavīriem. Tajā ietilpst ārsta, psihologa, fizioterapeita un nepieciešamības gadījumā arī citu speciālistu konsultācijas un nodarbības, kā arī fizikālās medicīnas procedūras saskaņā ar individuāli izstrādātu rehabilitācijas plānu. Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai, u.c.

5.

Vieglo automobiļu pielāgošana

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25.panta pirmajā daļā minētās personas ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem

Mērķa grupas īpašumā esošo tehnisko palīglīdzekļu – transportlīdzekļu – novērtēšana un pielāgošana atbilstoši personu funkcionālo traucējumu veidam. Pakalpojums iekļauj arī apmācību lietot pielāgoto automobili.

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra koordinē šādu valsts finansēto sociālo pakalpojumu nodrošināšanu:

 1. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem;
 2. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem;
 3. sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecības upuriem;
 4. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem (bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2 gadu vecumam, bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam, bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem līdz 18 gadu vecumam);
 5. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;
 6. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām neredzīgām personām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti sniegts sociālpsiholoģiskais atbalsts un vispusīga informācija par profesionālās rehabilitācijas un darba iespējām

Aģentūras atbalsta punktos apzinātas un informētas personas

1 618

1 800

1 800

1 800

1 800

Personām ar prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai nepieciešamajiem speciālistiem nodrošinātas profesionālās izglītības iespējas speciāli pielāgotā vidē

Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kurām noteikta pro­fesionālā piemērotība

362

400

400

400

400

Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kuras saņēmušas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu

342

380

380

380

380

Personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki)*

21

20

20

15

10

Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā (%)

33,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas

Pielāgotie automobiļi

22

30

30

30

30

Noteiktām personu mērķa grupām nodrošināta sociālā rehabilitācija

Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, Černobiļas atomelektrostacijas avāri­jas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti (skaits)

3 490

3 347

4 260

4 260

4 513

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%)

35,5

34,0

34,0

34,0

34,0

Sociāli rehabilitētie Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām

75

288

220

220

220

Efektīva un klientorientēta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība

Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30% (%)

82,5

80,0

80,0

80,0

80,0

Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas, uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30% (%)

17,5

20,0

20,0

20,0

20,0

Personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%)

83,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%)

97,0

95,0

95,0

95,0

95,0

*Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem no profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešams nodalīt speciālistu sagatavošanu profesijās, kuras nepieciešamas personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki).

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 264 795

4 765 679

4 832 783

4 832 483

4 832 483

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

500 884

67 104

-300

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,7

1,4

-

-

Atlīdzība, euro

2 448 781

2 601 607

3 193 026

3 193 026

3 193 026

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

227,1

235

239

239

239

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

743,2

756,2

889,9

889,9

889,9

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5 890

6 180

6 180

6 180

6 180

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

54

57

43,3

43,3

43,3

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

644,1

676,8

1 221,6

1 221,6

1 221,6

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

54

57

53

53

53

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

644,1

676,8

998

998

998

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

189 878

256 982

67 104

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

242 712

242 712

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam

-

297

297

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam

-

37 914

37 914

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam (ERAF projekta „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” rezultāta uzturēšanai)

-

3 000

3 000

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana atbilstoši priekšlikumam Nr.240 un Nr.212 2.lasījumam

-

201 501

201 501

Vienreizēji pasākumi

158 255

300

-157 955

Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto pakalpojumu apmaksu 2017.gada sākumā, finansēšanai novirzot daļu no prognozētā 2016.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma

-

300

300

Izdevumu samazinājums sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindas mazināšanai, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošinot 227 personām 2016.gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra sēdes protokola Nr.59 23.§ 8.punktam

158 255

-

-158 255

Ilgtermiņa saistības

5 500

5 500

-

Dalības maksas nodrošināšana starptautiskajā organizācijā “Eiropas rehabilitācijas platforma”

5 500

5 500

-

Citas izmaiņas

26 123

8 470

-17 653

ERAF projekta „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” ietvaros iegādātās lietvedības sistēmas uzturēšana

-

8 470

8 470

Izdevumu samazinājums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanai Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām saistībā ar rehabilitējamo personu skaita samazināšanos no 288 personām līdz 220 personām, saņemot transferta pārskaitījumu no Aizsardzības ministrijas

26 123

-

-26 123