Apakšprogrammas mērķis:

sniegt profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Galvenās aktivitātes:

Nr.

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

1.

Profesionālās piemērotības noteikšana

Persona darbspējīgā vecumā, ja tai ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte

Pirms profesionālās apmācības programmu uzsākšanas Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) speciālisti – ārsts, psihiatrs, psihologi, ergoterapeits, fizioterapeits, pedagogi, sociālais pedagogs, sociālais darbinieks, karjeras konsultants veic pretendentu profesionālās piemērotības noteikšanu, kuras laikā tiek noskaidrotas:

- intereses un motivācija mācīties;

- vispārējās spējas un zināšanas;

- prasmes un iemaņas;

- veselības stāvokļa atbilstība izvēlētajai profesijai;

- intelektuālās spējas, kas ļauj prognozēt izglītojamā spējas apgūt mācību vielu;

- cilvēka individuāli psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstība izvēlētajai profesijai.

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā pretendenti speciālistu vadībā veic teorētiskus un praktiskus uzdevumus, individuālās un grupas pārrunas, kas ļauj prognozēt spējas uztvert, saprast, apgūt jaunu – gan vispārēju, gan profesijai specifisku – informāciju, kā arī profesionāli svarīgo īpašību (piem., uzmanības noturīguma, precizitātes, pirkstu veiklības, roku spēcīgumu u.c.) izpausmes.
Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā par valsts budžeta līdzekļiem, izvērtējot nepieciešamību, tiek nodrošināta:

- dzīvošana dienesta viesnīcā;

- ēdināšana.

Pakalpojuma ietvaros profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma speciālisti nodrošina klientu informēšanu, apzināšanu un motivēšanu.

2.

Profesionālā rehabilitācija

Persona darbspējīgā vecumā, ja tai ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte

Pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim.

Aģentūrā – Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā var iegūt profesionālo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību, 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kā arī pārkvalificēties tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās.  Pirms mācībām Aģentūra novērtē personu ar invaliditāti profesionālo piemērotību (skatīt 1. pakalpojumu), ņemot vērā viņu intereses, spējas, iepriekš iegūto izglītību un veselības stāvokli. Profesionālās rehabilitācijas klientiem ir pieejama individuāla sociālā rehabilitācija darbspēju atjaunošanai (ergoterapeita, psihologa, sociālā darbinieka, medicīniskā personāla atbalsts), izvērtējot nepieciešamību, tiek nodrošināta ēdināšana un izmitināšana dienesta viesnīcā. Profesionālās rehabilitācijas klienti Aģentūrā var iegūt “B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību.

3.

Sociālā rehabilitācija (14 vai 21 dienu kursa veidā)

Personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, ČAES avārijas seku rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas, personas ar funkcionāšanas traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, kā arī personas ar prognozējamu invaliditāti

Pasākumu kopums, kas palīdz personai iemācīties sadzīvot ar funkcionēšanas traucējumiem, palīdz personām atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi un realizāciju, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

Tajā ietilpst ārsta, sociālā darbinieka, fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa, uztura speciālista, sociālā rehabilitētāja pakalpojumi (konsultācijas un nodarbības), kā arī fizikālās medicīnas procedūras saskaņā ar individuālo sociālās  rehabilitācijas plānu. Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai, informatīvās lekcijas, medicīniskā uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā u.c.

4.

Sociālā rehabilitācija Nacionālo bruņoto spēku karavīriem

Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām

Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskām operācijām. Tajā ietilpst ārsta, psihologa, fizioterapeita un nepieciešamības gadījumā arī citu speciālistu konsultācijas un nodarbības, kā arī fizikālās medicīnas procedūras saskaņā ar individuāli izstrādātu rehabilitācijas plānu. Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai, medicīniskā uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā u.c.

5.

Vieglo automobiļu pielāgošana

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25. panta pirmajā daļā minētās personas ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem

Mērķa grupas īpašumā esošo tehnisko palīglīdzekļu – transportlīdzekļu – novērtēšana un pielāgošana atbilstoši personu funkcionālo traucējumu veidam. Pakalpojums ietver arī apmācību lietot pielāgoto automobili.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra koordinē šādu valsts finansēto sociālo pakalpojumu nodrošināšanu:

  1. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem;
  2. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām;
  3. sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecības upuriem;
  4. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem (bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2 gadu vecumam, bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam, bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem līdz 18 gadu vecumam);
  5. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;
  6. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām neredzīgām personām;
  7. sociālā rehabilitācija personām ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā, personām ar funkcionēšanas traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, kā arī personām ar prognozējamu invaliditāti, politiski represētām personām, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Personām ar prognozējamu invaliditāti un personām ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai nepieciešamajiem speciālistiem nodrošinātas profesionālās izglītības iespējas speciāli pielāgotā vidē

Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kurām noteikta pro­fesionālā piemērotība (skaits)

336

400

350

350

350

Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kuras saņēmušas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu (skaits)

261

235

250

250

250

Personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki), (skaits)

13

10

10

10

10

Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā (%)

27,1

30,0

30,0

30,0

30,0

Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas

Pielāgotie automobiļi (skaits)

31

30

30

30

30

Noteiktām personu mērķa grupām nodrošināta sociālā rehabilitācija

Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti (skaits)1

3 677

3 940

4 323

4 323

4 323

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%)

43,2

34,0

34,0

34,0

34,0

Sociāli rehabilitētie NBS karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām  (skaits)

74

159

159

159

-

Efektīva un klientorientēta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība

Personu ar funkcionēšanas traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionēšanas spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30% (līdz trīs Bartela punktiem (ieskaitot)) (%)1

0,2

25,0

25,0

25,0

25,0

Personu ar funkcionēšanas traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionēšanas spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30% (par četriem un vairāk  Bartela punktiem) (%)1

-

5,0

5,0

5,0

5,0

Personu ar funkcionēšanas traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas atbilstoši Bartela indeksam saglabātas esošajā līmenī (%)1

96,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%)

99,0

85,0

85,0

90,0

90,0

Personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%)

99,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Piezīmes.
1 Rezultatīvā rādītāja nosaukums ar 2021. gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 526 240

5 707 519

6 122 034

6 131 365

6 047 166

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

181 279

414 515

9 331

-84 199

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,3

7,3

0,2

-1,4

Atlīdzība, euro

3 616 181

3 760 647

4 172 685

4 184 493

4 146 059

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

237,4

244

244

244

244

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 058,9

1 066,2

1 178,2

1 178,2

1 165,1

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 353

6 205

6 180

6 180

6 180

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

40,3

43,4

43,4

43,4

43,4

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 222,7

1 214,9

1 376,1

1 398,7

1 398,7

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

41

44

44

44

44

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 201,8

1 198,3

1 357,3

1 379,7

1 379,7

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

119 839

534 354

414 515

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

516 355

516 355

Prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā” īstenošana (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55  38.§ 3.punkts)

-

23 616

23 616

Prioritārā pasākuma “Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku (MK rīk. Nr. 17)” īstenošana (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55  38.§ 3.punkts)

-

60 349

60 349

Prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana”  īstenošana (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

432 390

432 390

Vienreizēji pasākumi

-

2 477

2 477

Izdevumu palielinājums, lai palielinātu stipendiju apmēru pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studijām un mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 2.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2.punktu)

-

2 477

2 477

Ilgtermiņa saistības

5 500

5 500

-

Dalības maksas nodrošināšana starptautiskajā organizācijā “Eiropas rehabilitācijas platforma”

5 500

5 500

-

Citas izmaiņas

114 339

10 022

-104 317

Izdevumu palielinājums 2020.-2022.gada prioritārā pasākuma “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punks)

-

10 022

10 022

Izdevumu samazinājums 2020. gada prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai, ņemot vērā, ka likumā “Par valsts budžetu 2020.gadam” 2.lasījumā Saeimā finansējums tika piešķirts vienam gadam

114 339

-

-114 339